Dizajn

Študijný program zameraný na získanie titulu ArtD. v študijnom odbore Dizajn, alebo v príbuznom ŠO.Uplatnenie absolventov

Ako pedagóg na VŠ.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Prijímacia skúška (§ 57, ods. 3 zákona) pozostáva z jazykovej a odbornej časti. Forma a rámcový obsah odbornej časti skúšky sú obsahom Pozvánky na prijímaciu skúšku

Uchádzač o doktorandské štúdium sa hlási na jednu zvypísaných tém.Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho písomnej prihlášky na štúdium na tlačive predpísanom MŠVVaŠ SR.Prijímacia skúška pozostáva z odbornej skúšky a jazykovej skúšky.Odborná skúška pozostáva:a/ z diskusie o predstave doktoranda kzvolenej téme -maximálne 40 bodov.b/ z predloženia portfólia vlastných doterajších prác uchádzača -maximálne 40bodov.Za odbornú časť je možne získať spolu maximálne 80 bodov.Jazyková skúška pozostáva z testu úrovne B1 a odbornej rozprave v cudzom jazyku kumeniu, dizajnu a architektúre všeobecne. Za jazykovú skúšku je možne získaťmaximálne 20 bodov.Minimálny počet bodov pre splnenie podmienok prijatia je 51 bodov.Prijímacie konanie úspešne absolvuje uchádzač s najvyšším počtom získaných bodovpre danú vypísanú tému, ktorýzároveň splní všetky predpísané podmienky.O prijatí na štúdium rozhoduje dekan na základe poradia a kapacitných možností fakulty.Podmienky pre zahraničných študentov

ako pre domácichVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Základnou podmienkou pre prijatie na štúdium doktorandských študijných programov (tretí stupeňvysokoškolského štúdia v zmysle § 54 zákona) je absolvovanie študijného programu druhého stupňa, § 56 ods.3, alebo študijného programu podľa § 53 ods.3. Zákona č. 131/2002 Z.z. oVŠ.Pre uchádzačov, ktorí dosiahli požadované vzdelanie v zahraničí je podmienkou prijatia na štúdium uznanie dokladov odosiahnutom vzdelaní podľa všeobecne záväzného predpisu vydaného ministerstvom.

.Prílohy kprihláške:-úradne overená kópia VŠ diplomu, vysvedčenia oŠS, životopis,-kópia dokladu ozaplatení administratívneho poplatku-stručná predstava uchádzača ozvolenej téme –max. 1A4-vprípade dokladov vydaných vzahraničí aj súradným prekladom do slovenského jazyka  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.04.2021 - 01.06.2021

  • Konanie prijímacej skúšky

    17.06.2021 - 17.06.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
4


Prílohy
  • životopis (papierová forma, elektronická forma)
  • úradne overená kópia VŠ diplomu, vysvedčenia oŠS, (papierová forma, elektronická forma)
  • kópia dokladu ozaplatení administratívneho poplatku (papierová forma, elektronická forma)
  • stručná predstava uchádzača ozvolenej téme –max. 1A4-vprípade dokladov vydaných vzahraničí aj súradným prekladom do slovenského jazyka (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 600 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 665 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Bankové spojenie + potrebné symboly

Údaje potrebné pre úhradu platby:
Banka: Štátna pokladnica
Č. účtu: 7000151441/8180
Variabilný symbol: 20192020
Špecifický symbol: 88999
Konštantný symbol: 0308
Správa pre prijímateľa: meno uchádzača

Potvrdenie o platbe je potrebné doložiť k prihláške na štúdium. Pri neúčasti uchádzača na talentovej skúške sa poplatok nevracia. V prípade podania elektronickej prihlášky je uchádzač povinný doručiť podpísanú prihlášku na dekanát FU.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Dušan Šuch, CSc., ING-PAED IGIP – dusan.such@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 28.09.2020 08:14

Upozorniť na neaktuálne údaje