The University of Žilina

Faculty of Mechanical Engineering

Logo univerzity

Study programmes

Faculty profile

Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline - najlepšia strojnícka fakulta a tretia najlepšia technická fakulta na Slovensku (hodnotenie ARRA 2015).

Strojnícka fakulta má dlhoročnú tradíciu v technickom vzdelávaní a vedeckom výskume s dobrým realizačným výstupom pre odbornú domácu a zahraničnú prax. Na Strojníckej fakulte študuje asi 1000 študentov vo všetkých formách štúdia. Študenti majú možnosť vybrať si zo siedmych študijných programov bakalárskeho, dvanástich programov inžinierskeho a z ôsmich programov doktorandského štúdia.
Fakultu tvorí desať odborných katedier, ktoré v spolupráci s ostatnými pracoviskami fakulty a univerzity zabezpečujú pedagogický proces a vedeckovýskumnú činnosť na fakulte.

Pre rozvoj vedy a techniky má fakulta k dispozícii desiatky laboratórií a niekoľko špecializovaných počítačových učební, prostredníctvom ktorých sa zabezpečujú aplikácie najmodernejších technológií a poznatkov výskumu do technickej praxe. Strojnícka fakulta má širokú medzinárodnú spoluprácu s renomovanými pracoviskami a partnerskými vysokými školami v Poľsku, Rakúsku, Spolkovej republike Nemecko, v Maďarsku, Holandsku, Švajčiarsku, Veľkej Británii, USA a Japonsku.
Hodnotenie študijných výsledkov v procese vzdelávania študentov je realizované kreditným systémom, ktorý študentom dovoľuje nielen profilovať svoje vzdelanie podľa vlastných schopností a potrieb, ale aj na základe spoločenskej objednávky a požiadaviek praxe. Systém vzdelávania zároveň umožňuje individuálne rozložiť a plánovať študijné povinnosti v súlade s rozvojom osobnosti každého študenta.

Admission procedure

Accommodation and boarding

Accomodation

Ubytovanie študentov:    ubytovacie zariadenie Žilinskej univerzity v Žiline

Poplatok za ubytovanie:  41,00 € - 61,00 € /mesačne.

Boarding

Stravovanie: stravovacie zariadenie Žilinskej univerzity.

Poplatok za stravu: 1,10 - 3,20 €/jedlo

Other services

Univerzitná knižnica: http://ukzu.uniza.sk/

Ústav telesnej výchovy: http://utv.uniza.sk/

The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

University detail

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Responsibility for content: doc. Mgr. Branislav Ftorek, PhD. (branislav.ftorek@fstroj.uniza.sk)
Last update: 20.11.2021 16:53

Draw attention to not topical data