Filmová a televízna réžia a scenáristika

študijný program so špecializáciou na Filmovú dokumentárnu tvorbu a Filmovú dramaturgiu a scenáristikuUplatnenie absolventov

Absolvent magisterského štúdia sa v praxi môže uplatniť podľa svojich individuálnych vlastností, talentových predpokladov a záujmov, vyjadrených voľbou povinne voliteľných a výberových predmetov ako:
- autor scenárov pre rôzne typy audiovizuálnych médií
- dramaturg pri tvorbe filmov a audiovizuálnych programov
- samostatný realizátor náročných filmových projektov komerčného charakteru
- režisér dokumentárnych filmov
- producent audiovizuálnych diel
- tvorca reklamy a PR
- člen odborných komisií pre audiovíziu,
- tvorca rozhlasových formátov
- pedagóg (po absolvovaní doplnkového, pedagogického minima)
- ako študent III. stupňa – doktorandského štúdia doma aj v zahraničí. (Podľa dispozícií a podmienok konkrétnych vysokých škôl.)

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (OZŠP):
doc. Mgr. art. Ivan Ostrochovský, ArtD., f.m. prof.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 • Požiadavky, kladené na uchádzačov o štúdium magisterského stupňa študijného programu Filmová a televízna réžia a scenáristika smerujú k zisteniu základných predpokladov na úspešné absolvovanie magisterského štúdia, medzi ktoré patrí predovšetkým úspešné absolvovanie bakalárskeho štúdia, ním získané poznatky, získané vedomosti, zručnosti a praktické skúsenosti zo scenáristickej alebo režijnej tvorby v oblasti hraného alebo dokumentárneho filmu, alebo aspoň príbuznej oblasti tvorby, primeraná osobnostná zrelosť , ako aj  preukázateľný záujem o film, kultúru a umenie, ktorý poslucháč potvrdil predchádzajúcim štúdiom a životnou praxou. V čase dostupných technológii, ktoré umožňujú mediálny prenos informácií aj umeleckého charakteru – fotografia, videoprodukcia – je prirodzené, že svoj talent uchádzač potvrdzuje vlastnými dielami. Talentová komisia tak má možnosť posúdiť nielen vedomostnú úroveň uchádzača, ale aj jeho talentové predpoklady.   

 • Podmienkou prijatia uchádzačov o magisterské štúdium je úspešné absolvovanie I. stupňa vysokoškolského vzdelávania. V prípade, že sa prijímacie pohovory na FDU konajú pred bakalárskej skúšky uchádzača, uchádzač je prijatý na štúdium podmienečne.  
 • Definitívne prijatie na štúdium je podmienené úspešným absolvovaním bakalárskej skúšky. Doklad o ukončení I. stupňa vysokoškolského vzdelávania uchádzač predloží do desiatich dní po vykonaní bakalárskej skúšky, najneskôr však do termínu zápisu na štúdium.   
 • FDU AU určuje na prijatie na štúdium jednotlivých študijných programov ďalšie podmienky s cieľom zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi.  
 • Určené podmienky a spôsob overovania ich splnenia musia umožniť výber uchádzačov, ktorí prejavia najvyššiu mieru talentu, schopností, vedomostí pre štúdium v študijnom programe.  
 • Prijímacia skúška má preveriť úroveň vedomostí, talentu, myslenia, schopností a zručností uchádzača z hľadiska osobitných nárokov, ktoré pre uchádzača vyplývajú zo zvoleného magisterského študijného programu.  


