Často kladené otázky - PrihlaskaVS.sk

#3424

Ako môžem začať elektronicky komunikovať s mestom a mestskými časťami?

Aby ste mohli začať elektronicky komunikovať s mestom a jeho mestskými časťami budete potrebovať elektronický občiansky preukaz (eID kartu). O elektronický občiansky preukaz môžete požiadať na polícií. Pri jeho preberaní požiadajte o vydanie a aktiváciu elektronických služieb. Pri aktivácií budú na Váš nový elektronický občiansky preukaz nahraté a aktivované certifikáty potrebné pre elektronickú komunikáciu. Prvý certifikát slúži na overenie totožnosti a prístup k elektronickým službám. Tento certifikát budete overovať 6 miestnym BOK kódom (Bezpečnostný overovací kód). Platnosť certifikátu je rovnaká ako platnosť elektronického občianskeho preukazu, teda 10 rokov.

Elektronický občiansky preukaz môžete používať aj na podpisovanie kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP), tento certifikát Vám bude nahraný na elektronický občiansky preukaz pri prevzatí elektronického občianskeho preukazu. Vydanie a nahranie certifikátov pre elektronickú komunikáciu je bezodplatné na každom pracovisku polície určenom pre vydávanie osobných dokladov.

Kvalifikovaný elektronický podpis v elektronickom svete nahrádza vlastnoručný podpis pri papierovom úradnom vybavovaní. Nezabudnite si na polícií pri prevzatí elektronického občianskeho preukazu prevziať čítačku kariet, ktorá je bezodplatná. Pre aktiváciu certifikátov a čítačky kariet budete potrebovať software, ktorý je dostupný na Ústrednom portály verejnej správy www.slovensko.sk v sekcii Na stiahnutie, link: https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie.

Zdroj: https://esluzby.bratislava.sk/page/faq-casto-kladene-otazky

#3423

Ako vytvorím kvalifikovaný elektronický podpis?

Kvalifikovaný elektronický podpis vytvoríte aplikáciou na podpisovanie. Aplikácie sú na stiahnutie na linku: https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie.

Pre podpisovanie je potrebné uložiť do počítača voľne dostupné aplikácie D.Signer/XAdES a XZep Signer a následne ich nainštalovať. Na vytvorenie KEPu potrebujete vlastniť kvalifikovaný certifikát SVK eID ACA, Vybavenie certifikátu, viď. FAQ: „Ako môžem začať elektronicky komunikovať s mestom a mestskými časťami?“ Kvalifikovaný certifikát môžete mať vydaný aj na inom nosiči, ako je eID karta.

Zdroj: Zdroj: https://esluzby.bratislava.sk/page/faq-casto-kladene-otazky

#3369

Ako presne podať prihlášku a vložiť požadované dokumenty na jednotlivé vysoké školy?

Podrobný postup nájdete v časti HelpDesk - Dokumenty na stiahnutie - Manuály (https://www.portalvs.sk/files/cep/prihlaskavs-vysoke-skoly-uzivatelsky-manual.pdf). Tiež môžete požiadať o pomoc telefoicky (0911 154 882, 0910 288 664, 0911 154 214 alebo od 7:30 do 15:30: 037 / 6414881, 037 / 6414890) alebo e-mailom: helpdesk@portalvs.sk.

#3368

Bolo by možné, aby sa pridala možnosť, aby študent/záujemca o vysokú školu mal aj ľudskú odozvu alebo aj pomoc pri vyplnení prihlášky?

Centrálna elektronická prihláška má vybudovanú silnú podporu pre uchádzača vo forme telefonickej, ako i elektronickej - e-mailom. Uchádzač má okrem toho k dispozícii rôzne návody, slovník pojmov a odpovede na často kladené otázky. Je potrebné kliknúť na HelpDesk, kde sú uvedené kontakty a ďalšie materiály.

#3367

Ak som namiesto úradne overenej kópie vysvedčenia naskenovala originál vysvedčenia, bude prihláška automaticky neplatná?

