Architektúra a urbanizmus

Absolvent bakalárskehoštúdia spĺňa kritériá direktívy Rady Európy č. 85/384/EEC pre kvalifikáciu v architektúre. Jeho umelecko-architektonický profil je prehĺbený o odborné vedomosti z predmetov teórie konštrukcií pozemných stavieb, statických, ekonomických a technologických disciplín. Nadobudnuté vedomosti mu umožňujú komplexné zvládnutie celého procesu prípravy stavby od architektonického návrhu po konštrukčno- výtvarné zvládnutie detailu, resp. realizáciu stavby.Uplatnenie absolventov

Štúdium je realizované v spoločnom študijnom programe „architektúra a urbanizmus". Absolvent bakalárskeho štúdia (Bc.) je vzdelaný v základnej rovine poznatkov z odboru a môže nastúpiť do praxe ako odborník v projektovom, investičnom procese alebo vedení stavby, príp. na stavebných úradoch, resp. môže pokračovať v inžinierskom štúdiu.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienkou pre prijatie na bakalárske štúdium je ukončenie stredoškolského štúdia a úspešné
vykonanie talentovej prijímacej skúšky, ktorá sa koná v termíne január, február. Ak uchádzač má záujem o prijímacie konanie na viac študijných programov, musí podať prihlášku na každý študijný program osobitne a zaplatiť manipulačný poplatok zvlášť. Študovať sa môže len jeden študijný program.

Podmienkou pre prijatie na magisterské a inžinierske štúdium je ukončené bakalárske štúdium               

v príslušnom študijnom programe, dodanie portfólia prác a výpisu hodnotenia predmetov z

bakalárskeho štúdia.

Pre uchádzačov, ktorí dosiahli požadované vzdelanie v zahraničí je podmienkou prijatia na štúdium uznanie dokladov o dosiahnutom vzdelaní podľa všeobecne záväzného predpisu vydaného ministerstvom.

Štúdium vo všetkých študijných programoch prebieha v slovenskom jazyku.Doplňujúce informácie

PRIJÍMACIE KONANIE:

Podmienkou pre prijatie na bakalárske štúdium je ukončenie stredoškolského štúdia a úspešné vykonanie talentovej prijímacej skúšky, ktorá sa koná v termíne január, február, .

Zameranie prijímacích talentových skúšok Bc štúdium:

základné vedomosti z výtvarného umenia, architektúry, dizajnu,  matematika  – písomné testy

praktické preukázanie talentu:

Kresba - zátišie,

Priestorový návrh kompozície - maketa

Tvorivé riešenie zadaných tém, špecifických podľa študijného programu, zameraných na zisťovanie kreatívnosti uchádzača o štúdium zvoleného odboru

Osobný pohovor s uchádzačom, ktorý postúpi do druhého kola prijímacej skúšky.

Podmienkou pre prijatie na inžinierske štúdium je ukončené bakalárske štúdium v odbore, dodanie portfólia prác a výpisu hodnotenia predmetov z bakalárskeho štúdia.

Podanie prihlášky na Bc. štúdium : do 30.11.
Podmienky pre zahraničných študentov

ako pre domácichPodmienky prijatia bez prijímacej skúšky

nie je možné prijaťKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Iveta Zreláková Patlevičová

e mail: iveta.patlevicova@tuke.sk

tel.: 055 602 2170Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Zameranie prijímacích talentových skúšok:

- základné vedomosti z  výtvarného umenia, architektúry, dizajnu, matematika  a priestorová

predstavivosť (iba ŠP architektúra a urbanizmus) – písomné testy

- praktické preukázanie talentu:

- kresba portrétu alebo figúry podľa živého modelu (zátišie pre program Architektúra)

- riešenie tém, špecifických podľa študijného programu, zameraných na zisťovanie kreatívnosti

uchádzača o štúdium zvoleného študijného programu.

- osobný pohovor s uchádzačom, ktorý postúpi do druhého kola prijímacej skúšky.Forma prijímacej skúšky

Talentová prezenčná-Testy

Matematika,

Všeobecný prehľad,

Dejiny umenia,  • Podanie prihlášky na štúdium

    30.11.2021

  • Konanie prijímacej skúšky

    18.01.2021 - 19.01.2021

  • Zaslanie vysvedčenia do

    31.05.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
17


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 665 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Bankové spojenie + potrebné symboly

Údaje potrebné pre úhradu platby:

Banka: Štátna pokladnica

Č. účtu: 7000151441/8180

Pre platby SEPA: SK60 8180 0000 0070 0015 1441

Variabilný symbol: 20192020

Špecifický symbol: 88999

Konštantný symbol: 0308

Správa pre prijímateľa: meno uchádzača

Kontaktná adresa:

dekanát Fakulty umení TU
Letná 9
042 00 Košice

Potvrdenie o platbe je potrebné doložiť k prihláške na štúdium. Pri neúčasti uchádzača na talentovej skúške sa poplatok nevracia. V prípade podania elektronickej prihlášky je uchádzač povinný doručiť podpísanú prihlášku na dekanát FU.

Pri podaní prihlášky v elektronickej forme je potrebné prihlášku vytlačiť, podpísať a spolu s prílohami zaslať na dekanát FU TU. Prihláška musí mať vygenerované evidenčné číslo!!!

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Dušan Šuch, CSc., ING-PAED IGIP – dusan.such@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 28.09.2020 08:06

Upozorniť na neaktuálne údaje