Filmová a televízna réžia a scenáristika

Doktorandské štúdium so špecializáciou na filmovú dokumentárnu tvorbu a filmovú dramaturgiu a scenáristiku prebieha v dennej forme štúdia so štandardnou dĺžkou
štúdia 3 roky. Je zakončené dizertačnou skúškou a obhajobou dizertačnej práce. Po ukončení štúdia získava absolvent titul "doktor umenia" ( ArtD.).Uplatnenie absolventov

Absolvent doktorandského štúdia študijného programu Filmová a televízna réžia a scenáristika sa v praxi môže uplatniť z hľadiska zložitosti a psychickej záťaže najnáročnejších tvorivých činnostiach v oblasti umeleckej tvorby a výskumu, riadenia, vzdelávania, tvorby dlhodobých stratégií, a formovania kultúrnej politiky alebo mediálneho priestoru.
Podľa individuálneho talentu, osobných predpokladov a voliteľnej špecializácie je pripravený pracovať najmä na týchto pozíciách:
- režisér, scenárista a dramaturg
- kreatívny a kultúrny manažér
- vysokoškolský pedagóg v odbore umenia a médií
- odborný publicista,
a najmä v týchto oblastiach:
• filmový, audiovizuálny, kreatívny a kultúrny priemysel,
• kinematografia, televízia, média,
• reklama, PR, komunikačné systémy,
• produkcia, distribúcia, kiná, festivaly,
• umelecké, kultúrne a vzdelávacie inštitúcie, rady a komisie

Absolvent doktorandského štúdia preukazuje schopnosť a pripravenosť na samostatnú autorskú tvorivú a umeleckú činnosť v oblasti filmu a multimediálnych komunikácií. Zverejňuje jej výsledky v kontexte základných vývojových trendov komunikácie a je pripravený objavovať pôvodné riešenia praktických a teoretických problémov aktuálnej scenáristickej a režijnej tvorby a tým formovať trendy v tejto oblasti.

Definovanie úrovne kvality absolventa 

Študijný program je plne kompatibilný s požiadavkami kladenými na absolventa tretieho stupňa vysokoškolského štúdia. 

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (OZŠP):
prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D.

 

 

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 • Požiadavky, kladené na uchádzačov o štúdium doktorandského stupňa študijného programu Filmová a televízna réžia a scenáristika smerujú
  k zisteniu základných predpokladov na úspešné absolvovanie doktorandského štúdia, medzi ktoré patrí predovšetkým úspešné absolvovanie
  magisterského štúdia , ním získané poznatky, získané vedomosti, zručnosti a praktické skúsenosti zo scenáristickej alebo režijnej tvorby v oblasti
  hraného alebo dokumentárneho filmu, alebo aspoň príbuznej oblasti tvorby, primeraná osobnostná zrelosť , ako aj preukázateľný záujem o film, kultúru
  a umenie, ktorý poslucháč potvrdil predchádzajúcim štúdiom a životnou praxou.
  V čase dostupných technológii, ktoré umožňujú mediálny prenos informácií aj umeleckého charakteru – fotografia, videoprodukcia – je prirodzené,
  že svoj talent uchádzač potvrdzuje vlastnými dielami. Samotné úspešné absolvovanie magisterského stupňa vzdelávania v odbore filmové umenia a
  multimédia alebo príbuznom študijnom odbore je najzákladnejším predpokladom na prijatie na doktorandské štúdium.
  Rozhodujúcimi kritériami sú však kvalita predloženého riešiteľského konceptu umeleckej a teoretickej časti štúdia a talentové i osobnostné predpoklady
  uchádzača tento koncept úspešne rozvinúť a zrealizovať, na ktoré možno usudzovať na základe jeho doterajšej umeleckej profilácie a výsledkov
  jeho doterajšieho tvorivého snaženia a predložených realizovaných umeleckých prác.Doplňujúce informácie

