Voľné výtvarné umenie

Uplatnenie absolventov

Bakalárske a magisterské štúdium je realizované v ateliéroch: súčasného obrazu, grafiky a

experimentálnej tvorby, slobodnej kreativity, nových médií. Výučba v tomto programe vedie k

slobodnému rozvinutiu individuálnej kreativity poslucháčov v širokom rozpätí od aplikovania

klasických postupov (štúdium ľudského tela a anatómie) až po najsúdobejšie výrazové prostriedky

výtvarného umenia (objekt, inštalácia, performance a pod.). Odborným vedením pedagóga je študent

smerovaný k tomu, aby samostatne formuloval a gradoval svoj výtvarný program, ktorý najviac

zodpovedá jeho danostiam a naturelu. Popri rozvíjaní tvorivých schopností v profilujúcich ateliéroch,

študent si osvojí aj základné poznatky z oblasti dejín výtvarnej kultúry, estetiky, technológie, filozofie

a psychológie. Absolvent bude schopný na profesionálnej úrovni definovať a riešiť výtvarné

problémy, spolupracovať s ďalšími odborníkmi pri realizácii v architektúre (prípadne pedagogicky

pôsobiť) a tak prispievať k formovaniu kultúrneho povedomia a k zvyšovaniu úrovne duchovnej a

hmotnej výtvarnej kultúry na Slovensku.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Ukončenie I.stupňa v odbore, alebo v príbuznom odbore. Úspešné vykonanie prijímacích pohovorov na základe predloženého portfólia.Podmienky pre zahraničných študentov

ako pre domácichKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Iveta Zreláková Patlevičová

e mail: iveta.patlevicova@tuke.sk

tel.: 055 602 2170Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Ukončenie I.stupňa v odbore, alebo v príbuznom odbore. Úspešné vykonanie prijímacích pohovorov.Forma prijímacej skúšky

Ústne pohovory na základe predloženého portfólia.  • Podanie prihlášky na štúdium

    31.05.2021

  • Konanie prijímacej skúšky

    16.06.2021 - 16.06.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
12


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 665 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Bankové spojenie + potrebné symboly

Údaje potrebné pre úhradu platby:
Banka: Štátna pokladnica
Č. účtu: 7000151441/8180
Variabilný symbol: 20192020
Špecifický symbol: 88999
Konštantný symbol: 0308
Správa pre prijímateľa: meno uchádzača

Potvrdenie o platbe je potrebné doložiť k prihláške na štúdium. Pri neúčasti uchádzača na talentovej skúške sa poplatok nevracia. V prípade podania elektronickej prihlášky je uchádzač povinný doručiť podpísanú prihlášku na dekanát FU.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Dušan Šuch, CSc., ING-PAED IGIP – dusan.such@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 28.09.2020 08:10

Upozorniť na neaktuálne údaje