Univerzita

Žilinská univerzita v Žiline

Logo univerzity

Profil univerzity

Počiatky Žilinskej univerzity siahajú do roku 1953, kedy bola založená ako Vysoká škola železničná, v roku 1960 premiestnená do Žiliny a v roku 1980 premenovaná do Vysokú školu dopravy a spojov. V novembri 1996 škola získala štatút univerzity a nový názov Žilinská univerzita. Je zameraná na výchovu vysokokvalifikovaných odborníkov pre dopravné vedy, pošty a telekomunikácie, ekonomika, manažment, strojárstvo, elektrotechniku, stavebníctvo, informačné technológie a riadenie systémov, špeciálne inžinierstvo a aplikované vedy, v poslednom období aj pre oblasť učiteľstva a humanitných vied.

Univerzita aktuálne na svojich siedmich fakultách a celouniverzitných študijných programoch vzdeláva 8150 študentov v 231 akreditovaných študijných programoch vo všetkých formách a stupňoch vysokoškolského štúdia. Počas vyše 60-tich rokov svojej úspešnej existencie sa stala alma mater pre viac než 70 000 absolventov, kvalitne pripravených odborníkov špecializujúcich sa prevažne na dopravu a technické odvetvia, ale aj na manažment, marketing, či humanitné vedy. O kvalite a pripravenosti absolventov pre potreby praxe svedčí aj to, že zo strany zamestnávateľov je o spoluprácu so Žilinskou univerzitou v Žiline v prijímaní jej absolventov dlhodobo veľký záujem.

V oblasti vedy a výskumu je naša univerzita zapojená do riešenia 200 domácich a 41 zahraničných vedeckých projektov a ročne organizuje približne 60 vedeckých a odborných podujatí. V roku 2013 vznikli na univerzite v rámci OP Výskum a vývoj dve nové významné pracoviská – Univerzitný vedecký park a Výskumné centrum.

Výsledky vedeckovýskumnej činnosti univerzity majú veľký vplyv nielen na vzdelávaciu činnosť, ale aj na rozvoj medzinárodnej spolupráce, či prepojenie s praxou. Jedným z dôkazov úspešného transferu výsledkov výskumu a vývoja do praxe je ocenenie zo súťaže Cena za transfer technológií, ktoré získal kolektív autorov zo Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline.

Spolupráca so zahraničnými vysokými školami a inštitúciami je pre našu univerzitu kľúčová. Žilinská univerzita má podpísané bilaterálne zmluvy a aktívne spolupracuje s viac než 150 zahraničnými partnermi. V programe ERASMUS patrí Žilinská univerzita už dlhodobo k najúspešnejším na Slovensku, a to aj počtom vyslaných učiteľov, aj študentov. V roku 2014 sa tiež úspešne zapojila do študentských mobilitných projektov s Brazíliou a Kóreou.

Študenti UNIZA študujú v moderných a kvalitne vybavených učebniach a laboratóriách sústredených v komplexnom modernom univerzitnom areáli na Veľkom Diele, umiestnenom v tichom prostredí v blízkosti lesoparku, ale v dostupnej pešej vzdialenosti od ubytovacích zariadení, ako aj historického centra mesta.

Žilinská univerzita v Žiline má veľkú ambíciu naďalej dynamicky rásť, poskytovať kvalitné vzdelávanie, vychovávať pripravených a žiadaných absolventov, rozvíjať medzinárodnú spoluprácu vo vede a vzdelávaní, ale jej veľkou snahou je predovšetkým poskytnúť priestor a možnosti mladej generácii pre spoznávanie nového, rozširovanie obzorov a učenie sa spolupráci, umeniu komunikácie a vzájomného rešpektu.

Študijné miesta

Sídlo univerzity

Univerzitná 8215/1, 010 26, Žilina

041/513 5151

041/513 5051

 

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

Univerzitná 8215/1, 010 26, Žilina

041/513 6605, 513 6606

041/513 6620

 

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

Univerzitná 1, 010 26, Žilina

041/513 1111, 2063, 2064

041/513 1515

 

Fakulta humanitných vied

Univerzitná 1, 010 26, Žilina

041/513 6107, 6112

041/513 6114

 

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Univerzitná 8215/1, 010 26, Žilina

041/513 3051, 3053, 3054, 3055, 3056, 3062

041/513 1527

 

Fakulta riadenia a informatiky

Univerzitná 1, 010 26, Žilina

+421 41/513 4061, 4062

 

Stavebná fakulta

Univerzitná 8215/1, 010 26, Žilina

041/513 5512

041/513 5510

 

Strojnícka fakulta

Univerzitná 1, 010 26, Žilina

041/513 2507, 2508

 

Výskumný ústav vysokohorskej biológie, Tatranská Javorina

Tatranská Javorina 7, 059 56, Tatranská Javorina

052/449 9108 Tatranská Javorina

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk