Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)

This study program must be combined with one of the following study programs:

 • Faculty of Humanities and Natural Sciences - Teaching of Subjects Biology
 • Faculty of Humanities and Natural Sciences - Teaching of Subjects Physics
 • Faculty of Humanities and Natural Sciences - Teaching of Subjects geography
 • Faculty of Humanities and Natural Sciences - Teaching of Subjects Pedagogy
 • Faculty of Humanities and Natural Sciences - Teaching of Subjects Technical
 • Faculty of Sports - Teacher Training in Physical Education in Combination
 • Faculty of Arts - Teaching of Subjects of English language and Literature
 • Faculty of Arts - Teaching of Subjects of History
 • Faculty of Arts - Teaching of Subjects of Aesthetic Education
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii)
 • Faculty of Arts - Teaching of Subjects of German language and Literature
 • Faculty of Arts - Teaching of Subjects of Russian language
 • Faculty of Arts - Teaching of Subjects Slovak language and literature
 • Faculty of Arts - Teaching of Subjects Ukrainian language and Literature
 • Faculty of Arts - Teacher of Subjekt of citizenship education
 • Faculty of Arts - Teacher of Subjekt of art education

Charakteristika profilu absolventa 2. stupňa študijného odboru Učiteľstvo a pedagogické vedy

Absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia v odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy je spôsobilý byť učiteľom predmetov prislúchajúcim jeho špecializácii na úrovni nižšieho stredného vzdelania a stredného vzdelania alebo na 2. stupni základnej školy a stredných školách. Ovláda základný obsah disciplín svojej špecializácie, princípy jeho štruktúry, je oboznámený s metodológiou produkcie obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. S týmto obsahom dokáže narábať ako s produktom ľudskej (vedeckej) činnosti a v tomto kontexte ho dokáže projektovať pre didaktické zámery a účely. Okrem získania pedagogickej spôsobilosti (projektovania, realizácie a reflexie výučby v triede) je schopný participovať na vývoji metodických materiálov pre výučbu. Má taktiež primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike svojich odborov.

 

Uplatnenie absolventov 2. stupňa študijného odboru Učiteľstvo a pedagogické vedy

Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry

Absolvent získa vysokoškolské vzdelanie  2. stupňa v študijnom programe maďarsky jazyk a literatúra s orientáciou na učiteľstvo. Absolvent štúdia je pripravený pokračovať na doktorandskom stupni štúdia na vysokej škole príslušného zamerania. Vie sa uplatniť v oblastiach spoločenskej praxe, v ktorých je odborná znalosť maďarského jazyka predpokladom kvalifikovanej pracovnej činnosti (2. stupeň základných škôl, stredné školy, gymnáziá vrátane osemročných, stredné odborné školy, stredné odborné učilištia). Absolvent je pripravený na povolania, ktoré vyžadujú profesionálne zaobchádzanie s maďarským jazykom, znalosť maďarského literárno-kultúrneho kontextu. Môže pracovať ako špecializovaný zamestnanec štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania pre všetky stupne a typy škôl či ako školský administratívno-metodický zamestnanec. Taktiež disponuje dobrými praktickými skúsenosťami z analýzy a výstavby rôznych druhov textov, ktoré môže vhodne využiť vo vyučovacom procese. Napokon z profilácie odboru vyplýva, že môže byť užitočným zamestnancom pri spravovaní školských knižníc, v redakčnej, editorskej a vydavateľskej práci i v širokej sfére masmediálnej komunikácie.Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Additional information

Všeobecné informácie o prijímacom konaní

a) na jednu prihlášku je možné uviesť len jeden študijný program;

b) uchádzači o štúdium dôkladne vyplnia prvé 3 strany prihlášky, prihlášku podpíšu a ako súčasť prihlášky priložia aj životopis a overenú kópiu dokladov o absolvovaní štátnej skúšky (diplom, vysvedčenie, dodatok k diplomu) pokiaľ ho nezískali na Prešovskej univerzite v Prešove ;

c) uchádzači o štúdium so špecifickými potrebami pred podaním prihlášky na štúdium kontaktuje univerzitného koordinátora s cieľom poradenstva pri výbere odboru štúdia a rozsahu podporných služieb na PU, a poskytne univerzitnému koordinátorovi dostatočné informácie o svojich obmedzeniach a potrebách.

d)  základné údaje potrebné na vykonanie cezhraničného prevodu zo zahraničia:

SWIFT: SPSRSKBA, číslo účtu príjemcu platby vo formáte IBAN: SK 15 8180 0000 0070 0006 6503; názov banky: Štátna pokladnica, Ul. Radlinského 32, 810 05 Bratislava; neskrátený názov a adresa príjemcu platby, klienta ŠP: Prešovská univerzita v Prešove, Ekonomický útvar, Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov, účel platby: poplatok VS 184201.

Upozorňujeme uchádzačov, že bez dodania požadovaných dokumentov nie je prihláška platná.

Adresa na zaslanie prihlášky: 
Prešovská univerzita v Prešove
Centrum jazykov a kultúr národnostných menšín
Ul. 17. novembra 15
080 01 Prešov

 Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

Podmienkou na prijatie na 2. stupeň je štátnou skúškou ukončené bakalárske štúdium v príslušnom študijnom programe. Uchádzači o magisterské štúdium by mali ovládať jazyk slovom a písmom v rozsahu vedomostí a zručností uvedených v profile absolventa bakalárskych študijných programov.

Poznámka: Pre študijné programy, ktoré je možné študovať v kombinácii zároveň platia požiadavky a termíny konania prijímacích skúšok fakulty PU resp. celouniverzitných pracovísk PU, ktoré zabezpečujú príslušný akreditovaný program.

Ak počet uchádzačov prevýši predpokladaný počet prijatých uchádzačov, budú uprednostnení uchádzači s lepším váženým študijným priemerom.Sorry, university did not provide the necessary information to date.
 • Apply the application for study

  31.05.2024

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
25


Additions
 • CV (paper form, electronic form)
 • Bachelor diploma (paper form, electronic form)
 • kópia vysvedčenia o štátnej skúške (paper form, electronic form)
 • kópia dodatku k diplomu (paper form, electronic form)
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form, electronic form)
 • certified copy of certificate to candidates from other universities (paper form, electronic form)
 • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities (paper form, electronic form)
 • rozhodnutie o uznaní bakalárskeho diplomu absolventov zahraničných VŠ (paper form, electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1000 €


The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 20 €

Billing information

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 

Tlačená prihláška: 30€

Elektronická prihláška: 20€

IBAN: SK15 8180 0000 00 70 0006 6503 
Variabilný symbol:  184201 
Konštantný symbol:  0308

Cudzinci:
Platobná inštitúcia:
Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava 

 

IBAN: SK15 8180 0000 00 70 0006 6503 
BIC (SWIFT CODE): SPSRSKBA

Adresa na zaslanie poplatku: Prešovská univerzita v Prešove
Ekonomický útvar
Ul. 17. novembra 15
080 01 Prešov

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Andrea Čulková – andrea.culkova@unipo.sk
Last update: 15.03.2024 12:13

Draw attention to not topical data