Dizajn

Magisterské štúdium je realizované v študijných ateliéroch priemyselný dizajn, komunikačný dizajn, dizajn produktu a úžitkových štruktúr a dizajn pre nové média.

Štúdium je zamerané na rozvoj talentu a vedomostí v oblasti tvarovania, navrhovania, vizuálneho umenia, konštrukcie, technológie výroby, ergonómie, ekológie, počítačovej podpory dizajnovej tvorby a komunikačného dizajnu.Uplatnenie absolventov

Absolvent magisterského štúdia (Mgr.art.) je schopný profesionálne reagovať na požiadavky praxe v oblasti dizajnu výrobkov v priemysle, pri inovácií výrobných programov, riešení vizuálnej komunikácie, tvorby firemnej identity, elektronickej prezentácie, pri uplatnení dizajnu v oblasti nových médií a novej ekonomiky (e-biznis).
Absolvent sa uplatní ako samostatný dizajnér a môže pôsobiť v dizajnérskych, projekčných a konštruktérskych útvaroch podnikov, v pedagogických činnostiach, v poradenstve a marketin-gových službách.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijimacieho konania pre bakalárske štúdium na FU TU v Košiciach na akademický rok 2011/12.

o      Podmienky prijatia na štúdium

-         úspešné vykonanie talentových skúšok

-         na Bc. štúdium ukončené úplné stredoškolské vzdelanie

-         na Mgr.art a Ing. štúdium ukončený I.stupeň VŠ štúdia v odbore, alebo v príbuznom odbore

Prijímacie talentové skúšky pre 1. stupeň štúdia sú dvojdňové - dvojkolové.

Zameranie skúšok:

• praktické preukázanie talentu:

- kresba portrétu alebo figúry podia modelu pre program dizajn a voľné výtvarné umenie,

- kresba zátišia pre program architektúra a urbanizmus

- návrh úžitkového predmetu a loga alebo piktogramu na danú tému pre program dizajn

- pre programy architektúra a urbanizmus a voľné výtvarné umenie úloha z kompozície

- riešenie ďalších zadaných tém, podľa odboru štúdia, v ktorom uchádzač má preukázať kreativitu a

talent pre štúdium daného programu.

• písomný test zo základných vedomosti z oblasti kultúry, výtvarného umenia, architektúry, dizajnu, ďalšie vedomosti podľa odboru (architektúra - test z matematiky)

• osobný pohovor s uchádzačom, ktorý postúpi do druhého kola prijímacej skúšky

Platí pre:

študijný program "Architektúra a urbanizmus"

1.deň – 1.kolo talentových skúšok

Č.ú.

Názov úlohy

Cieľ úlohy

body

1

KRESBA

Overenie vnímania, abstrakcie  a transformácie   priestorovej reality do plošnej formy

10

2

PLOŠNÁ KOMPOZÍCIA

Overenie estetického cítenia

15

3

TEST MATEMATICKÝ

Overenie  matematického myslenia

10

4

TEST PRIESTOROVEJ PREDSTAVIVOSTI

Overenie  priestorového cítenia

5

5

TEST KOMBINOVANÝ

Overenie základných vedomostí zo všeobecného prehľadu a dejín umenia

10

2.deň – 2.kolo talentových skúšok

Postupujúci do druhého kola sú zverejnení 2.deň ráno pred zahájením 2.kola

Č.ú.

Názov úlohy

Cieľ úlohy

body

6

PRIESTOROVÁ KOMPOZÍCIA

Overenie originality, flexibility a elaborácie

30

7

Domáce práce

Overenie celkovej tvorivosti uchádzača

5

8

Výsledky SŠ

Priemerný prospech za prvé tri roky štúdia

5

9

Ústny pohovor

Overenie komunikatívnosti

10

študijný program “Dizajn”

1.deň – 1.kolo talentových skúšok

Č.ú.

Názov úlohy

Cieľ úlohy

body

1

DOMÁCE PRÁCE

Overenie celkovéj tvorivosti uchádzača

5

2

TEST KOMBINOVANY

Overenie základných vedomostí zo všeobecného prehľadu a dejín umenia

10

3

KRESBA

Overenie vnímania, abstrakcie  a transformácie   priestorovej reality do plošném formy

15

4

NAVRHOVANIE I.

