Dizajn

Štúdium je zamerané na rozvoj talentu a vedomostí v oblasti tvarovania, navrhovania, vizuálneho umenia, konštrukcie, technológie výroby, ergonómie, ekológie, počítačovej podpory dizajnovej tvorby a komunikačného dizajnu.Uplatnenie absolventov


Absolvent bakalárskeho štúdia (Bc.) môže pracovať ako odborník na riešení čiastkových úloh dizajnérskej tvorby v projekčných ústavoch, dizajnérských, architektonických a reklamných ateliéroch. Je pripravený na tvorivú spoluprácu so samostatnými dizajnérmi (Mgr.art.), architektmi, projektantmi a konštruktérmi.
Magisterské štúdium je realizované v študijných ateliéroch priemyselný dizajn, komunikačný dizajn, dizajn produktu a úžitkových štruktúr a dizajn pre nové média. Absolvent magisterského štúdia (Mgr.art.) je schopný profesionálne reagovať na požiadavky praxe v oblasti dizajnu výrobkov v priemysle, pri inovácií výrobných programov, riešení vizuálnej komunikácie, tvorby firemnej identity, elektronickej prezentácie, pri uplatnení dizajnu v oblasti nových médií a novej ekonomiky (e-biznis).
Absolvent sa uplatní ako samostatný dizajnér a môže pôsobiť v dizajnérskych, projekčných a konštruktérskych útvaroch podnikov, v pedagogických činnostiach, v poradenstve a marketin-gových službách.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienkou pre prijatie na bakalárske štúdium je ukončenie stredoškolského štúdia a úspešné

vykonanie talentovej prijímacej skúšky, ktorá sa koná v termíne január, február. Ak uchádzač má

záujem o prijímacie konanie na viac študijných programov, musí podať prihlášku na každý študijný

program osobitne a zaplatiť manipulačný poplatok zvlášť. Študovať sa môže len jeden študijný

program.

Podmienkou pre prijatie na magisterské a inžinierske štúdium je ukončené bakalárske štúdium               

v príslušnom študijnom programe, dodanie portfólia prác a výpisu hodnotenia predmetov z

bakalárskeho štúdia.

Pre uchádzačov, ktorí dosiahli požadované vzdelanie v zahraničí je podmienkou prijatia na štúdium

uznanie dokladov o dosiahnutom vzdelaní podľa všeobecne záväzného predpisu vydaného

ministerstvom.

Štúdium vo všetkých študijných programoch prebieha v slovenskom jazyku.Doplňujúce informácie

PRIJÍMACIE KONANIE:

Podmienkou pre prijatie na bakalárske štúdium je ukončenie stredoškolského štúdia a úspešné vykonanie talentovej prijímacej skúšky, ktorá sa koná v termíne február, marec.

Zameranie prijímacích talentových skúšok Bc štúdium:

základné vedomosti z výtvarného umenia, architektúry, dizajnu,

praktické preukázanie talentu:

kresba portrétu alebo figúry podľa živého modelu

tvorivé riešenie zadaných tém, špecifických podľa študijného programu, zameraných na zisťovanie kreatívnosti uchádzača o štúdium zvoleného odboru

osobný pohovor s uchádzačom, ktorý postúpi do druhého kola prijímacej skúšky.

Podmienkou pre prijatie na magisterské a inžinierske štúdium je ukončené bakalárske štúdium v odbore, dodanie portfólia prác a výpisu hodnotenia predmetov z bakalárskeho štúdia.

Podanie prihlášky na Bc. štúdium : do 30.11.

na Mgr.art.  štúdium: do 31.5.

 Podmienky pre zahraničných študentov

ako pre domácichPodmienky prijatia bez prijímacej skúšky

nie je možné prijaťKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Iveta Zreláková Patlevičová

e mail: iveta.patlevicova@tuke.sk

tel.: 055 602 2170Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Zameranie prijímacích talentových skúšok:

- základné vedomosti z  výtvarného umenia, architektúry, dizajnu, matematika  a priestorová

predstavivosť (iba ŠP architektúra a urbanizmus) – písomné testy

- praktické preukázanie talentu:

- kresba portrétu alebo figúry podľa živého modelu (zátišie pre program Architektúra)

- riešenie tém, špecifických podľa študijného programu, zameraných na zisťovanie kreatívnosti

uchádzača o štúdium zvoleného študijného programu.

- osobný pohovor s uchádzačom, ktorý postúpi do druhého kola prijímacej skúšky.

Prijímacie talentové skúšky sú dvojdňové - dvojkolové.Forma prijímacej skúšky

Talentová prezenčná- 2 dniTesty

všeobecný prehľad, dejiny umenia  • Podanie prihlášky na štúdium

    30.11.2021

  • Konanie prijímacej skúšky

    25.01.2021 - 29.01.2021

  • Zaslanie vysvedčenia do

    31.05.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
17


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 665 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Bankové spojenie + potrebné symboly

Údaje potrebné pre úhradu platby:

Banka: Štátna pokladnica

Č. účtu: 7000151441/8180

Pre platby SEPA: SK60 8180 0000 0070 0015 1441

Variabilný symbol: 20192020

Špecifický symbol: 88999

Konštantný symbol: 0308

Správa pre prijímateľa: meno uchádzača

 

Kontaktná adresa:

dekanát Fakulty umení TU
Letná 9
042 00 Košice

Potvrdenie o platbe je potrebné doložiť k prihláške na štúdium. Pri neúčasti uchádzača na talentovej skúške sa poplatok nevracia. V prípade podania elektronickej prihlášky je uchádzač povinný doručiť podpísanú prihlášku na dekanát FU.

Pri podaní prihlášky v elektronickej forme je potrebné prihlášku vytlačiť, podpísať a spolu s prílohami zaslať na dekanát FU TU. Prihláška musí mať vygenerované evidenčné číslo!!!

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Dušan Šuch, CSc., ING-PAED IGIP – dusan.such@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 28.09.2020 08:12

Upozorniť na neaktuálne údaje