Maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii)

This study program must be combined with one of the following study programs:

 • Filozofická fakulta - anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Faculty of Arts - French language and Culture
 • Faculty of Arts - German language and Culture
 • Faculty of Arts - Russian language and Culture
 • Filozofická fakulta - slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Faculty of Arts - Ukrainian language and culture

Profil a uplatnenie absolventa študijného odboru Filológia, študijného programu Maďarský jazyk a kultúra so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo

Absolvent získa vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo so špecializáciou na maďarský jazyk a kultúru v kombinácii s iným cudzím jazykom. Absolvent 2. stupňa odboru Filológia (Prekladateľstvo a tlmočníctvo) disponuje teoretickými vedomosťami o jednotlivých prekladateľských a tlmočníckych disciplínach, ovláda komparáciu jazykových, kultúrnych a spoločenských systémov. Dokáže adekvátne komunikovať v oblasti rôznych jazykových štýlov, t. j. umeleckých, odborných, žurnalistických, reklamných či už vo forme písomnej alebo ústnej. Ovláda všetky postupy, zručnosti, návyky a stratégie umeleckého a odborného prekladu, konzekutívneho ako aj simultánneho tlmočenia. Dosahuje vysoký stupeň jazykovej kompetencie ako v materinskom tak aj cudzom jazyku a vysokú úroveň prekladateľskej a tlmočníckej kompetencie. Osvojil si právne a hospodárske aspekty prekladu ako aj praxeológiu prekladu a tlmočenia. Absolventi a študenti študijného programu maďarský jazyk a kultúra sa zúčastňujú na medzinárodných podujatiach odborného charakteru so zameraním na maďarský jazyk, literatúru a kultúru. Absolventi nájdu uplatnenie v regionálnych a odborných aktivitách stredoeurópskeho regiónu, kde môžu spolupracovať s národnostnými a vedecko-výskumnými organizáciami, rovnako sa môžu uplatniť ako prekladatelia odborných a umeleckých textov, tlmočníci, vydavateľskí redaktori, zamestnanci  orgánov štátnej správy, medzinárodných inštitúcií.Prospects of graduates

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Additional information

Všeobecné informácie o prijímacom konaní

a) na jednu prihlášku je možné uviesť len jeden študijný program;

b) uchádzači o štúdium dôkladne vyplnia prvé 3 strany prihlášky, prihlášku podpíšu a ako súčasť prihlášky priložia aj životopis a overenú kópiu dokladov o absolvovaní štátnej skúšky (diplom, vysvedčenie, dodatok k diplomu) pokiaľ ho nezískali na Prešovskej univerzite v Prešove ;

c) uchádzači o štúdium so špecifickými potrebami pred podaním prihlášky na štúdium kontaktuje univerzitného koordinátora s cieľom poradenstva pri výbere odboru štúdia a rozsahu podporných služieb na PU, a poskytne univerzitnému koordinátorovi dostatočné informácie o svojich obmedzeniach a potrebách.

d)  základné údaje potrebné na vykonanie cezhraničného prevodu zo zahraničia:

SWIFT: SPSRSKBA, číslo účtu príjemcu platby vo formáte IBAN: SK 15 8180 0000 0070 0006 6503; názov banky: Štátna pokladnica, Ul. Radlinského 32, 810 05 Bratislava; neskrátený názov a adresa príjemcu platby, klienta ŠP: Prešovská univerzita v Prešove, Ekonomický útvar, Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov, účel platby: poplatok VS 184201.

Upozorňujeme uchádzačov, že bez dodania požadovaných dokumentov nie je prihláška platná.

Adresa na zaslanie prihlášky: 
Prešovská univerzita v Prešove
Centrum jazykov a kultúr národnostných menšín
Ul. 17. novembra 15
080 01 Prešov

 Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

Podmienkou na prijatie na 2. stupeň je štátnou skúškou ukončené bakalárske štúdium v príslušnom študijnom programe. Uchádzači o magisterské štúdium by mali ovládať jazyk slovom a písmom v rozsahu vedomostí a zručností uvedených v profile absolventa bakalárskych študijných programov.

Poznámka: Pre študijné programy, ktoré je možné študovať v kombinácii zároveň platia požiadavky a termíny konania prijímacích skúšok fakulty PU resp. celouniverzitných pracovísk PU, ktoré zabezpečujú príslušný akreditovaný program.

Ak počet uchádzačov prevýši predpokladaný počet prijatých uchádzačov, budú uprednostnení uchádzači s lepším váženým študijným priemerom.General information on the admission exam

  • Apply the application for study

  31.05.2024

 • Performance of the entrance exam

  - 07.06.2024

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
15


Additions
 • CV (paper form, electronic form)
 • Bachelor diploma (paper form, electronic form)
 • kópia vysvedčenia o štátnej skúške (paper form, electronic form)
 • kópia dodatku k diplomu (paper form, electronic form)
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form, electronic form)
 • certified copy of certificate to candidates from other universities (paper form, electronic form)
 • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities (paper form, electronic form)
 • rozhodnutie o uznaní bakalárskeho diplomu absolventov zahraničných VŠ (paper form, electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1000 €


The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 20 €

Billing information

IBAN: SK15 8180 0000 00 70 0006 6503 
Variabilný symbol:  184201 
Konštantný symbol:  0308

Cudzinci:
Platobná inštitúcia:
Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava 

 

IBAN: SK15 8180 0000 00 70 0006 6503 
BIC (SWIFT CODE): SPSRSKBA

Adresa na zaslanie poplatku: Prešovská univerzita v Prešove
Ekonomický útvar
Ul. 17. novembra 15
080 01 Prešov 

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

 • Add to Favorites
 • Academic year: 2024/2025
 • University University of Presov in Presov
 • Form of study: full-time
 • Anticipated number to be accepted: 15
 • Program code: 100394
 • Field of study: Philology
 • Level of study: 2.
 • Length of study: 2
 • Method of Study: attendance
 • Graduate Degree: Mgr.
 • Information about teaching languages: Slovak

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Andrea Čulková – andrea.culkova@unipo.sk
Last update: 15.03.2024 11:29

Draw attention to not topical data