The University of Žilina

Faculty of Civil Engineering

Logo univerzity

Study programmes

Faculty profile

Stavebná fakulta bola založená v 1. októbra 1953 ako súčasť Vysokej školy železničnej v Prahe, ktorá vznikla odčlenením Fakulty železničného inžinierstva od ČVUT. V rokoch 1959 až 1961 sa škola presťahovala z Prahy do Žiliny a zároveň sa zmenil jej názov na Vysokú školu dopravnú. V roku 1961 sa Fakulta stavebná zlúčila s Fakultou dopravnou a vznikla Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy. V roku 1977 bola fakulta premenovaná na Fakultu prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. V roku 1980 bola Vysoká škola dopravná premenovaná na Vysokú školu dopravy a spojov v Žiline.

Stavebná fakulta opäť vznikla ako samostatný subjekt v roku 1990. Vo februári 1991 bola fakulta akreditovaná. Jej organizačnými zložkami bolo šesť katedier, ktoré vzdelávali študentov v študijnom odbore Rekonštrukcia a stavebná údržba dopravných stavieb.

V súčasnej dobe tvorí fakultu osem katedier (Katedra stavebnej mechaniky a aplikovanej matematiky, Katedra geodézie, Katedra geotechniky, Katedra stavebných konštrukcií a mostov, Katedra pozemného staviteľstva a urbanizmu, Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva, Katedra cestného staviteľstva a Katedra technológie a manažmentu stavieb) a štyri podporné fakultné pracoviská (Centrum excelentnosti pre dopravné staviteľstvo, Centrum aplikovaného výskumu Stavebnej fakulty, Centrum výskumu v doprave a Skúšobné laboratórium Stavebnej fakulty).

Na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline sú pripravovaní odborníci pre inžinierske konštrukcie, dopravné a pozemné stavby a súvisiace oblasti. Od roku 1995 sa na fakulte uplatňuje kreditový systém štúdia, ktorý vytvára predpoklady pre aktívnejšie zapojenie sa študentov do vyučovacieho procesu a rozširuje študentom možnosti realizovať vlastnú predstavu o svojom profesionálnom zameraní. Hlavným cieľom vzdelávania je profilovať absolventov s kvalitným teoretickým základom a odbornými vedomosťami, absolventov schopných tvorivo aplikovať teóriu na konkrétne praktické problémy.

Na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline je uskutočňované vzdelávanie v troch stupňoch vysokoškolského štúdia v dennej a externej forme: v bakalárskom štúdiu (štyri študijné programy), v inžinierskom štúdiu (osem študijných programov) a v doktorandskom štúdiu (štyri študijné programy).

Admission procedure

Construction Management Bc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2023
Deadline of examination: – 12.06.2023

Civil Engineering Bc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2023
Deadline of examination: – 12.06.2023

Geodesy and Cartography Bc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2023
Deadline of examination: – 12.06.2023

Geodesy and Cartography Bc., external

Deadline for applications: 31.03.2023
Deadline of examination: – 12.06.2023

Building Engineering Bc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2023
Deadline of examination: – 12.06.2023

Civil Engineering Bc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2023
Deadline of examination: – 12.06.2023

Construction Management Bc., external

Deadline for applications: 31.03.2023
Deadline of examination: – 12.06.2023

Civil Engineering Bc., external

Deadline for applications: 31.03.2023
Deadline of examination: – 12.06.2023

Construction Management Ing., full-time

Deadline for applications: 31.05.2023
Deadline of examination: – 07.07.2023

Theory and Construction of Building Structures PhD., full-time

Deadline for applications: 31.05.2023
Deadline of examination: – 22.06.2023

Accommodation and boarding

Accomodation

Študenti SvF UNIZA sú ubytovaní v Ubytovacom zariadení (UZ) Žilinskej univerzity v Žiline, ktoré sa nachádza v časti mesta Hliny V.

Základné informácie o ubytovaní v UZ UNIZA sú na http://www.iklub.sk (pre UZ Hliny v sekcii Ubytovanie –> Hliny).

Poplatok za ubytovanie:  41 až 51 EUR mesačne.

Boarding

Študenti majú možnosť využívať služby stravovacieho zariadenia Žilinskej univerzity v Žiline. Základné informácie o stravovaní v zariadeniach UNIZA sú na http://www.novamenza.sk.

Predpokladom využívania stravovacích služieb stravovacích zariadení UNIZA je vloženie peňažných prostriedkov na účet študenta. V tom prípade je možné využívať služby v stravovacích prevádzkach Nová menza, Stará menza, Cafetéria Rektorát, Fakulta riadenia a informatiky, Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Bufet internáty blok DE-DF a Bufet budova AR.

Poplatok za jedlo: 1,10 až 2,40 EUR.

Other services

Univerzitná knižnica: http://ukzu.uniza.sk/

 

Ústav telesnej výchovy: http://utv.uniza.sk/

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

University detail

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Responsibility for content: Mariana Hírešová (mariana.hiresova@fstav.uniza.sk)
Last update: 17.09.2021 13:36

Draw attention to not topical data