Filmová a televízna réžia a scenáristika

študijný program so špecializáciou na Filmovú dokumentárnu tvorbu a Filmovú dramaturgiu a scenáristikuUplatnenie absolventov

Absolvent magisterského štúdia sa v praxi môže uplatniť podľa svojich individuálnych vlastností, talentových predpokladov a záujmov, vyjadrených voľbou povinne voliteľných a výberových predmetov ako:
- autor scenárov pre rôzne typy audiovizuálnych médií
- dramaturg pri tvorbe filmov a audiovizuálnych programov
- samostatný realizátor náročných filmových projektov komerčného charakteru
- režisér dokumentárnych filmov
- producent audiovizuálnych diel
- tvorca reklamy a PR
- člen odborných komisií pre audiovíziu,
- tvorca rozhlasových formátov
- pedagóg (po absolvovaní doplnkového, pedagogického minima)
- ako študent III. stupňa – doktorandského štúdia doma aj v zahraničí. (Podľa dispozícií a podmienok konkrétnych vysokých škôl.)

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (OZŠP):
doc. Mgr. art. Ivan Ostrochovský, ArtD., f.m. prof.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 • Študijný program Filmová a televízna réžia a scénaristika – magisterské štúdium – denná forma štúdia

  Špecializácia:

  a) Filmová dokumentárna tvorba

  b) Filmová dramaturgia a scenáristika

  Uchádzač o štúdium magisterského študijného programu Filmová a televízna réžia a scenáristika musí spĺňať nasledujúce podmienky:

  1. Musí mať ukončené bakalárske štúdium Filmovej dramaturgie a scenáristiky, Filmovej dokumentárnej tvorby, prípadne príbuzného študijného programu v odbore Umenie, alebo Vedy              o umení a kultúre, ( prípadne iného príbuzného študijného programu – Žurnalistika, Multimédiá ).

  2. Ak je uchádzač absolventom bakalárskeho štúdia na iných príbuzných vysokých školách, musí absolvovať prijímacie skúšky a pohovor z vopred stanovených odborných predmetov, ( ak neboli súčasťou štátnej skúšky :

  Dejiny svetového a slovenského filmu a  v prípade špecializácie:

  Filmová dokumentárna tvorba – Základy filmovej a televíznej techniky

  Filmová dramaturgia a scenáristika – Filmová teória

   

  3.Uchádzač musí predložiť:

  Špecializácia Filmová dramaturgia a scenáristika

  a) Scenár hraného filmu v dĺžke 60 minút (cca 60 strán) spolu s explikáciou (cca 5 strán) k tomuto filmu, ktorá obsahuje opis jeho umeleckého zámeru, voľby témy a zamýšľaného spôsobu narácie, analýzu diel s podobným tematickým či žánrovým zameraním, alebo formálnym spracovaním, opis postupu jeho myšlienkovej práce (prípadne scenár adaptácie literárnej predlohy spolu s explikáciou).

  Špecializácia: Filmová dokumentárna tvorba

   b) Uchádzač predloží ucelený dokumentárny film, ktorý vytvoril ako režisér (na úrovni bakalárskeho filmu študenta 3. ročníka KFDT) spolu s projektom svojej praktickej diplomovej práce – námet a explikáciu k absolventskému dokumentárnemu filmu (rozsah do 3 strán).

   

  4.Bez rozdielu špecializácie uchádzač musí:

  a) predložiť predstavu o individuálnej doplnkovej forme štúdia (napríklad domáce či zahraničné stáže alebo mobility, účasť na grantoch alebo iných umeleckých projektoch)

   b) predložiť životopis uchádzača s dôrazom na informácie o ukončenom vzdelaní, o publikačnej činnosti a o umeleckej praxi

   c) zúčastniť sa prijímacieho pohovoru, ktorý pozostáva z:

  a) z posúdenia miery príbuznosti absolvovaného bakalárskeho študijného programu a z vyhodnotenia doterajších študijných výsledkov – 20 bodov

   b) z komisionálneho posúdenia predložených písomných prác – 40 bodov

  c) z ústnych pohovorov (prípadne testov), v ktorých uchádzač preukáže základné znalosti z predpísaných predmetov – 40 bodov

  Uchádzač môže získať maximálne 100 bodov.

  Na prijatie je potrebne získať minimálne 70 bodov.

  Všeobecné informácie k prijímaciemu konaniu

   - Prijímacie konanie vo všetkých stupňoch štúdia a všetkých študijných programoch sa koná prezenčnou - formou. - Ak sa uchádzač hlási na viac študijných programov, prihlášku je potrebné poslať na každý študijný program zvlášť.

  - Uchádzači, ktorí v čase prijímacieho konania ešte nemajú ukončené bakalárske štúdium na FDU alebo na inej vysokej škole posielajú s prihláškou len Životopis. Overenú fotokópiu Diplomu, Vysvedčenia o štátnej skúške a Dodatok k diplomu ( Dodatok k diplomu nie potrebné overovať!! ) doručia v prípade prijatia na štúdium, na študijné oddelenie najneskôr v deň zápisu na štúdium.

  - Uchádzači, ktorí majú ukončené bakalárske štúdium na inej vysokej škole posielajú s prihláškou Životopis, overenú fotokópiu Diplomu, Vysvedčenia o štátnej skúške a Dodatok k diplomu ( Dodatok k diplomu nie potrebné overovať!! ).

  - Uchádzači, ktorí majú ukončené bakalárske štúdium na Akadémii umení v BB posielajú s prihláškou Životopis, fotokópiu Diplomu, Vysvedčenia o štátnej skúške a Dodatok k diplomu ( dokumenty nie je potrebné overovať ).

