University

The University of Žilina

University logo

University profile

Počiatky Žilinskej univerzity siahajú do roku 1953, kedy bola založená ako Vysoká škola železničná, v roku 1960 premiestnená do Žiliny a v roku 1980 premenovaná do Vysokú školu dopravy a spojov. V novembri 1996 škola získala štatút univerzity a nový názov Žilinská univerzita. Je zameraná na výchovu vysokokvalifikovaných odborníkov pre dopravné vedy, pošty a telekomunikácie, ekonomika, manažment, strojárstvo, elektrotechniku, stavebníctvo, informačné technológie a riadenie systémov, špeciálne inžinierstvo a aplikované vedy, v poslednom období aj pre oblasť učiteľstva a humanitných vied.

Žilinská univerzita v Žiline patrí viac ako šesťdesiatpäť rokov k popredným vzdelávacím a vedeckovýskumným inštitúciám na Slovensku. Svojou bohatou tradíciou zaujíma významné miesto medzi slovenskými vysokými školami a to nielen počtom študentov, ponukou zaujímavých a kvalitných študijných programov, ale najmä výraznou výskumnou i zahraničnou aktivitou. Súčasná univerzita už nie je orientovaná len na dopravu a spoje. Je to široko koncipovaná univerzita sústredená na slovenské pomery v unikátnom univerzitnom mestečku na Veľkom Diele. Má sedem fakúlt (ekonomiky dopravy a spojov, stavebnú, strojnícku, elektrotechniky a informačných technológii, riadenia a informatiky, bezpečnostného inžinierstva, humanitných vied). Súčasťou univerzity sú aj pracoviská: Výskumný ústav vysokohorskej biológie, Ústav telesnej výchovy, Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania, Centrum informačných a komunikačných technológií, Ústav celoživotného vzdelávania, Ústav konkurencieschopnosti a inovácií a Letecké výcvikové a vzdelávacie centrum.

Univerzita aktuálne na svojich siedmich fakultách vzdeláva takmer 8 000 študentov spolu v 182 akreditovaných študijných programoch vo všetkých formách a stupňoch vysokoškolského štúdia. Počas svojej úspešnej existencie sa stala alma mater pre takmer 86 000 absolventov, kvalitne pripravených odborníkov špecializujúcich sa prevažne na dopravu a technické odvetvia, ale aj na manažment, marketing, či humanitné vedy. O kvalite a pripravenosti našich absolventov pre potreby praxe svedčí to, že zo strany zamestnávateľov je o spoluprácu so Žilinskou univerzitou v Žiline v prijímaní jej absolventov dlhodobo veľký záujem.

Svojím odborným profilom patrí k jedinečným na Slovensku. Profil tvoria: doprava (cestná, železničná, vodná, letecká), dopravné a poštové služby, dopravné cesty, dopravné a pozemné staviteľstvo, elektrotechnika, telekomunikácie, informatika, informačné a komunikačné technológie, manažment a marketing, strojárstvo, materiály a technológie, robotika, konštruovanie strojov a zariadení, energie, stavebníctvo, krízový a bezpečnostný manažment, občianska bezpečnosť, požiarna ochrana, súdne inžinierstvo, aplikovaná matematika, učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, knižnično-informačná veda, mediálne a komunikačné štúdiá, vysokohorská biológia, ekológia.

Študenti UNIZA študujú v moderných a kvalitne vybavených učebniach a laboratóriách sústredených v komplexnom modernom univerzitnom areáli na Veľkom Diele, umiestnenom v tichom prostredí v blízkosti lesoparku, ale v dostupnej pešej vzdialenosti od ubytovacích zariadení ako aj historického centra mesta.

V oblasti vedy a výskumu je Žilinská univerzita zapojená do riešenia takmer 200 domácich a 65 zahraničných vedeckých projektov a ročne organizuje približne 60 vedeckých a odborných podujatí. Výsledky vedeckovýskumnej činnosti univerzity majú veľký vplyv nielen na vzdelávaciu činnosť, ale aj na rozvoj medzinárodnej spolupráce či prepojenie s praxou.

Napĺňanie cieľa konkurencieschopnosti univerzity bolo zrealizované postupným dopĺňaním špičkového vybavenia univerzity a jej laboratórií prostredníctvom projektov, cez ktoré vzniklo 15 vedeckovýskumných centier a dvoch výskumných pracovísk – Univerzitným vedeckým parkom a Výskumným centrom. V oboch centrách sú vytvorené podmienky pre inkubátory nových firiem a podporu regiónu. Napriek krátkej dobe existencie sa ukazuje silná perspektíva aktívnej podpory výskumu a inovácií v národnom i medzinárodnom kontexte, centrá sa aktívne zapájajú do projektových i publikačných aktivít.

Spolupráca so zahraničnými vysokými školami a inštitúciami je pre našu univerzitu kľúčová. Žilinská univerzita má podpísané bilaterálne zmluvy s viac ako 60 krajinami sveta nielen v rámci Európy, ale i Ameriky (USA, Mexiko, Brazília, Argentína, Kuba), Ázie (Kórea, Japonsko, Čína, Taiwan) a Afriky (Južná Afrika). V oblasti celouniverzitnej bilaterálnej spolupráce napreduje univerzita v jej rozvíjaní s univerzitami, vysokými školami a inštitúciami vo vedeckovýskumnej a pedagogickej činnosti. V histórii programu ERASMUS patrí Žilinská univerzita medzi úspešné slovenské univerzity v aktivite študentské mobility, v uskutočnených prednáškach pedagógov na zahraničných univerzitách je najúspešnejšou slovenskou univerzitou. Prostredníctvom svojich zástupcov sa Žilinská univerzita podieľa na spolupráci v rámci medzinárodných organizácií, ktorých je univerzita ako celok členom (Magna Charta Universitatum, EUA, IGIP, ECTRI, FEHRL, EUROSIS, EARPA, SDT).

Žilinská univerzita v Žiline má veľkú ambíciu naďalej dynamicky rásť, poskytovať kvalitné vzdelávanie, vychovávať pripravených a žiadaných absolventov, rozvíjať medzinárodnú spoluprácu vo vede a vzdelávaní, ale jej veľkou snahou je predovšetkým poskytnúť priestor a možnosti mladej generácii pre spoznávanie nového, rozširovanie obzorov, učeniu sa spolupráci, umeniu komunikácie a vzájomného rešpektu.

Study places

Seat of the university

Univerzitná 8215/1, 010 26, Žilina

041/513 5151

041/513 5051

 

Faculty of Special Engineering

Univerzitná 8215/1, 010 26, Žilina

041/513 6605, 513 6606, 513 6607

041/513 6620

 

Faculty of Electrical Engineering and Information Technology

Univerzitná 1, 010 26, Žilina

041/513 1111, 2063, 2064

041/513 1515

 

Faculty of Science

Univerzitná 8215/1, 010 26, Žilina

041/513 6107, 6112

 

Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications

Univerzitná 8215/1, 010 26, Žilina

041/513 3051, 3053, 3054, 3055, 3056, 3062

041/513 1527

 

Faculty of Management Science and Informatics

Univerzitná 1, 010 26, Žilina

+421 41/513 4061, 4062

 

Faculty of Civil Engineering

Univerzitná 8215/1, 010 26, Žilina

041/513 5512

041/513 5510

 

Faculty of Mechanical Engineering

Univerzitná 1, 010 26, Žilina

041/513 2507, 2508

 

Institute of High Mountain Biology

Tatranská Javorina 7, 059 56, Tatranská Javorina

052/449 9108 Tatranská Javorina

The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

University detail

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Newsletter