University of Presov in Presov

Faculty of Humanities and Natural Sciences

Logo univerzity

Study programmes

Faculty profile

Fakulta humanitných a prírodných vied (FHPV) Prešovskej univerzity (PU) ponúka prípravu odborníkov v odboroch, biológia, ekológia, geografia a aplikovaná geoinformatika na všetkých troch stupňoch štúdia.

Tradične ponúka učiteľské štúdium biológie, ekológie, fyziky, geografie, matematiky, pedagogiky a techniky (v kombinácii s ostatnými školskými predmetmi). >>> možnosti štúdia <<<

Je jedinou fakultou PU s inžinierskym programom fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov. Pestrú paletu ponuky dopĺňajú andragogika, vychovávateľstvo a sociálna pedagogika.

Fakulta humanitných a prírodných vied má vynikajúcu výskumnú infraštruktúru. Študenti majú možnosť pracovať so špičkovými prístrojmi v moderných laboratóriách, ktoré sú súčasťou výskumného centra excelentnosti, kompetenčného centra a vedecko-technického parku Technicom. Ide o špičkové technológie v oblasti molekulárnej genetiky a biomedicíny, extrakcie a analýzy biologicky aktívnych látok, fyzikálnych meraní magnetických, tepelných a elektrických vlastností tuhých látok pri nízkych teplotách, geografických informačných systémov, diaľkového prieskumu Zeme a 3D modelovania krajiny, či princípov trieskového obrábania materiálov.

Admission procedure

Accommodation and boarding

Accomodation

Študentský domov a jedáleň Prešovskej univerzity v Prešove.

Boarding

Študentský domov a jedáleň Prešovskej univerzity v Prešove.

Other services

Prešovská univerzita v Prešove.

University detail

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Responsibility for content: Ing. Jana Kleščová (jana.klescova@unipo.sk)
Last update: 11.03.2021 07:23

Draw attention to not topical data