  - Prihlášku môže uchádzač poslať poštou alebo v čase úradných hodín priniesť osobne na študijné oddelenie.

  Úradné hodiny študijného oddelenia sú zverejnené na web stránke FDU AU.

  Tí uchádzači, ktorí do prijímacieho konania nebudú mať ukončené bakalárske štúdium sa prijímacieho konania zúčastniť môžu. V prípade prijatia budú podmienečne zapísaní a najneskôr do termínu zápisu budú musieť predložiť vyššie požadované doklady.

  Prijímacie skúšky sú anonymné, verejnosti neprístupné.

  Ak sa uchádzač nemôže z vážnych dôvodov, najmä zo zdravotných, zúčastniť prijímacieho konania, určí mu dekan fakulty na jeho písomnú žiadosť po dohode s vedúcim katedry náhradný termín prijímacieho konania. Túto žiadosť podá uchádzač spolu aj s dokladom o dôvode neúčasti najneskôr do piatich dní odo dňa, v ktorom sa mal zúčastniť konania.

  Za prípravu, organizáciu, priebeh a ukončenie prijímacieho konania zodpovedá dekan fakulty. Zoznamy prijatých a neprijatých uchádzačov o štúdium budú zverejnené na web stránke fakulty do 3 dní po tom, ako dekan fakulty rozhodne o prijatí alebo neprijatí uchádzačov o štúdium. Zoznamy prijatých a neprijatých uchádzačov nesmú obsahovať ich meno a priezvisko, ale tieto zoznamy musia byť zakódované prostredníctvom vhodne zvoleného číselného kódu.Doplňujúce informácie


Termíny podávania prihlášok:

Študijný program:

 Špecializácia - Filmová dramaturgia a scenáristika od 01. 03. 2024 do 31. 05. 2024

 Špecializácia – Filmová dokumentárna tvorba od 01. 03. 2024 do 31. 05. 2024

 
Termín prijímacieho konania :

Špecializácia – Filmová dramaturgia a scenáristika: 06. 06. 2024

Špecializácia – Filmová dokumentárna tvorba: 11. 06. 2024

Uchádzač o štúdium na Fakultu dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici sa prihlasuje na štúdium vyplnením elektronickej prihlášky a jej následným odoslaním v stanovenom termíne na fakultu. 
Na vyplnenie elektronickej prihlášky je potrebné sa prihlásiť na stránke: https://e-prihlaska.aku.sk

Uchádzač: vyplní elektronickú prihlášku, potvrdí elektronickú prihlášku, vytlačí elektronickú prihlášku, odošle podpísanú prihlášku s potrebnými prílohami poštou na fakultu.
Bližšie informácie na webovej stránke www.aku.sk (pre uchádzačov – prihlášky)

Súčasne s prihláškou je potrebné doručiť povinné prácePodmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia zahraničných uchádzačov sú totožné s podmienkami prijatia slovenských uchádzačov;Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. art. Soňa Kočanová, ArtD.
e-mail: sona.kocanova@aku.sk
tel.:+421 48 4320 304Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Špecifické požiadavky na prijímacie skúšky a spôsob ich uskutočnenia podľa akreditovaných magisterských študijných programov sú uverejnené na webovej stránke www.fdu.aku.sk

Uchádzačovi so zdravotným postihnutím na jeho žiadosť FDU AU určí formu prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho zdravotné problémy.  

 • Z dôvodu uplatnenia rovnakých kritérií hodnotenia pre všetkých uchádzačov o štúdium na FDU AU, nie je možné určiť náhradný termín prijímacieho konania.  
 • Prijímacia skúška sa skladá z dvoch častí a realizuje sa v prípade potreby a podľa počtu prihlásených v jednom alebo viacerých termínoch. Termíny prijímacích talentových skúšok sa budú každoročne upresňovať podľa aktuálneho harmonogramu štúdia a počtu prihlásených uchádzačov.  
 • Praktická časť talentovej skúšky je zameraná na preverenie schopností uchádzača realizovať samostatne tvorivé výstupy.  
 • Prijímacia talentová skúška pozostáva z odovzdania domácich prác, písomného testu, realizácie praktických zadaní a z ústneho pohovoru s členmi komisie.  
 • Ak sa uchádzač nemôže z vážnych dôvodov, najmä zo zdravotných, zúčastniť prijímacieho konania, určí mu dekan fakulty na jeho písomnú žiadosť po dohode s vedúcim katedry náhradný termín prijímacieho konania. Túto žiadosť podá uchádzač spolu aj s dokladom o dôvode neúčasti najneskôr do piatich dní odo dňa, v ktorom sa mal zúčastniť konania.   


Forma prijímacej skúšky

talentová skúška • Podanie prihlášky na štúdium

  01.03.2024 - 31.05.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  06.06.2024 - 11.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
12


Prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za PK (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1200 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Názov účtu adresáta: Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení, Kollárova 22, 974 01 Banská Bystrica
Peňažný ústav: Štátna pokladnica
IBAN: SK50 8180 0000 0070 0006 7813
Číslo účtu: 7000067813/8180
BIC kód: SPSRSKBAXXX
Variabilný symbol: 501 (povinný údaj)
správa pre prijímateľa: FDUII. + meno a priezvisko uchádzača

Na zadnej strane Informácie pre prijímateľa vyznačte: PP FDU

Administratívny poplatok uhradí uchádzač poštovým poukazom typu RI (ústrižok o zaplatení priložte k prihláške) alebo bezhotovostným prevodom z účtu (k prihláške priložte vytlačený doklad z výpisu).

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: PhDr. Silvia Kováčiková – silvia.kovacikova@aku.sk
Posledná aktualizácia: 22.05.2024 11:59

Upozorniť na neaktuálne údaje