University of Presov in Presov

Faculty of Humanities and Natural Sciences

Logo univerzity

Study programmes

Faculty profile

Fakulta humanitných a prírodných vied (FHPV) Prešovskej univerzity (PU) ponúka prípravu odborníkov v odboroch, biológia, ekológia, geografia a aplikovaná geoinformatika na všetkých troch stupňoch štúdia.

Tradične ponúka učiteľské štúdium biológie, fyziky, geografie, pedagogiky a techniky (v kombinácii s ostatnými školskými predmetmi). >>> možnosti štúdia <<<


Fakulta humanitných a prírodných vied má vynikajúcu výskumnú infraštruktúru. Študenti majú možnosť pracovať so špičkovými prístrojmi v moderných laboratóriách, ktoré sú súčasťou výskumného centra excelentnosti, kompetenčného centra a vedecko-technického parku Technicom. Ide o špičkové technológie v oblasti molekulárnej genetiky a biomedicíny, extrakcie a analýzy biologicky aktívnych látok, fyzikálnych meraní magnetických, tepelných a elektrických vlastností tuhých látok pri nízkych teplotách, geografických informačných systémov, diaľkového prieskumu Zeme a 3D modelovania krajiny, či princípov trieskového obrábania materiálov.

Admission procedure

Teaching of Subjects Geography Bc., full-time

Deadline for applications: 15.08.2024
Deadline of examination:

Teaching of Subjects Biology Mgr., full-time

Deadline for applications: 15.08.2024
Deadline of examination:

Teaching of Subjects Physics Bc., full-time

Deadline for applications: 15.08.2024
Deadline of examination:

Biology Mgr., full-time

Deadline for applications: 15.08.2024
Deadline of examination:

Teaching of Subjects Technical Mgr., full-time

Deadline for applications: 15.08.2024
Deadline of examination:

Teaching of Subjects Biology Bc., full-time

Deadline for applications: 15.08.2024
Deadline of examination:

Ecology Mgr., full-time

Deadline for applications: 15.08.2024
Deadline of examination:

Geography and applied geoinformatics Mgr., full-time

Deadline for applications: 15.08.2024
Deadline of examination:

Ecology Bc., full-time

Deadline for applications: 15.08.2024
Deadline of examination:

Teaching of Subjects Technical Bc., full-time

Deadline for applications: 15.08.2024
Deadline of examination:

Accommodation and boarding

Accomodation

Študentský domov a jedáleň Prešovskej univerzity v Prešove.

Boarding

Študentský domov a jedáleň Prešovskej univerzity v Prešove.

Other services

Prešovská univerzita v Prešove.

The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

University detail

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Responsibility for content: Ing. Jana Kleščová (jana.klescova@unipo.sk)
Last update: 25.05.2023 13:54

Draw attention to not topical data