Logo univerzity

Study programmes

Foreign language study programs are not provided.

Faculty profile

študijné oddelenie:

Vysokoškolská 4, 042 00 Košice, www.fu.tuke.skIng. Iveta Zreláková Patlevičová, študijné odd. FU TUKE

tel.: 055/602 2170, e-mail: Iveta.Patlevicova@tuke.sk

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebamiMonika Gillingerová, študijné odd. FU TUKE  

tel.: 055/602 2171, e-mail: Monika.Gillingerova@tuke.sk

Na FU TU v Košiciach sa uplatňuje 6-ročný model dvojstupňového kreditného vysokoškolského štúdia :

1. stupeň – bakalársky  (titul Bc.) v  študijných programoch Architektúra a urbanizmus, Dizajn a Voľ-né výtvarné umenie,

– je 4-ročný (8 semestrov) a je zameraný na základnú orientáciu študentov vo výtvarných, technicko-konštrukčných a humanitných disciplínách, v architek-tonickej, dizajnérskej a výtvarnej tvorbe. Študenti tu zároveň získavajú poznatky z teórie a dejín umenia. Bakalársky stupeň je na fakulte ukončený štátnou skúškou, ktorá pozostáva z ústnej skúšky z profilujúceho predmetu príslušného študijného odboru a z obhajoby záverečnej práce. Absolventi môžu nastúpiť do praxe ak o odborníci v architektonickej a dizajnérskej činnosti, alebo ako výtvarníci v slobodnom povolaní, resp. pokračovať v štúdiu na druhom stupni.

2. stupeň – magisterský (titul Mgr.art.) –akreditovaných študijných programoch Dizajn a Voľné výtvarné umenie a inžinierske štúdium (titul Ing.arch.) v akreditovanom študijnom programe Architektúra a urbanizmus (titul Ing.arch.):

– je 2 - ročným cyklom a je zameraný na zdokonalenie profesionálnych schopností vo zvolenom študijnom odbore. Obsah štúdia tvorí komplexná syntéza teoreticko – odborných poznatkov v  tvorivej návrhárskej, vedecko-výskumnej, manažérskej a praktickej realizačnej činnosti v architektonickej, dizajnérskej, resp. výtvarnej tvorbe so zameraním na maľbu, grafiku a sochárstvo. Štúdium je ukončené štátnou 2. stupeň – magisterský (titul Mgr.art.) –akreditovaných študijných programoch Dizajn a Voľné skúškou, ktorá pozostáva z ústnej skúšky z profilujúceho predmetu príslušného odboru a obhajoby diplomovej práce.

3. stupeň – doktorandský 

– v akreditovanom študijnom programe Dizajn

- akreditovanom študijnom programe Voľné výtvarné umenie

- Absolvent doktorandského štúdia v študijnom programe preukazuje schopnosť a pripravenosť na samostatnú tvorivú a výskumnú činnosť v oblasti  príbuzných odborov. Je pripravený formovať a zverejňovať trendy a koncepcie v tejto oblasti. Absolvent ovláda vedecké a umelecké metódy tvorivej práce. Je schopný študovať zahraničnú literatúru v origináli, slovom a písmom ovláda aspoň jeden svetový jazyk.

 

 

Admission procedure

Design Mgr. art., full-time

Deadline for applications: 30.04.2023
Deadline of examination: 20.02.2023 – 14.06.2023

Architecture and Urbanism Ing. arch., full-time

Deadline for applications: 30.04.2023
Deadline of examination: 20.02.2023 – 14.06.2023

Free Fine Art Bc., full-time

Deadline for applications: 31.10.2023
Deadline of examination: 22.01.2024 – 09.02.2024

Architecture and Urbanism Bc., full-time

Deadline for applications: 31.10.2023
Deadline of examination: 22.01.2024 – 09.02.2024

Design Bc., full-time

Deadline for applications: 31.10.2023
Deadline of examination: 22.01.2024 – 09.02.2024

Accommodation and boarding

Accomodation

Ako na ostatných fakultách  TUKE

Boarding

Ako na ostatných fakultách  TUKE

Other services

Ako na ostatných fakultách  TUKE

The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

University detail

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Responsibility for content: doc. Ing. Dušan Šuch, CSc., ING-PAED IGIP (dusan.such@tuke.sk)
Last update: 12.09.2018 09:53

Draw attention to not topical data