Filmová a televízna réžia a scenáristika

Doktorandské štúdium prebieha v dennej forme štúdia so štandardnou dĺžkou 3 roky. Obsahom doktorandského študijného programu Filmová a televízna réžia a scenáristika  je teoretické a praktické osvojovanie si  vedomostí, metód a postupov, žánrov a štýlov tvorby audiovizuálnej kultúry v celom jej komplexe od klasického filmu až po aktuálne multimédiá. Obsah je postavený na individuálnej tvorivosti a realizácii  autorského umeleckého diela alebo kreatívneho umeleckého výkonu. Cieľom študijného programu Filmová a televízna réžia a scenáristika  je vzdelávanie a výchova  filmových, televíznych a multimediálnych tvorcov  scenáristov, dramaturgov a režisérov dokumentárnych filmov s možnosťami:

- poskytnúť študentom najnovšie teoretické poznatky

- ďalej rozvíjať tieto znalosti

- schopnosť študentov aplikovať získané poznatky v tvorivej praxi

- podporiť a zdokonaľovať talent, kreativitu, schopnosti, zručnosti a profesionálne návyky potrebné na samostatnú tvorivú prácu a reflexiu modernej spoločnosti 21. storočia vo všetkých oblastiach audiovizuálnej tvorbyUplatnenie absolventov

Absolvent dokáže na najvyššej umeleckej úrovni aplikovať a využívať získané poznatky, nadobudnuté zručnosti a profesionálne návyky v profesionálnej praxi pri vývoji a samostatnej tvorivej realizácii vlastných autorských umeleckých projektov i pri interpretácii scenárov iných autorov alebo pri profesionálnej realizácii iných aj umelecky menej ambicióznejších projektov, (televíznych) formátov, druhov a žánrov.

Absolvent sa uplatní ako samostatný umelec tvorca, autor alebo spoluautor významných umeleckých projektov, odborný publicista. Je schopný nachádzať a objavovať inovačné cesty v procese tvorby umeleckého diela a jeho reflexie, vlastnou tvorbou vytvárať podoby medzných žánrov a experimentovať v oblasti umeleckých foriem, formátov a žánrov a teoreticky zovšeobecniť svoje skúsenosti. Dokáže nájsť optimálne spôsoby audiovizuálnej prezentácie, kinematografického zaznamenávania materializovaných myšlienkových predstav, ich ďalšieho spracovania a zakomponovania do premyslenej štruktúry viacnásobne kódovaných zmyslových- obrazových a zvukových- vnemov, ktorá sa vyznačuje svojskou poetikou i vlastným osobitým štýlom, ktorý nie je samoúčelnou exhibíciou, ale nástrojom účinného a efektívneho estetického pôsobenia na konkrétne cieľové skupiny divákov v súlade s umeleckým autorským zámerom.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 • Nevyhnutnou podmienkou na prihlásenie sa na doktorandské štúdium je úspešné absolvovanie druhého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore Umenie - filmové a multimédiá, alebo príbuzného študijného odboru na inej vysokej škole
 • Uchádzač musí uvedenú skutočnosť dokumentovať pred prijímacím pohovorom overenými kópiami dokladov o dosiahnutom vzdelaní.

 • Počas príjmacieho konania uchádač ústne obhajuje projekt svojej dizertačnej práce. Zámer prezentovaného projektu  musí byť v súlade s vybranou  témou školiteľa, ku ktorému sa uchádzač hlási.


Doplňujúce informácie

Uchádzač o štúdium na Fakultu dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici sa prihlasuje na štúdium vyplnením elektronickej prihlášky a jej následným odoslaním v stanovenom termíne na fakultu. Prihlášky je možné podávať od 25. februára 2022  (sprístupnené)
Na vyplnenie elektronickej prihlášky je potrebné sa prihlásiť na stránke: https://e-prihlaska.aku.sk
Uchádzač: vyplní elektronickú prihlášku, potvrdí elektronickú prihlášku, vytlačí elektronickú prihlášku, odošle podpísanú prihlášku s potrebnými prílohami poštou na fakultu.
Bližšie informácie na webovej stránke www.aku.sk (pre uchádzačov – prihlášky)Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia zahraničných uchádzačov sú totožné s podmienkami prijatia slovenských uchádzačovKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. art. Soňa Kočanová, ArtD.

e-mail: sona.kocanova@aku.sk
tel.:+421 48 4320 304Všeobecné informácie k prijímacej skúške
 • Dekan vypíše najneskôr dva mesiace pred termínom podania prihlášok na doktorandské štúdium témy dizertačných prác, o ktoré sa možno v rámci prijímacieho konania uchádzať.
 • Špecifické požiadavky na prijímacie skúšky a spôsob ich uskutočnenia sú uverejnené na webovej stránke www.fdu.aku.sk
 • Základným predpokladom doktorandského štúdia na FDU AU je ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.  Ak študent pred nástupom na riadne štúdium na FDU AU (nie na prijímacie skúšky) nemá ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, nemôže byť oficiálne zapísaný.

Prihláška na vysokoškolské štúdium doktorandské – tretí stupeň

Uchádzač v nej uvedie:

a/ vybraný študijný program a vybranú tému dizertačnej práce,

b/ zvolenú formu doktorandského štúdia (denná)

c/ aktuálnu e-mailovú adresuForma prijímacej skúšky

Prijímacia skúška sa skladá z diskusie k predloženému projektu (v rozsahu 2-4 normované strany) dizertačnej práce (obhajoba konceptu riešenia zadania a koncepciu štúdia) • Podanie prihlášky na štúdium

  25.02.2022 - 25.05.2022

 • Konanie prijímacej skúšky

  10.06.2022 - 10.06.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
1


Prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • rámcový projekt k téme dizertačnej práce (v rozsahu 2-4 strany), súpis umeleckej, publikačnej alebo inej odbornej činnosti v odbore divadelné umeni, alebo príbuznom odbore, príp. posudky o týchto prácach a činnostiach (papierová forma)
 • súpis umeleckej, publikačnej alebo inej odbornej činnosti v odbore divadelné umenie, alebo príbuznom odbore, príp. posudky o týchto prácach a činnostiach (papierová forma)
 • kópiu dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1200 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Akadémia umení v Banskej Bystrici, FDU, Kollárova 22, 974 01 Banská Bystrica

Banka: Štátna pokladnica
Účet: 7000067813/8180

IBAN: SK50 8180 0000 0070 0006 7813

Variabilný symbol: 501

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko

Administratívny poplatok uhradí uchádzač poštovou poukážkou typu U alebo bezhotovostným prevodom z účtu.

Na zadnej strane poštovej poukážky - informácie pre prijímateľa vyznačte: PP FDU

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Marta Bakaljarová – m.bakaljarova@aku.sk
Posledná aktualizácia: 14.03.2022 10:27

Upozorniť na neaktuálne údaje