Treba si dôsledne naštudovať podmienky podávania prihlášky a jej príloh dostupné na webovej stránke fakulty. Zároveň máte možnosť kontaktovať študijné oddelenie, kde vám povedia, či to môže byť prekážka pri zaradení prihlášky do prijímacieho konania. Kontakt na študijné oddelenie získate na stránke fakulty, ako i na stránke Portálu VŠ pri konkrétnej fakulte.

 

#3365

Dobré by bolo mať všetky potrebné informácie pokope. Pri prihláške na každú vysokú školu a jej fakultu by malo byť jednoduché dopracovať sa k ich podmienkam prijatia. Príde mi veľmi náročné, nezrozumiteľné a odradzujúce to, ako sa musím dopracovávať k podmienkam prijatia.

Všetky dôležité informácie o prijímacom konaní, termínoch, fakturačných údajoch, ale aj prijímacej skúške nájdete na stránke Portál VŠ. Po rozkliknutí konkrétneho študijného programu máte možnosť si prečítať všetky dôležité údaje, ktoré sú rozdelené do jednotlivých podkategórií. To, koľko informácií sa dočítate, záleží od vysokej školy, resp. zodpovednej osoby za obsah, ktorá tieto informácie vkladá. 

#3364

Kde zistím viac informácií o odboroch na VŠ?

O študijných odboroch získate viac informácií aj na stránke Portál VŠ, konkrétne pod kartou ŠTUDENT - Študijné odbory. Zobrazí sa Sústava študijných odborov, kde po kliknutí na konkrétny študijný odbor máte základné infomácie o odbore, v ktorých stupňoch štúdia je ponúkaný, ale aj možnosti štúdia. 

#3363

Chcem sa spýtať, či sa táto stránka týka len vysokých škôl na Slovensku alebo v celej EU.

Stránka Prihláška VŠ ponúka možnosť vytvorenia prihlášky len pre slovenské vysoké škole.

#3362

Kde nájdem informáciu napríklad o tom, kedy budú dni otvorených dverí na fakultách a školách?

Všetky dôležité termíny ako napríklad dni otvorených dverí, podanie prihlášky na štúdium, konanie prijímacej skúšky nájdete na hlavnej stránke Portálu VŠ v strede za študijnými odbormi (https://www.portalvs.sk/sk/terminy) alebo aj na stránke Prihlášky VŠ na pravej strane nad Novinkami.

#3361

Prečo nie je odozva o spracovaní prihlášok študijným oddelením, keďže ani neviem, či tú prihlášku majú a čo je s ňou?

Spätnú väzbu k podanej prihláške prostredníctvom Portálu VŠ dávajú iba niektoré vysoké školy. Ich zoznam nájdete v dôležitých informáciách pre uchádzača (https://www.portalvs.sk/sk/prihlaskavs-informacie). Ak má škola zapísanú úplnú úroveň pripojenia, podáva aj spätnú väzbu. Môžete však školu požiadať o podanie informácie o stave prihlášky napísaním e-mailu priamo na študijné oddelenie príslušnej školy. E-mail adresu nájdete po kliknutí na konkrétnu VŠ hneď vpravo. (Príklad: https://www.portalvs.sk/sk/fakulta/fakulta-ekonomiky-a-manazmentu)

#3359

Ako zistím, ktorá vysoká škola preberá prihlášku podanú cez www.prihlaskavs.sk?

Všetky informácie o preberaní prihlášok nájdete na stránke Portá VŠ v časti Študent - Prihláška na VŠ - Dôležité informácie pre uchádzačov (https://www.portalvs.sk/sk/prihlaskavs-informacie). Škola, ktorá preberá prihlášku do svojho informačného systému so spätnou väzbou o stave prihlášky má úplnú úroveň pripojenia, bez spätnej väzby čiastočnú a škola, ktorá ma napísanú informačnú úroveň preberá prihlášky z centrálneho systému iba v papierovej forme.

Zároveň sa táto informácia nachádza aj na stránke PrihlaskaVS.sk - Školy prepojené s Prihláškou VŠ.

#3315

Keďže som nestihol termín podania prihlášky, chcel by som sa spýtať, či je ešte možné podať si prihlášku?

Prihlášku na vysokoškolské štúdium je možné podať len v termíne, ktorý určí vysoká škola. V prípade, že vysoká škola nevypísala dodatočný termín na podávanie prihlášok, musíte si počkať na ďalší akademický rok a včas prihlášku podať. 

