Voľné výtvarné umenie


Bakalárske a magisterské štúdium bude realizované v študijných ateliéroch: experimentálna tvorba - grafika, súčasný obraz - maľba, slobodná kreativita - plastika a nové médiá.. Výučba v tomto študijnom programe vedie k slobodnému rozvinutiu individuálnej kreativity poslucháčov v širokom rozpätí od aplikovania klasických postupov (štúdium ľudského tela a anatómie) až po najsúdobejšie výrazové prostriedky výtvarného umenia (objekt, inštalácia, performance a pod.).

Odborným vedením pedagóga je študent smerovaný k tomu, aby samostatne formuloval a gradoval svoj výtvarný program, ktorý najviac zodpovedá jeho danostiam a naturelu. Popri rozvíjaní tvorivých schopností v profilujúcich ateliéroch, študent si osvojí aj základné poznatky z oblasti dejín výtvarnej kultúry, estetiky, technológie, filozofie a psychológie.Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu bude schopný na profesionálnej úrovni definovať a riešiť výtvarné problémy, spolupracovať s ďalšími odborníkmi pri realizácii v architektúre (prípadne pedagogicky pôsobiť) a tak prispievať k formovaniu kultúrneho povedomia a k zvyšovaniu úrovne duchovnej a hmotnej výtvarnej kultúry v našom prostredí (predovšetkým v regióne východného Slovenska).Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienkou pre prijatie na bakalárske štúdium je ukončenie stredoškolského štúdia a úspešné

vykonanie talentovej prijímacej skúšky, ktorá sa koná v termíne január, február. Ak uchádzač má

záujem o prijímacie konanie na viac študijných programov, musí podať prihlášku na každý študijný

program osobitne a zaplatiť manipulačný poplatok zvlášť. Študovať sa môže len jeden študijný

program.

Podmienkou pre prijatie na magisterské a inžinierske štúdium je ukončené bakalárske štúdium               

v príslušnom študijnom programe, dodanie portfólia prác a výpisu hodnotenia predmetov z

bakalárskeho štúdia.

Pre uchádzačov, ktorí dosiahli požadované vzdelanie v zahraničí je podmienkou prijatia na štúdium

uznanie dokladov o dosiahnutom vzdelaní podľa všeobecne záväzného predpisu vydaného

ministerstvom.

Štúdium vo všetkých študijných programoch prebieha v slovenskomDoplňujúce informácie

PRIJÍMACIE KONANIE:

Podmienkou pre prijatie na bakalárske štúdium je ukončenie stredoškolského štúdia a úspešné vykonanie talentovej prijímacej skúšky, ktorá sa koná v termíne február, marec. Ak uchádzač má záujem o viac odborov, musí podať prihlášku na každý odbor osobitne a zaplatiť manipulačný poplatok zvlášť.

Zameranie prijímacích talentových skúšok Bc štúdium:

·          základné vedomosti z  výtvarného umenia, dejín umenia a kultúry

·          praktické preukázanie talentu:

-          kresba portrétu alebo figúry podľa živého modelu

-          tvorivé riešenie zadaných tém, špecifických podľa študijného programu, zameraných na zisťovanie kreatívnosti uchádzača o štúdium zvoleného odboru

-          osobný pohovor s uchádzačom, ktorý postúpi do druhého kola prijímacej skúšky.

Podmienkou pre prijatie na magisterské štúdium je ukončené bakalárske štúdium v odbore, dodanie portfólia prác a výpisu hodnotenia predmetov z bakalárskeho štúdia.

-          Podanie prihlášky na Bc. štúdium :        do 30.11.

-          na Mgr.art. štúdium:               do 31.5.Podmienky pre zahraničných študentov

ako pre domácichKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Iveta Zreláková Patlevičová

e mail: iveta.patlevicova@tuke.sk

tel.: 055 602 2170Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Zameranie prijímacích talentových skúšok:

- základné vedomosti z  výtvarného umenia, architektúry, dizajnu, matematika  a priestorová

predstavivosť (iba ŠP architektúra a urbanizmus) – písomné testy

- praktické preukázanie talentu:

- kresba portrétu alebo figúry podľa živého modelu (zátišie pre program Architektúra)

- riešenie tém, špecifických podľa študijného programu, zameraných na zisťovanie kreatívnosti

uchádzača o štúdium zvoleného študijného programu.

- osobný pohovor s uchádzačom, ktorý postúpi do druhého kola prijímacej skúšky.Forma prijímacej skúšky

Talentová prezenčná- 2 dniTesty

všeobecný prehľad, dejiny umenia a kultúry • Deň otvorených dverí

  11.01.2019

 • Deň otvorených dverí

  24.05.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  30.11.2020

 • Konanie prijímacej skúšky

  27.01.2020 - 28.01.2020

 • Zaslanie vysvedčenia do

  31.05.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
17


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 665 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Bankové spojenie + potrebné symboly

Údaje potrebné pre úhradu platby:

Banka: Štátna pokladnica

Č. účtu: 7000151441/8180

Pre platby SEPA: SK60 8180 0000 0070 0015 1441

Variabilný symbol: 20192020

Špecifický symbol: 88999

Konštantný symbol: 0308

Správa pre prijímateľa: meno uchádzača

Kontaktná adresa:

dekanát Fakulty umení TU
Letná 9
042 00 Košice

Potvrdenie o platbe je potrebné doložiť k prihláške na štúdium. Pri neúčasti uchádzača na talentovej skúške sa poplatok nevracia. V prípade podania elektronickej prihlášky je uchádzač povinný doručiť podpísanú prihlášku na dekanát FU.

Pri podaní prihlášky v elektronickej forme je potrebné prihlášku vytlačiť, podpísať a spolu s prílohami zaslať na dekanát FU TU. Prihláška musí mať vygenerované evidenčné číslo!!!

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Dušan Šuch, CSc., ING-PAED IGIP – dusan.such@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 30.03.2020 10:07

Upozorniť na neaktuálne údaje