Overenie originality, flexibility a elaborácie

20

2.deň – 2.kolo talentových skúšok

Postupujúci do druhého kola sú zverejnení 2.deň ráno pred zahájením 2.kola

Č.ú.

Názov úlohy

Cieľ úlohy

body

5

NAVRHOVANIE 3D

Overenie originality, flexibility a elaborácie

20

6

NAVRHOVANIE  2D

Overenie originality, flexibility a elaborácie

15

7

Výsledky SŠ

Priemerný prospech za prvé tri roky štúdia

5

8

Ústny pohovor

Overenie komunikatívnosti

10

študijný program „Voľné výtvarné umenie”

1.deň – 1.kolo talentových skúšok

Č.ú.

Názov úlohy

Cieľ úlohy

body

1

DOMÁCE PRÁCE

Overenie celkovéj tvorivosti uchádzača

15

2

KRESBA

Overenie vnímania, abstrakcie  a transformácie   priestorovej reality do plošném formy

15

3

FIGURÁLNA KOMPOZICIA

Overenie originality, flexibility a elaborácie

20

2.deň – 2.kolo talentových skúšok

Postupujúci do druhého kola sú zverejnení 2.deň ráno pred zahájením 2.kola

Č.ú.

Názov úlohy

Cieľ úlohy

body

4

VOĽNÁ TÉMA

Overenie originality, flexibility a elaborácie

15

5

INŠTALÁCIA, PERFORMANCE

Overenie originality, flexibility a elaborácie

10

6

TEST KOMBINOVANY

Overenie základných vedomostí zo všeobecného prehľadu a dejín umenia

10

7

Výsledky SŠ

Priemerný prospech za prvé tri roky štúdia

5

8

Ústny pohovor

Overenie komunikatívnosti

10

Spoločné:

Výsledky SŠ : prepočítanie výsledkov zo strednej školy

Priemer*

1,00

1,01-1,25

1,26-1,50

1,51-1,75

1,76-2,00

nad 2,01

body

5

4

3

2

1

0

* za prvé tri roky štúdiaPodmienky pre zahraničných študentov

ako pre domácichPodmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Nie je mozne.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Iveta Zreláková Patlevičová

e mail: iveta.patlevicova@tuke.sk

tel.: 055 602 2170Všeobecné informácie k prijímacej skúške
 • poplatok uhradiť na adresu FU TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice, peňažný ústav: Štátna pokladnica, číslo účtu 7000151441/8180, variabilný symbol - rodné číslo, správa pre prijímateľa - uviesť študijný program, ústrižok nalepiť na 2. stranu prihlášky (vedľa výpisu známok zo strednej školy),
 • uchádzači o študijný program Voľné výtvarné umenie sú povinní uviesť v prihláške konkrétny ateliér
 • ak má uchádzač záujem o viac študijných programov, musí podať na každý program osobitnú prihlášku
 • prijímacie skúšky sú dvojkolové
 • dekanát potvrdí príjem prihlášky a zašle uchádzačom pozvánky a informácie o prijímacom konaní najneskôr 30 dní pred konaním prijímacích skúšok.


Forma prijímacej skúšky

Talentová prezenčná- 2 dniTesty

nie sú • Deň otvorených dverí

  11.01.2019

 • Deň otvorených dverí

  24.05.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  29.05.2020

 • Konanie prijímacej skúšky

  17.06.2020 - 17.06.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
12


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 665 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Bankové spojenie + potrebné symboly

Údaje potrebné pre úhradu platby:
Banka: Štátna pokladnica
Č. účtu: 7000151441/8180
Variabilný symbol: 20192020
Špecifický symbol: 88999
Konštantný symbol: 0308
Správa pre prijímateľa: meno uchádzača

Potvrdenie o platbe je potrebné doložiť k prihláške na štúdium. Pri neúčasti uchádzača na talentovej skúške sa poplatok nevracia. V prípade podania elektronickej prihlášky je uchádzač povinný doručiť podpísanú prihlášku na dekanát FU.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Dušan Šuch, CSc., ING-PAED IGIP – dusan.such@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 05.09.2019 07:58

Upozorniť na neaktuálne údaje