Ecology and Biodiversity Protection

Absolvent 2.stupňa študijného programu Ekológia a ochrana biodiverzity je odborníkom na ochranu biodiverzity, prírody, krajiny, ekosystémov a životného prostredia, na starostlivosť o chránené územia, na trvalo udržateľný rozvoj v biosférických rezerváciách, národných parkoch a chránených krajinných oblastiach. Ovláda vedecké metódy výskumu chránených území a dokáže aplikovať vedecké poznatky  prírodných, technických a spoločenských vied v praxi ochrany biodiverzity, prírody, krajiny a životného prostredia. Tvorí a vedie programy zamerané na  monitoring a vedecké poznávanie  ekologických procesov v chránených územiach a na sledovanie a výskum vzťahu človeka  k prírode. Aplikuje vedecké poznatky v samostatnej tvorivej činnosti, vo variantnom riešení konfliktných situácií človek-príroda a v overovaní pracovných hypotéz súvisiacich s ekologickou stabilitou ekosystémov v meniacich sa ekologických a spoločenských podmienkach.

Absolvent sa uplatňuje v riadiacich funkciách ochrany prírody a krajiny a životného prostredia, vo vedecko-výskumných inštitúciách zameraných na ekologický výskum krajiny, v medzinárodnej spolupráci chránených území a životného prostredia a na vysokých školách, predovšetkým prírodovedného a pôdohospodárskeho zamerania.Na základe integrácie poznatkov prírodovedných, technických a spoločensko-vedných disciplín absolvent ovláda manažérske systémy ekológie a ochrany biodiverzity a rieši problematiku súvisiacu najmä s usmerňovaním ľudských aktivít v chránených územiach a s aktívnou ochranou ohrozených, chránených a vzácnych taxónov organizmov, ich populácií a ekosystémov. Koordinuje činnosť mimovládnych organizácií ochrany prírody a krajiny v chránených územiach. Poskytuje odbornú poradenskú činnosť pre súkromných vlastníkov pozemkov v chránených územiach a koordinuje aktívnu starostlivosť o prírodné dedičstvo. Podieľa sa na monitorovaní a výskume ekosystémov v chránených územiach. Je schopný vykonávať riadiacu činnosť v organizáciách a orgánoch ochrany prírody a krajiny a životného prostredia a podieľať sa na tvorbe koncepčných dokumentov súvisiacich so stratégiou ochrany biodiverzity, prírody, krajiny a životného prostredia.Prospects of graduates

Graduate second degree program of study ecology and conservation of biodiversity is an expert on nature conservation, landscape, ecosystems, biodiversity and environment, to care for protected areas and their ecosystems, for sustainable development in biosphere reserves, national parks and protected landscape areas. Controls the management systems of nature and landscape and resolves technical problems related mainly to harmonize human activities in protected areas. Is able to provide expert advisory services, coordinate the activities of NGO s and landscape conservation in protected areas, provide active care about national and world natural heritage, to participate in research and monitoring of ecosystems in protected areas, carry out management activities, participate in making policy documents.
Science is accredited by the third degree study.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Basic requirement for admission to engineering courses is successful completion of Bachelor's degree in accordance with § 56, paragraph 2, Law No. 131/2002 Coll. Higher Education as amended.

Application Deadline: 30 June 2017.

Admissions are made through tender without entrance examinations.Additional information

Aktuálne informácie o prijímacom konaní sú priebežne zverejňované na www.tuzvo.sk.

Deň otvorených dverí bude 6. decembra 2019.

V prípade záujmu, záujemcom o štúdium radi pripravíme informačný a poznávací blok kedykoľvek (po predchádzajúcej dohode). Conditions for international students

Science does not require a medical certificate of fitness of our students. Forforeign students (non EU), this confirmation is needed.Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

Admissions are made through tenderw ithout entrance examinations. In the tenders hall be assessed the results achieved during the Bachelor's degree, taking into account thet ype of bachelor's degree.Coordinator for students with specific needs

Mgr. Natália Kučerová, tel.: 045 / 52 06 341,

e-mail: natalia.kucerova@tuzvo.skGeneral information on the admission exam

An administrative fee of € 40 is connected with organizing the admission procedure. In the case of interest in several academic programs, the administrative fee paid € 40 for each additional degree program. In this case, the application must be sent to each degree program separately.
Administrative fee paid to the candidates Ing. study by postal order and send confirmation of payment together with the application form. Otherwise, the application will not be accepted. • Open day

  06.12.2019

 • Apply the application for study

  01.10.2019 - 30.06.2020

 • Performance of the entrance exam

  27.07.2020 - 31.07.2020

 • Send certificate to

  24.07.2020

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
15


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 800 €

The fee for admission procedure
application form: 40 €
E-application form: 35 €

Billing information

Bank: Treasury

Account: 7000317800/8180

Variable symbol: 81300005

Constant symbol:179

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Andrea Zacharová, PhD. – andrea.m.zacharova@gmail.com
Last update: 15.10.2019 13:35

Draw attention to not topical data