Technical University in Zvolen

Faculty of Ecology and Environmental Sciences

Logo univerzity

Study programmes

Faculty profile

Fakulta ekológie a environmentalistiky  je zameraná na polytematickú vedeckú a vzdelávaciu činnosť v celom priereze ekológie a environmentalistiky.

Poskytuje univerzitno-technické vzdelanie a vychováva vysokoškolsky vzdelaných odborníkov v bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom stupni štúdia v oblasti ekológie a vied o životnom prostredí vrátane technologických procesov a látok ovplyvňujúcich životné prostredie. Absolventi sú schopní analyzovať problémy prírody, krajiny alebo životného prostredia, navrhovať riešenia týchto problémov. Vo vedecko-výskumnej činnosti sa zameriava na oblasti: (1) vlastnosti ekosystémov a hodnotenie biodiverzity; (2) aplikovaná ekológia a ochrana prírody; (3) krajinnoekologické procesy, vývoj krajiny, jej využitie, zmeny v krajine a krajinný dizajn; (4) optimalizácia spracovania odpadov a odpadové hospodárstvo; (5) technologické postupy v priemyselnej sfére a znižovanie environmentálnych záťaží; (6) riadiace, legislatívne a ekonomické aspekty vzťahu človeka, prírody a životného prostredia; a (7) kultúrne, filozofické a sociálne aspekty vzťahu človek – príroda – životné prostredie.

Admission procedure

Ecology and Biodiversity Protection Bc., full-time

Deadline for applications: 31.05.2024
Deadline of examination: 18.06.2024 – 01.07.2024

Forensic and criminalistic environmental sciences Bc., full-time

Deadline for applications: 31.05.2024
Deadline of examination: 18.06.2024 – 01.07.2024

Ecology and Biodiversity Protection Ing., full-time

Deadline for applications: 31.07.2024
Deadline of examination: 01.08.2024 – 12.08.2024

Accommodation and boarding

Accomodation

študentský domov

Boarding

študentská jedáleň

Other services

V prípade záujmu urobíme prehliadku školy v akomkoľvek termíne. 

The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

University detail

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Responsibility for content: Ing. Andrea Zacharová, PhD. (andrea.m.zacharova@gmail.com)
Last update: 04.10.2019 12:30

Draw attention to not topical data