#3243

Do papierovej prihlášky som zabudla pripísať email, je to problém ?

Ak je v papierovej prihláške aspoň telefonné čislo, vysoká škola Vás vie v prípade potreby kontaktovať. 

#3186

Ak mám na vytvorenej prihláške 2 študijné programy, musím platiť aj 2 poplatky?

Ak máte vytvorenú prihlášku, na ktorej Ste uviedli 2 študijné programy, platíte iba jeden poplatok. Poplatok za prijímacie konanie sa vzťahuje na prihlášku a nie na počet uvedených študijných programov na prihláške. 

#3185

Aký poplatok uhradiť ak, si na tú istú fakultu podávam viac prihlášok?

Ak si podávate na tú istú fakultu viac prihlášok, tak musíte uhradiť poplatok za každú jednu prihlášku. Poplatok za prijímacie konanie sa vzťahuje na prihlášku.

#3184

Ako doložiť potrebné prílohy k elektronickej prihláške?

Ak bola prihláška vytvorená a podaná elektronickou formou, následne si takto vytvorenú prihlášku vytlačíte a k tejto vytlačenej forme priložíte povinné prílohy a zašlete poštou na adresu vysokej školy resp. fakulty.

#3183

Ak si vytvorím elektronickú prihlášku, je nutné si vytvoriť aj papierovú prihlášku?

Ak si podávate prihlášku v elektronickej forme, stačí ak si zo systemu, v ktorom bola prihláška vytvorená vytlačíte a takto vytlačenú prihlášku s požadovanými prílohami zašlete na adresu príslušnej fakulty.

#2986

Aké sú možnosti v prípade, že som sa nedostal na VŠ cez príjmacie skúšky? Inak povedané, existujú univerzity, ktoré prijímajú študentov aj v neskorších termínoch? Ak áno, ktoré?

Sú vysoké školy, ktoré majú vypísané dodatočné termíny na podávanie prihlášok. Tieto termíny si môžete pozrieť na danej linke: http://www.portalvs.sk/sk/terminy

#2984

Chcem sa spýtať, prihlášku som potvrdila aj vytlačila, ale zistila som ,že mi tam niečo chýba? Ako tam mám tie údaje doplniť?

Pokiaľ ste si podávali centrálnu elektronickú prihlášku (www.prihlaskavs.sk) je možné si chybné údaje opraviť a vytvoriť a podať si novú prihlášku.

#2981

Rád by som sa informoval ohľadom potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti k štúdiu na vysokej škole, ktoré niektoré VŠ vyžadujú. Ide konkrétne o to, že na staršej verzii prihlášky na 1. stupeň (11/2006) sa na konci 2. strany nachádzala pod kolonkou "Potvrdenie o správnosti údajov" samostatná kolonka o zdravotnej spôsobilosti určená na vyplnenie lekárom. Avšak, na novšej verzii prihlášky vydanej Ministerstvom školstva (09/2013) sa už táto kolonka vôbec nenachádza. Vysvetlenie som nenašiel ani na 4. strane prihlášky v "Pokynoch na vyplnenie prihlášky", ani na internete. Môžete mi to vysvetliť?

Keďže v roku 2013 MŠVVaŠ upravilo prihlášky pre 1. a 2. stupeň štúdia je nutné použiť už novší formát prihlášky. Ak vysoká škola požaduje aj potvrdenie zdravotnej spôsobilosti, tak v takom prípade lekár potvrdí zdr. spôsobilosť na samostatný papier,  ktorý priložíte k prihláške ako prílohu.

#2980

Nechtiac som podal zle vyplnenú prihlášku poprosím o jej storno alebo ak to môžem urobiť sám, tak ako to mám spraviť?

Prihlášky, ktoré sú už podané, nie je možné upravovať, nakoľko sa uzamknú. Je nutné si chybné údaje opraviť a opäť vytvoriť a podať novú prihlášku.

#2823

Chcela by som sa spýtať či na externé štúdium môže poslať prihlášku aj nezamestnaný človek?

