Filmová a televízna réžia a scenáristika

študijný program so zameraním na Filmovú dokumentárnu tvorbu a Filmovú dramaturgiu a scenáristikuUplatnenie absolventov

Absolvent magisterského štúdia dokáže samostatne a tvorivo uplatniť svoje praktické skúsenosti, technické zručnosti a profesionálne schopnosti, potrebné na vytvorenie originálneho scenára na pôvodný vlastný námet a dokáže v ňom naplniť vlastný autorský zámer. Dokáže koncepčne uvažovať a koordinovať štáb, kde uplatňuje svoje dramaturgické skúsenosti. Je takisto schopný svoje vedomosti, získané z dôverného poznania slovenskej aj svetovej filmovej dokumentárnej aj hranej tvorby, ale aj televízneho prostredia a jeho multižánrového spektra využiť pri tvorbe vlastných audiovizuálnych projektov.

Režisér dokumentárneho filmu je jediným autorom filmového, prípadne iného audiovizuálneho diela. Spolu s kolektívom spoluautorov vyberá a stvárňuje realitu do podoby samostatného audiovizuálneho celku.

Absolvent – magister filmového umenia a multimédií získa teoretické aj praktické vedomosti, ktoré uplatní najmä v povolaní režiséra a scenáristu v rôznych formách audiovízie.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 • po úspešnom skončení bakalárskeho študijného programu a vykonaní bakalárskej skúšky sa môže študent prihlásiť na magisterské štúdium, a to na základe žiadosti o prijatie
 • absolvent bakalárskeho študijného programu, ktorý vykonal štátnu skúšku s výsledkom „veľmi dobre“ bude prijatý na základe poradia navrhnutého prijímacou komisiou a rozhodnutím dekana, podľa kapacitných a ekonomických možností fakulty v prijímacom konaní
 • absolvent bakalárskeho študijného programu na inej fakulte  k svojej žiadosti priloží podľa vlastného výberu  svoje autorské práce, v ktorých uplatnil svoj talent, zoznam realizovaných cvičení, seminárnych prác a skúšok v odborných profilových predmetoch. Skúšobná komisia ohodnotí práce uchádzača a spolu s výsledkom osobného pohovoru s uchádzačom navrhne jeho prijatie dekanovi FDU AU.


Doplňujúce informácie


Termíny podávania prihlášok vrátane doručenia povinných prác:

so zameraním na filmovú dramaturgiu a scenáristiku - od 25.2.2022 do 26.5.2022

so zameraním na filmovú dokumentárnu tvorbu - od 25.2.2022 do 25.5.2022

Termín prijímacieho konania :

so zameraním na filmovú dramaturgiu a scenáristiku - 2.6.2022

so zameraním na filmovú dokumentárnu tvorbu - 10.6.2022

Elektronická prihláška na štúdium:
Uchádzač o štúdium na Fakultu dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici sa prihlasuje na štúdium vyplnením elektronickej prihlášky a jej následným odoslaním v stanovenom termíne na fakultu. Prihlášky je možné podávať od 25. februára 2022 (sprístupnené)
Na vyplnenie elektronickej prihlášky je potrebné sa prihlásiť na stránke: https://e-prihlaska.aku.sk
Uchádzač: vyplní elektronickú prihlášku, potvrdí elektronickú prihlášku, vytlačí elektronickú prihlášku, odošle podpísanú prihlášku s potrebnými prílohami poštou na fakultu.
Bližšie informácie na webovej stránke www.aku.sk (pre uchádzačov – prihlášky)Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia zahraničných uchádzačov sú totožné s podmienkami prijatia slovenských uchádzačov;
zahraniční uchádzači platia administratívny poplatok v hotovosti, pri prezentácii na prijímacom konaníKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. art. Soňa Kočanová, ArtD.
e-mail: sona.kocanova@aku.sk
tel.:+421 48 4320 304Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Špecifické požiadavky na prijímacie skúšky a spôsob ich uskutočnenia podľa akreditovaných magisterských študijných programov sú uverejnené na webovej stránke www.fdu.aku.skForma prijímacej skúšky

talentová skúška • Podanie prihlášky na štúdium

  25.02.2022 - 25.05.2022

 • Konanie prijímacej skúšky

  10.06.2022 - 10.06.2022

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  25.02.2022 - 26.05.2022

 • Konanie dodatočnej prijímacej skúšky

  02.06.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za PK (papierová forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za PK (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1200 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Akadémia umení v Banskej Bystrici, FDU, Kollárova 22, 974 01 Banská Bystrica

Banka: Štátna pokladnica
Účet: 7000067813/8180

IBAN: SK50 8180 0000 0070 0006 7813

Variabilný symbol: 501

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko

Administratívny poplatok uhradí uchádzač poštovou poukážkou typu U alebo bezhotovostným prevodom z účtu.

Na zadnej strane poštovej poukážky - informácie pre prijímateľa vyznačte: PP FDU

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Marta Bakaljarová – m.bakaljarova@aku.sk
Posledná aktualizácia: 14.03.2022 09:39

Upozorniť na neaktuálne údaje