Doplňujúce informácie


Termíny podávania prihlášok vrátane doručenia povinných prác:

so špecializáciou na filmovú dramaturgiu a scenáristiku   2. jún 2023 
so špecializáciou na filmovú dokumentárnu tvorbu           24. máj 2023

 
Termín prijímacieho konania :

so špecializáciou na filmovú dramaturgiu a scenáristiku     8. jún 2023

so špecializáciou na filmovú dokumentárnu tvorbu              9. jún 2023

Elektronická prihláška na štúdium:

Uchádzač o štúdium na Fakultu dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici sa prihlasuje na štúdium vyplnením elektronickej prihlášky a jej následným odoslaním v stanovenom termíne na fakultu. 
Na vyplnenie elektronickej prihlášky je potrebné sa prihlásiť na stránke: https://e-prihlaska.aku.sk

Uchádzač: vyplní elektronickú prihlášku, potvrdí elektronickú prihlášku, vytlačí elektronickú prihlášku, odošle podpísanú prihlášku s potrebnými prílohami poštou na fakultu.
Bližšie informácie na webovej stránke www.aku.sk (pre uchádzačov – prihlášky)

Súčasne s prihláškou je potrebné doručiť povinné prácePodmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia zahraničných uchádzačov sú totožné s podmienkami prijatia slovenských uchádzačov;Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. art. Soňa Kočanová, ArtD.
e-mail: sona.kocanova@aku.sk
tel.:+421 48 4320 304Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Špecifické požiadavky na prijímacie skúšky a spôsob ich uskutočnenia podľa akreditovaných magisterských študijných programov sú uverejnené na webovej stránke www.fdu.aku.sk

Uchádzačovi so zdravotným postihnutím na jeho žiadosť FDU AU určí formu prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho zdravotné problémy.  

 • Z dôvodu uplatnenia rovnakých kritérií hodnotenia pre všetkých uchádzačov o štúdium na FDU AU, nie je možné určiť náhradný termín prijímacieho konania.  
 • Prijímacia skúška sa skladá z dvoch častí a realizuje sa v prípade potreby a podľa počtu prihlásených v jednom alebo viacerých termínoch. Termíny prijímacích talentových skúšok sa budú každoročne upresňovať podľa aktuálneho harmonogramu štúdia a počtu prihlásených uchádzačov.  
 • Praktická časť talentovej skúšky je zameraná na preverenie schopností uchádzača realizovať samostatne tvorivé výstupy.  
 • Prijímacia talentová skúška pozostáva z odovzdania domácich prác, písomného testu, realizácie praktických zadaní a z ústneho pohovoru s členmi komisie.  
 • Vo výnimočnej situácii (výnimočný stav, zlá pandemická situácia a podobne) môže skúšobná komisia rozhodnúť o online forme konania prijímacích skúšok, prípadne na základe hodnotenia domácich prác.
 • Ak sa uchádzač nemôže z vážnych dôvodov, najmä zo zdravotných, zúčastniť prijímacieho konania, určí mu dekan fakulty na jeho písomnú žiadosť po dohode s vedúcim katedry náhradný termín prijímacieho konania. Túto žiadosť podá uchádzač spolu aj s dokladom o dôvode neúčasti najneskôr do piatich dní odo dňa, v ktorom sa mal zúčastniť konania.  

   


Forma prijímacej skúšky

talentová skúška • Podanie prihlášky na štúdium

  24.05.2023 - 02.06.2023

 • Konanie prijímacej skúšky

  08.06.2023 - 09.06.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
11


Prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za PK (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1200 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Názov účtu adresáta: Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení, Kollárova 22, 974 01 Banská Bystrica
Peňažný ústav: Štátna pokladnica
IBAN: SK50 8180 0000 0070 0006 7813
Číslo účtu: 7000067813/8180
BIC kód: SPSRSKBAXXX
Variabilný symbol: 501 (povinný údaj)
správa pre prijímateľa: meno a priezvisko

Na zadnej strane Informácie pre prijímateľa vyznačte: PP FDU

Administratívny poplatok uhradí uchádzač poštovým poukazom typu RI (ústrižok o zaplatení priložte k prihláške) alebo bezhotovostným prevodom z účtu (k prihláške priložte vytlačený doklad z výpisu).

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Marta Bakaljarová – marta.bakaljarova@aku.sk
Posledná aktualizácia: 11.11.2022 22:42

Upozorniť na neaktuálne údaje