Ochrana a využívanie krajiny

Absolvent 2.stupňa v študijnom programe Ochrana a využívanie krajiny má široké vedomosti oblasti ochrany a využívanie prírody a jej zdrojov, pozná súvislosti a väzby medzi človekom a krajinou z hľadiska zabezpečenia ochrany prírody, ekologickej únosnosti a hodnotenia biodiverzity. Nachádza a prezentuje vlastné riešenia problémov pri výskume, analýze a návrhoch riešení zaoberajúcich sa tvorbou a ochranou životného prostredia ako celku a tvorivo aplikuje získané poznatky do praxe. Profil absolventa vyplýva z požiadaviek študijného odboru a aktuálnych požiadaviek praxe.  Absolvent dokáže riešiť: (1) problémy týkajúce sa ohrozenia kvality jednotlivých zložiek životného prostredia na lokálnej a regionálnej úrovni, (2) analyzovanie a syntetizovanie poznatkov a ich vyhodnocovanie, (3) navrhovanie konkrétnych opatrení na riešenie problémov ochrany prírody a krajiny, manažmentu, ochrany a plánovania ekostabilizačných opatrení na rôznych úrovniach, (4) vypracovanie náplne a postupov manažmentu chránených území na základe dosiahnutých vedeckých poznatkov a v zmysle platnej legislatívy, (5) environmentálnu problematiku a starostlivosť o krajinu, (6) základné zložky a prvky krajiny, v rámci krajinnej štruktúry a environmentálnych systémov, (7) navrhovanie koncepčných podkladov ekostabilizačných opatrení, revitalizácie a tvorby krajiny.

V portfóliu znalostí a zručností absolventov je spracovanie krajinárskych štúdií,  krajinných a územných plánov, regionálnych a lokálnych rozvojových programov, programov starostlivosti ochrany prírody a krajiny, Natury 2000, dokumentácie ÚSES, agro-environmentálnych programov. Absolvent dokáže hodnotiť vizuálneho dopady (impakt) ľudských činností v krajine, štruktúru ekologickej stability krajiny, vplyv činností na prostredie (proces EIA), hodnotiť návrhy krajinárskych úprav, vegetačných úprav v krajine, spracovanie plánov verejných a spoločných zariadení a opatrení PPÚ projektov pozemkových úprav a posúdiť hodnoty charakteristického vzhľadu krajiny, rozvojové programy rozvoja cestovného ruchu a programy obnovy vidieka a ďalšie súvisiace s krajinou.

Z aktuálnych spoločenských potrieb je absolvent pripravený na prípravu a riadenie projektov revitalizácie poškodených území, vyhodnocovanie výsledkov monitorovania jednotlivých zložiek životného prostredia, modelovanie procesov zmien v krajine a posudzovanie potenciálneho nebezpečenstva ekologických rizík a pohrôm.

Absolvent dokáže pracovať efektívne ako jednotlivec, člen alebo vedúci pracovného kolektívu, vytvárať databázy údajov, využívať ich, interpretovať a zovšeobecňovať, vytvárať prognózy z hľadiska lokálneho, regionálneho aj celoštátneho, udržiavať kontakt s aktuálnym vývojom vo svojej disciplíne, využívať výpočtovú techniku a informačné systémy (GIS) pri riešení úloh.Prospects of graduates

Absolvent 2.stupňa v študijnom programe Ochrana a využívanie krajiny (krajinný ekológ a krajinný inžinier) je pripravený tak, aby bol schopný na základe získaných poznatkov o biotických, abiotických zložkách prostredia všeobecnej a krajinnej ekológie, poznatkov zo spoločenských vied, požiadaviek koncepčnej, plánovacej a projekčnej činnosti uplatňovať základné ekologické princípy v oblastiach: (1) základné ekologické disciplíny, (2) ekológia krajiny, (3) ekológia poľnohospodárskych, lesných a urbánnych ekosystémov, (4) ochrana a využívanie obnoviteľných a neobnoviteľných prírodných zdrojov, (5) ochrana biodiverzity a ochrany prírody, (6) racionálne obhospodarovanie, využívanie a tvorby krajiny, (7) plánovacie a projekčné procesy v krajine, územné a krajinné plánovanie, projekty pozemkových úprav.

