Technická univerzita vo Zvolene

Fakulta ekológie a environmentalistiky

Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

Fakulta ekológie a environmentalistiky  je zameraná na polytematickú vedeckú a vzdelávaciu činnosť v celom priereze ekológie a environmentalistiky.

Poskytuje univerzitno-technické vzdelanie a vychováva vysokoškolsky vzdelaných odborníkov v bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom stupni štúdia v oblasti ekológie a vied o životnom prostredí vrátane technologických procesov a látok ovplyvňujúcich životné prostredie. Absolventi sú schopní analyzovať problémy prírody, krajiny alebo životného prostredia, navrhovať riešenia týchto problémov. Vo vedecko-výskumnej činnosti sa zameriava na oblasti: (1) vlastnosti ekosystémov a hodnotenie biodiverzity; (2) aplikovaná ekológia a ochrana prírody; (3) krajinnoekologické procesy, vývoj krajiny, jej využitie, zmeny v krajine a krajinný dizajn; (4) optimalizácia spracovania odpadov a odpadové hospodárstvo; (5) technologické postupy v priemyselnej sfére a znižovanie environmentálnych záťaží; (6) riadiace, legislatívne a ekonomické aspekty vzťahu človeka, prírody a životného prostredia; a (7) kultúrne, filozofické a sociálne aspekty vzťahu človek – príroda – životné prostredie.

Prijímacie konanie

Ochrana a využívanie krajiny Ing., externé

Uzávierka prihlášok: 31.07.2024
Termín skúšky: 01.08.2024 – 12.08.2024

Forenzná a kriminalistická environmentalistika Ing., externé

Uzávierka prihlášok: 31.07.2024
Termín skúšky: 01.08.2024 – 12.08.2024

Ochrana a využívanie krajiny Ing., denné

Uzávierka prihlášok: 31.07.2024
Termín skúšky: 01.08.2024 – 12.08.2024

Ekológia a ochrana biodiverzity Ing., denné

Uzávierka prihlášok: 31.07.2024
Termín skúšky: 01.08.2024 – 12.08.2024

Forenzná a kriminalistická environmentalistika Ing., denné

Uzávierka prihlášok: 31.07.2024
Termín skúšky: 01.08.2024 – 12.08.2024

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

študentský domov

Stravovanie

študentská jedáleň

Ostatné služby

V prípade záujmu urobíme prehliadku školy v akomkoľvek termíne. 

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Ing. Andrea Zacharová, PhD. (andrea.m.zacharova@gmail.com)
Posledná aktualizácia: 04.10.2019 12:30

Upozorniť na neaktuálne údaje