Na vysokú školu externé štúdium si môže podať prihlášku aj nezamestnaný človek. Ide už o zváženie, či vám vyhovuje externé štúdium (za ktoré sa obvykle platí) alebo denné štúdium. Avšak vysoká škola nerobí rozdiely pri uchádzačoch.

#2802

Chcel by som zrušiť prihlášku, ktorú som si vyplnil ako číslo 1, kvôli problému ktorý som vyriešil neskôr. Dalo by sa to nejako zrušiť?

Už podané prihlášky nie je možné zrušiť.

#2801

Chcela by som sa opýtať, čo sa dá robiť v prípade, že termíny prijímacích skúšok na rôzne vysoké školy mi vyšli na ten istý deň?

Musíte kontaktovať vysoké školy s tým, že Vám na ten istý deň určili termín prijímacej skúšky. Už je potom na vysokej škole, či Vám vyjde v ústrety a ponúkne Vám náhradný termín.

#2688

Chcel by som sa spýtať či existuje nejaká stránka kde by som našiel ešte školy, ktoré majú druhé kolo prijímacieho konania?

Informácie ohľadom dodatočných termínov na podávanie prihlášok na vysokoškolské štúdium nájdete na stránke www.portalvs.sk v menu "Študent " pod Termínami.

#2684

Chcel by som sa opýtať ako je to s platením vysokoškolského štúdia. Som študentom a práve som ukončil 1.ročník čiže 2. semester. Študujem na dennom štúdiu a chcel by som prestúpiť na inú vysokú školu. Viete mi poradiť?

Dobrý deň,
tieto informácie by bolo najlepšie si zistiť na škole, na ktorú sa práve hlásite. Oni by vám mali vedieť s určitosťou odpovedať, či musíte platiť za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia.

#2680

Chcela by som sa spýtať, mám jeden veľký problém. Nezobrali ma na vysokú školu, či sa dajú ešte poslať prihlášky na vysokú školu?

Ak máte záujem o poskytnutie informácií ohľadom dodatočných termínov na príjimanie prihlášok na vysokoškolské štúdium, tak Vám viem poradiť iba toľko, že všetky informácie sa nachádzajú na stránke PortálVŠ a PrihláškaVŠ v aktualitách.

#2678

Moja dcéra si podala prihlášku na Masarykovu univerzitu v Brne. Absolvovala sciotesty a TSP-testy. Percentilne nevyhovela. Je ešte nejaká možnosť dodatočne sa uchádzať o štúdium na vysokej škole v Brne?

Stránka www.portalvs.sk sa venuje slovenským vysokým školám. Ale ak by mala dcéra záujem študovať na Slovesnku, v tom prípade Vam vieme poradiť.

#2607

Chcem zrušiť prihlášku a to z dôvodu chybného zadania študijných odborov, je to možné?

V systéme centrálnej elektronickej prihlášky CEP sa už podané prihlášky nevymazávajú. Môžete si však vytvoriť novú prihlášku už so správne zadanými odbormi.

#2604

Chcela by som sa spýtať či prírodovedecká fakulta UK akceptuje vaše prihlášky?

Všetky informácie ohľadom akceptovania a zapojenia sa jednotlivých vysokých škôl do projektu centrálnej elektronickej prihlášky nájdete na stránke www.portlavs.sk v menu STUDENT v časti "Prihláška na VŠ" pod "Dôležitými informáciami pre uchádzačov".

#2603

Chcela by som sa Vás spýtať či pri posielaní elektronickej prihlášky cez portál VŠ je zlacnený poplatok, ktorý majú uvedené školy na svojich stránkach, nakoľko mi bolo povedané, že školy neuznávajú prihlášky cez Váš portál za elektronické?

Centrálna elektronická prihláška je určená pre všetky vysoké školy na Slovensku, pričom sú do projektu zapojené rôznou úrovňou zapojenia. Podrobnejšie informácie ohľadom úrovne zapojenia vysokých škôl do projektu centrálnej elektronickej prihlášky nájdete na danej linke http://www.portalvs.sk/sk/prihlaskavs-informacie. Skôr ako zaplatíte poplatok si radšej zistite na študijnom oddelení príslušnej fakulty, akú výšku poplatku máte zaplatiť, aby Ste predišli zbytočným problémom.

