Slavistika - rusínsky jazyk a literatúra

Sorry, university did not provide the necessary information to date.

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Additional information

Požadované prílohy k prihláške na doktorandské štúdium

K prihláške uchádzač okrem ďalších náležitostí definovaných zákonom priloží:

a)     životopis;

b)    úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní;

c)     súpis svojich publikovaných článkov alebo súpis výsledkov inej odbornej alebo umeleckej činnosti, príp. posudky o týchto prácach a činnostiach;

d)    projekt dizertačnej práce so súhrnom v anglickom jazyku, ktorého odporúčaný rozsah je 9 000 znakov vrátane medzier (5 normostrán). V projekte dizertačnej práce sa uvádza aj zoznam bibliografických odkazov. Uchádzačom odporúčame pred výberom témy dizertačnej práce kontaktovať školiteľa, ktorý vypisuje vybranú tému dizertačnej práce.

Absolventi vysokej školy v akademickom roku 2023/2024, ktorí nebudú mať ku dňu uzávierky prihlášok vystavený diplom, prinesú ho na prijímací pohovor alebo priložia k prihláške potvrdenie o vykonaní štátnej skúšky a obhajobe diplomovej práce, vystavené študijným oddelením príslušnej fakulty.  Žiadosti, ktoré budú doručené po termíne uzávierky, resp. nebudú mať požadované náležitosti, nebudú akceptované.

Informácie o témach dizertačných prác, o školiteľoch a o podmienkach prijatia môžu uchádzači získať na webovom sídle Ústavu rusínskeho jazyka a kultúry CJKNM (http://www.unipo.sk/cjknm/hlavne-sekcie/urjk/vzdelavacia-cinnost/).

Kontaktné osoby:

Mgr. Alica Wietoszewová (urjk@unipo.sk)

051/756 31 89

PaedDr. Mária Berezovská (maria.berezovska@unipo.sk)

051/756 31 91General information on the admission exam

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie študijného programu druhého stupňa so zameraním na slovanské jazyky a literatúry. Uchádzač sa prihlasuje na tlačive Prihláška na doktorandské štúdium ŠEVT s požadovanými prílohami, ktoré posiela na Ústav rusínskeho jazyka a kultúry Centra jazykov a kultúr národnostných menšín Prešovskej univerzity v Prešove, alebo využije elektronickú prihlášku s požadovanými prílohami. Výpis výsledkov magisterského štúdia sa prikladá vo forme dodatku k diplomu (v takomto prípade nie je potrebné vypisovať tabuľku Výpis výsledkov magisterského štúdia na s. 2 v prihláške).

Podmienky prijatia uchádzača na štúdium:

Rámcové podmienky prijímacieho konania sú určené Študijným poriadkom Prešovskej univerzity, špecifické podmienky predpokladajú u uchádzačov prehĺbené poznatky z jazykovedy prevyšujúce úroveň štátnej skúšky na magisterskom stupni a rigoróznej skúšky v širšom slavistickom kontexte a to:

-          z porovnávacej gramatiky slovanských jazykov,

-          z gramatiky súčasného rusínskeho spisovného jazyka,

-          z dejín a vývinu rusínskeho jazyka,

-          z dejín rusínskej literatúry,

-          z teórie umeleckého textu,

-          z literárnej komparatistiky.

 

Forma prijímacieho konania

Prijímacia skúška má ústny charakter a jej súčasťou je rozprava o výskumnej problematike viažucej sa na tému projektu dizertačnej práce. Prijímacie skúšky vykonajú uchádzači zo zvoleného odboru a jedného  cudzieho  jazyka. 

Všeobecným predpokladom sú znalosti aspoň jedného cudzieho jazyka overené formou pohovoru. Uchádzač  si  vyberá  jeden  cudzí  jazyk  z ponuky štyroch svetových jazykov (anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk). V prípade, že uchádzač úspešne absolvoval štátnu skúšku z vybraného cudzieho jazyka v rámci vysokoškolského štúdia, prijímaciu skúšku z cudzieho jazyka nevykonáva.

 

  • Apply the application for study

  31.05.2024

 • Performance of the entrance exam

  - 27.06.2024

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
1


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1500 €


The fee for admission procedure
application form: 50 €

Billing information

IBAN: SK15 8180 0000 00 70 0006 6503

Variabilný symbol:     184203

Konštantný symbol:   0308

Cudzinci:                   

Platobná inštitúcia:
Štátna pokladnica

Radlinského 32

810 05 Bratislava

IBAN: SK15 8180 0000 00 70 0006 6503

BIC (SWIFT CODE): SPSRSKBA

Adresa:                     

Prešovská univerzita v Prešove

Ekonomický útvar

Ul. 17. novembra 15

080 01 Prešov

 

 

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

 • Add to Favorites
 • Academic year: 2024/2025
 • University University of Presov in Presov
 • Form of study: full-time
 • Anticipated number to be accepted: 1
 • Program code: 102257
 • Field of study: Philology
 • Level of study: 3.
 • Length of study: 4
 • Method of Study: combined
 • Graduate Degree: PhD.
 • Information about teaching languages: Slovak, Rusyn

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Andrea Čulková – andrea.culkova@unipo.sk
Last update: 15.03.2024 12:07

Draw attention to not topical data