Vzdelanie umožňuje študentovi uplatniť sa na teoreticko-odbornej úrovni ako krajinný ekológ (výskum, úrady ŽP, ochrana prírody) alebo na odborno-praktickej úrovni ako krajinný inžinier (plánovacie a projektové procesy).

Absolvent sa dokáže uplatniť v rôznych pozíciách pri uplatňovaní rámca politiky Európskej komisie na ochranu biodiverzity a pri vytváraní stratégie celoeurópskej zelenej infraštruktúry, pričom aplikuje poznatky zo širokého spektra disciplín a uplatňuje integrovaný prístup k manažmentu krajiny a starostlivé strategické priestorové plánovanie.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Technical University in Zvolen on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium je úspešné ukončenie bakalárskeho štúdia v zmysle § 56, odst.2, Zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.

Ďalšou podmienkou v zmysle § 57, ods.1, Zákona č.131/2002 Z .z. je ukončenie bakalárskeho štúdia v totožnom alebo príbuznom študijnom odbore ako je inžiniersky študijný program, na ktorý si uchádzač podáva prihlášku.

Termín podania prihlášky: do 30. 6. 2020

Prijímacie konanie sa uskutoční formou výberového konania bez prijímacích skúšok. Vo výberovom konaní sa posudzujú výsledky dosiahnuté počas bakalárskeho štúdia, a to:

1. vážený študijný priemer v Bc. stupni (max. 30 bodov)

2. priemer výsledkov štátnej záverečnej skúšky (max. 30 bodov).

Uchádzači si môžu podať prihlášku  z nasledovných študijných odborov:

1. totožný študijný odbor: 4.3.1 Ochrana a využívanie krajiny

2. príbuzné študijné odbory:

4.3.2. Environmentálny manažment

4.1.35. Geografia

4.3.4. Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií

4.3.5. Synekológia

5.1.2.  Priestorové plánovanie

6.1.10 Záhradníctvo

6.1.11. Krajinárstvo

6.1.17. Krajinná a záhradná architektúra

6.2.1. Lesníctvo

+ rovnako zamerané príbuzné študijné odbory, resp. študijné programy v zahraničí.Additional information

Aktuálne informácie o prijímacom konaní sú priebežne zverejňované na www.tuzvo.sk.

Deň otvorených dverí bude 6. decembra 2020.

V prípade záujmu, záujemcom o štúdium radi pripravíme informačný a poznávací blok kedykoľvek (po predchádzajúcej dohode). Conditions for international students

Fakulta vyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od zahraničných študentov (mimo EÚ). Pre našich študentov a zahraničných študentov z krajín EÚ toto potvrdenie nie je potrebné.Coordinator for students with specific needs

Koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami:

Ing. Dana Štímeľová, tel. číslo: 045/5206 521

dana.stimelova@tuzvo.sk

miestnosť: E 220General information on the admission exam

Absolventi, ktorí ukončili vysokoškolské štúdium I. stupňa, predložia v termíne do  24. 7. 2020

- notárom overenú kópiu diplomu,

– kópiu vysvedčenia zo štátnej skúšky,

– študijným oddelením potvrdený výpis výsledkov štúdia (vážený študijný priemer).

Fakulta nevyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti našich študentov. Pre zahraničných študentov (mimo EÚ) toto potvrdenie je potrebné.  • Apply the application for study

    01.10.2020 - 30.06.2021

  • Send certificate to

    26.07.2021

Always up-to-date news about university Technical University in Zvolen on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
15


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 800 €

The fee for admission procedure
application form: 40 €
E-application form: 35 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica

Názov účtu: Technická univerzita vo Zvolene

Účet: 7000271101/8180

IBAN : SK1981800000007000271101

BIC: PSRSKBAXXX

Variabilný symbol: 81300003 ( pri elektronických číslo vygenerované systémom)

Always up-to-date news about university Technical University in Zvolen on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Andrea Zacharová, PhD. – andrea.m.zacharova@gmail.com
Last update: 22.09.2020 14:21

Draw attention to not topical data