Elektronická prihláška na štúdium:
Uchádzač o štúdium na Fakultu dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici sa prihlasuje na štúdium vyplnením elektronickej prihlášky a jej následným odoslaním v stanovenom termíne na fakultu. 
Na vyplnenie elektronickej prihlášky je potrebné sa prihlásiť na stránke: https://e-prihlaska.aku.sk
Uchádzač: vyplní elektronickú prihlášku, potvrdí elektronickú prihlášku, vytlačí elektronickú prihlášku, odošle podpísanú prihlášku s potrebnými prílohami poštou na fakultu.
Bližšie informácie na webovej stránke www.aku.sk (pre uchádzačov – prihlášky)

 • V prihláške na doktorandské štúdiu uchádzač uvedie:
  a/ vybraný študijný program a vybranú tému dizertačnej práce,
  b/ zvolenú formu doktorandského štúdia (denná)
  c/ aktuálnu e-mailovú adresu

  Doručenie rámcového projektu podľa vybranej témy súčasne s prihláškou.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia zahraničných uchádzačov sú totožné s podmienkami prijatia slovenských uchádzačovKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. art. Soňa Kočanová, ArtD.
e-mail: sona.kocanova@aku.sk
tel.:+421 48 4320 304Všeobecné informácie k prijímacej skúške
 • Zadania dizertačných prác, ako umelecko – výskumných úloh, ktorých zameranie reflektuje spoločenskú objednávku a  aktuálny stav umeleckej praxe v odbore filmové umenie a multimédia i reálnu potrebu nielen teoretického, ale aj praktického , experimentálneho  overovania platnosti nových teoretických postulátov projektujúcich možnosti umeleckého modelovania skutočnosti i možnosti ich praktickej efektívnej aplikácie v umeleckej tvorbe, vypisuje dekan fakulty na základe odporúčania Odborovej komisie, ktorá posudzuje návrhy zadaní oboch katedier.  Zadania sú zverejnené v súlade s platnými predpismi. 
 • Dekan vypíše najneskôr dva mesiace pred termínom podania prihlášok na doktorandské štúdium témy dizertačných prác, o ktoré sa možno v rámci prijímacieho konania uchádzať. Pri každej vypísanej téme sa uvádza názov študijného programu, meno školiteľa, forma štúdia, lehota na podávanie prihlášok a dátum prijímacieho konania. Témy dizertačných prác a ostatné informácie sa zverejňujú na internetovej stránke fakulty. Témy dizertačných prác, o ktoré sa možno v rámci prijímacieho konania uchádzať predkladajú vedúci jednotlivých katedier, alebo priamo pedagógovia, ktorí majú kvalifikáciu na výkon funkcie školiteľa dizertačnej práce odborovej komisii, ktorá ich posúdi a návrh postúpi ďalej dekanovi. 

Špecifické požiadavky na prijímacie skúšky a spôsob ich uskutočnenia sú uverejnené na webovej stránke www.fdu.aku.skForma prijímacej skúšky

Prijímacia skúška sa skladá z diskusie k predloženému projektu (v rozsahu 2-4 normované strany) dizertačnej práce (obhajoba konceptu riešenia zadania a koncepciu štúdia) • Podanie prihlášky na štúdium

  24.05.2023

 • Konanie prijímacej skúšky

  09.06.2023 - 09.06.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
1


Prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • rámcový projekt k téme dizertačnej práce (v rozsahu 2-4 strany), súpis umeleckej, publikačnej alebo inej odbornej činnosti v odbore divadelné umeni, alebo príbuznom odbore, príp. posudky o týchto prácach a činnostiach (papierová forma)
 • súpis umeleckej, publikačnej alebo inej odbornej činnosti v odbore divadelné umenie, alebo príbuznom odbore, príp. posudky o týchto prácach a činnostiach (papierová forma)
 • kópiu dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1200 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Akadémia umení v Banskej Bystrici, FDU, Kollárova 22, 974 01 Banská Bystrica
Banka: Štátna pokladnica
Účet: 7000067813/8180
IBAN: SK50 8180 0000 0070 0006 7813
Variabilný symbol: 501
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko

Administratívny poplatok uhradí uchádzač poštovou poukážkou typu U alebo bezhotovostným prevodom z účtu.
Na zadnej strane poštovej poukážky - informácie pre prijímateľa vyznačte: PP FDU

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Marta Bakaljarová – m.bakaljarova@aku.sk
Posledná aktualizácia: 17.11.2022 22:19

Upozorniť na neaktuálne údaje