Technical University in Zvolen

Faculty of Ecology and Environmental Sciences

Logo univerzity

Study programmes

Faculty profile

Fakulta ekológie a environmentalistiky  je zameraná na polytematickú vedeckú a vzdelávaciu činnosť v celom priereze ekológie a environmentalistiky.

Poskytuje univerzitno-technické vzdelanie a vychováva vysokoškolsky vzdelaných odborníkov v bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom stupni štúdia v oblasti ekológie a vied o životnom prostredí vrátane technologických procesov a látok ovplyvňujúcich životné prostredie. Absolventi sú schopní analyzovať problémy prírody, krajiny alebo životného prostredia, navrhovať riešenia týchto problémov. Vo vedecko-výskumnej činnosti sa zameriava na oblasti: (1) vlastnosti ekosystémov a hodnotenie biodiverzity; (2) aplikovaná ekológia a ochrana prírody; (3) krajinnoekologické procesy, vývoj krajiny, jej využitie, zmeny v krajine a krajinný dizajn; (4) optimalizácia spracovania odpadov a odpadové hospodárstvo; (5) technologické postupy v priemyselnej sfére a znižovanie environmentálnych záťaží; (6) riadiace, legislatívne a ekonomické aspekty vzťahu človeka, prírody a životného prostredia; a (7) kultúrne, filozofické a sociálne aspekty vzťahu človek – príroda – životné prostredie.

Admission procedure

Environmental Management Ing., external

Deadline for applications: 30.06.2020
Deadline of examination: 20.07.2020 – 24.07.2020

Ecology and Biodiversity Protection Ing., full-time

Deadline for applications: 30.06.2020
Deadline of examination: 27.07.2020 – 31.07.2020

Environmental Engineering Ing., full-time

Deadline for applications: 30.06.2020
Deadline of examination: 20.07.2020 – 24.07.2020

Accommodation and boarding

Accomodation

študentský domov

Boarding

študentská jedáleň

Other services

V prípade záujmu urobíme prehliadku školy v akomkoľvek termíne. 

University detail

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Responsibility for content: Ing. Andrea Zacharová, PhD. (andrea.m.zacharova@gmail.com)
Last update: 04.10.2019 12:30

Draw attention to not topical data