Environmentálne inžinierstvo

Prospects of graduates

Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja Environmentálneho inžinierstva s orientáciou na vývoj progresívnych technológií ochrany zložiek životného prostredia a environmentálnych systémov, hodnotenia rizika, analýzy dopadov a analytických a monitorovacích techník. Absolvent báda a prináša vlastné riešenia problémov v oblasti kontroly a riadenia čistoty životného prostredia. Absolvent si osvojí zásady vedeckej a riadiacej práce vo výskumnej skupine, má schopnosť samostatného riešenia čiastkového problému základného výskumu, naučí sa formulovať vedecký problém, kriticky zhodnocovať publikované výsledky v sledovanej oblasti, hľadať originálne riešenia a konfrontovať svoje názory s vedeckou komunitou. Vie prezentovať výsledky svojej práce formou odborných seminárov v rámci školiaceho pracoviska, formou prezentácii (poster, prednáška) na odborných konferenciách a formou publikácií vo vedeckých časopisoch.Always up-to-date news about university Technical University in Zvolen on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Podmienkou je ukončené vysokoškolské štúdium II. stupňa v danom alebo príbuznom odbore.

Pri hodnotení uchádzača sa prihliada na jeho študijné výsledky v predchádzajúcom štúdiu,  publikačnú činnosť a účasť na študentských vedeckých a odborných konferenciách (ŠVOČ).Additional information

Prijímacie pohovory pozostávajú z dvoch častí:

- písomný jazykový test (jazyk si uchádzač uvedie v prihláške na doktorandské štúdium)

- z ústneho pohovoru pre komisiou.Conditions for international students

Zahraniční študenti sa prihlasujú, aj prijímajú na štúdium za rovnakých podmienok ako uchádzači zo SR.Conditions of admission without the entrance exam

nie je možné bez prijímacích skúšokCoordinator for students with specific needs

Koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami:

Ing. Dana Štímeľová, tel. číslo: 045/5206 521

dana.stimelova@tuzvo.sk

miestnosť: E 220General information on the admission exam

Uchádzač sa prihlasuje na témy vypísané školiteľmi, ktoré budú zverejnené na stránke:

http://www.tuzvo.sk/sk/organizacna_struktura/fakulta_ekologie_a_environmentalistiky/studium/akreditovane_studijne_programy/doktorandske_studijne_programy/doktorandske_studijne_programy.html

Tlačivo pre prihlášku na doktorandské štúdium je predpísané MŠVVaŠ SR: "Prihláška na vysokoškolské štúdium, doktorandské - tretí stupeň". Je k dispozícii v špecializovaných predajniach tlačív (ŠEVT) alebo na internete na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: https://www.minedu.sk/odporucane-formulare-a-prihlaska-na-vs/.

Termín podania prihlášky je najneskôr do 29. 5. 2020 na dekanát Fakulty ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene, T.G.Masaryka 24, 960 53 Zvolen alebo osobne na referát vedecko-výskumnej práce a doktorandského štúdia dekanátu FEE, č. dverí E220.  

Prílohy k prihláške: · notársky overená kópia diplomu · notársky overená kópia vysvedčenia o štátnej skúške · notársky overená kópia dodatku k diplomu alebo výpis skúšok počas štúdia potvrdený študijným oddelením (a teda nemusí byť vypísaná tabuľka na 2. strane tlačiva prihlášky) · životopis · zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých (umeleckých) prác · doklad o uhradení manipulačného poplatku · rámcový projekt k téme dizertačnej práce. Od uchádzača sa nevyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu.Form of entrance exam

odborný pohovor pre komisiou, kde sa hodnotí:

1) projekt DiZP - hodnotí sa koncepčnosť, aktuálnosť, obsahová a formálna kvalita prezentácie projektu   DiZp

2) vedecká kvalita uchádzača - hodnotia sa teoretické a praktické kvality uchádzača vo vzťahu k téme DiZP, jeho zorientovanie sa v aktuálnom stave problematiky, aktívna vedecká činnosť

3) perspektívnosť výskumu - hodnotí sa nadväznosť DiZP na vedecké smerovanie školiaceho pracoviska, grantovú činnosť, publikovanie kvalitných vedeckých výstupov.Tests

z cudzieho jazyka  • Apply the application for study

    02.03.2020 - 29.05.2020

  • Performance of the entrance exam

    22.06.2020 - 26.06.2020

Always up-to-date news about university Technical University in Zvolen on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
1


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 800 €

The fee for admission procedure
application form: 40 €
E-application form: 35 €

Billing information

Názov účtu: Technická univerzia vo Zvolene

Banka: Štátna pokladnica
Účet: 7000271101/8180

IBAN: SK1981800000007000271101

BIC: SPSRSKBAXXX
Variabilný symbol: 81300003
Konštantný symbol: 179

Always up-to-date news about university Technical University in Zvolen on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Andrea Zacharová, PhD. – andrea.m.zacharova@gmail.com
Last update: 24.03.2023 11:58

Draw attention to not topical data