Voľné výtvarné umenie

Pre získanie titulu ArtD. v oblasti Vo+ného výtvarného umenia, alebo príbuzného ŠOUplatnenie absolventov

Ako pedagóg na VŠ.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Prijímacia skúška (§ 57, ods. 3 zákona) pozostáva z jazykovej a odbornej časti. Forma a rámcový obsah odbornej časti skúšky sú obsahom Pozvánky na prijímaciu skúšku.

Uchádzač o doktorandské štúdium sa hlási na jednu zvypísaných tém.Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho písomnej prihlášky na štúdium na tlačive predpísanom MŠVVaŠ SR.Prijímacia skúška pozostáva z odbornej skúšky a jazykovej skúšky.Odborná skúška pozostáva:a/ z diskusie o predstave doktoranda kzvolenej téme -maximálne 40 bodov.b/ z predloženia portfólia vlastných doterajších prác uchádzača -maximálne 40bodov.Za odbornú časť je možne získať spolu maximálne 80 bodov.Jazyková skúška pozostáva z testu úrovne B1 a odbornej rozprave v cudzom jazyku kumeniu, dizajnu a architektúre všeobecne. Za jazykovú skúšku je možne získaťmaximálne 20 bodov.Minimálny počet bodov pre splnenie podmienok prijatia je 51 bodov.Prijímacie konanie úspešne absolvuje uchádzač s najvyšším počtom získaných bodovpre danú vypísanú tému, ktorýzároveň splní všetky predpísané podmienky.O prijatí na štúdium rozhoduje dekan na základe poradia a kapacitných možností fakulty.Podmienky pre zahraničných študentov

ako pre domácichVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Všeobecné informácie oprijímacom konaníZákladnou podmienkou pre prijatie na štúdium doktorandských študijných programov (tretí stupeňvysokoškolského štúdia v zmysle § 54 zákona) je absolvovanie študijného programu druhého stupňa, § 56 ods.3, alebo študijného programu podľa § 53 ods.3. Zákona č. 131/2002 Z.z. oVŠ.Pre uchádzačov, ktorí dosiahli požadované vzdelanie v zahraničí je podmienkou prijatia na štúdium uznanie dokladov odosiahnutom vzdelaní podľa všeobecne záväzného predpisu vydaného ministerstvom.

Uchádzači, ktorí dosiahli požadované vzdelanie vzahraničí, vprípade prijatia na štúdium, doložia rozhodnutie ouznaní dokladu ovzdelaní vydaného zahraničnou školou najneskôr vdeň určený na zápis na štúdium. Rozhodnutie ouznaní vysokoškolského vzdelania II. stupňa na účel pokračovania v štúdiu vydáva vysoká škola vSR, ktorá uskutočňuje študijný program vrovnakom alebo príbuznom študijnom odbore.

Pri podaní prihlášky velektronickej forme je potrebné prihlášku vytlačiť, podpísať aspolu sprílohami zaslať na dekanát FU TUKE. Prihláška musí mať vygenerované evidenčné číslo!!!Vprípade neúčasti uchádzača na prijímacej skúške sa administratívny poplatok nevracia.Kontaktná adresa:Dekanát Fakulty umení TUKELetná 9042 00 Košice 055/602 2177 • Deň otvorených dverí

  11.01.2019

 • Deň otvorených dverí

  24.05.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.04.2020 - 01.06.2020

 • Konanie prijímacej skúšky

  18.06.2020 - 18.06.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
4


Prílohy
 • životopis (papierová forma, elektronická forma)
 • úradne overená kópia VŠ diplomu, vysvedčenia oŠS (papierová forma, elektronická forma)
 • kópia dokladu ozaplatení administratívneho poplatku (papierová forma, elektronická forma)
 • -stručná predstava uchádzača ozvolenej téme –max. 1A4-vprípade dokladov vydaných vzahraničí aj súradným prekladom do slovenského jazyka (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 600 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 665 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Bankové spojenie + potrebné symboly

Údaje potrebné pre úhradu platby:
Banka: Štátna pokladnica
Č. účtu: 7000151441/8180
Variabilný symbol: 20192020
Špecifický symbol: 88999
Konštantný symbol: 0308
Správa pre prijímateľa: meno uchádzača

Potvrdenie o platbe je potrebné doložiť k prihláške na štúdium. Pri neúčasti uchádzača na talentovej skúške sa poplatok nevracia. V prípade podania elektronickej prihlášky je uchádzač povinný doručiť podpísanú prihlášku na dekanát FU.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Dušan Šuch, CSc., ING-PAED IGIP – dusan.such@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 05.09.2019 08:00

Upozorniť na neaktuálne údaje