#2586

Chcela by som vedieť, či registrácia, a teda aj podanie elektronickej prihlášky na stránke PrihláskaVS.sk sú platné aj pre školu Akadémia policajného zboru v Bratislave?

Centrálna elektronická prihláška je spustená pre všetky vysoké školy na Slovensku. Jediný rozdiel medzi vysokými školami je v úrovni zapojenia sa do centrálnej elektronickej prihlášky. Všetky informácie ohľadom zapojenia sa jednotlivých škôl do projektu centrálnej elektronickej prihlášky nájdete na danej linke http://www.portalvs.sk/sk/prihlaskavs-informacie.

#2585

Môžete mi pomôcť s odstránením prihlášky alebo možnosť prepísať údaje z dôvodu chybného poskytnutia čísla občianskeho preukazu?

Ak už bola prihláška podaná, nie je možné ju odstrániť ani zmeniť. Môžete si jedine nanovo vypísať novú prihlášku so správnymi údajmi. Škola bude brať do úvahy iba správne vyplnenú prihlášku, ktorú obdrží poštou.

#2584

Mám problém so stiahnutím PDF formátu prihlášky pre tlač. Dostávam oznámenie popri okne so sťahovaním, že "danú lokalitu so súborom nemožno nájsť, skúste prosím neskôr". Ako mám postupovať?

Problém so stiahnutím PDF formátu prihlášky môže byť aj v tom, aký prehliadač používate. Z uvedeného dôvodu skúste používať iný prehliadač.

#2583

Dnes som si podala elektronickú prihlášku na vysokú školu a rada by som sa spýtala, aký je variabilný symbol, resp. kde ho nájdem?

Cez centrálnu elektronickú prihlášku www.prihlaskavs.sk zasielajú variabilné symboli len niektoré vysoké školy. Preto, ak vám nič neprišlo,  musíte použiť fakturačné údaje uvedené na webovej stránke fakulty vzťahujúce sa pre papierovú prihlášku.

#2563

Ako mám zadať prihlášku na externé štúdium, ak v prehľade VŠ a ich študijných odborov je zaradená aj externá forma, ale pri zadávaní prihlášky nie je možnosť túto externú formu vybrať?

V takomto prípade kontaktujte helpdesk PrihláškyVŠ, kde Vám s daným problémom pomôžu.

#483

Chcem si podať prihlášku na sociálnu prácu KU v Ružomberku , chcem sa spýtať - kde sa budú konať skúšky ? Z čoho budú pozostávať ? Čo všetko potrebujem podať ku prihláške ?

Všetky dôležité informácie týkajúce sa prijímacieho konania je vysoká škola povinná uviesť na svojich webových stránkach. Prípadne sa môžete obrátiť priamo na študijné oddelenie fakulty konkrétnej vysokej školy. Kontaktné údaje nájdete aj na stránke portál VŠ, po kliknutí na konkrétnu fakultu vysokej školy sa nachádzajú na pravej strane.

#303

Prihláška na výšku, ktorá je na webe ministerstva školstva postačuje ako riadna prihláška? Stačí ak ju vytlačím a vyplním alebo musím kúpiť prihlášku v obchode?

Prihlášky na všetky stupne štúdia, ktoré sú uverejnené na stránke MŠVVaŠ SR, si môžete vytlačiť a následne vyplniť.

#203

Chcel by som sa spýtať, aká je cena za prihlášku na Vysokú školu? Koľko stojí školné?

Informácie týkajúce sa výšky poplatku za prihlášku na vysokú školu ako aj výšku školného sa dozviete buď na študijnom oddelení fakulty príslušnej vysokej školy, webovej stránke alebo na stránke PortálVŠ pod jednotlivými študijnými programami v časti "Prihláška a poplatky" . Kontaktné údaje nájdete aj na stránke portál VŠ, ak si kliknete na príslušnú vysokú školu a fakultu.

#143

Chcem sa prihlásiť na záhradnú architektúru v Nitre a neviem, kde si mám stiahnuť prihlášku na talentové skúšky. Kde to nájdem?

Pridajte otázku