Technická univerzita vo Zvolene

Fakulta ekológie a environmentalistiky

Logo univerzity

Profil fakulty

Fakulta ekológie a environmentalistiky  je zameraná na polytematickú vedeckú a vzdelávaciu činnosť v celom priereze ekológie a environmentalistiky.

Poskytuje univerzitno-technické vzdelanie a vychováva vysokoškolsky vzdelaných odborníkov v bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom stupni štúdia v oblasti ekológie a vied o životnom prostredí vrátane technologických procesov a látok ovplyvňujúcich životné prostredie. Absolventi sú schopní analyzovať problémy prírody, krajiny alebo životného prostredia, navrhovať riešenia týchto problémov. Vo vedecko-výskumnej činnosti sa zameriava na oblasti: (1) vlastnosti ekosystémov a hodnotenie biodiverzity; (2) aplikovaná ekológia a ochrana prírody; (3) krajinnoekologické procesy, vývoj krajiny, jej využitie, zmeny v krajine a krajinný dizajn; (4) optimalizácia spracovania odpadov a odpadové hospodárstvo; (5) technologické postupy v priemyselnej sfére a znižovanie environmentálnych záťaží; (6) riadiace, legislatívne a ekonomické aspekty vzťahu človeka, prírody a životného prostredia; a (7) kultúrne, filozofické a sociálne aspekty vzťahu človek – príroda – životné prostredie.

Prijímacie konanie

Ekológia a ochrana biodiverzityBc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2020
Termín skúšky: 15.06.2020 – 19.06.2020

Ochrana a využívanie krajinyBc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2020
Termín skúšky: 15.06.2020 – 19.06.2020

Forenzná a kriminalistická environmentalistikaBc., externé

Uzávierka prihlášok: 31.03.2020
Termín skúšky: 15.06.2020 – 19.06.2020

Ochrana a využívanie krajinyBc., externé

Uzávierka prihlášok: 31.03.2020
Termín skúšky: 15.06.2020 – 19.06.2020

Environmentálne inžinierstvoBc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2020
Termín skúšky: 15.06.2020 – 19.06.2020

Environmentálny manažmentBc., externé

Uzávierka prihlášok: 31.03.2020
Termín skúšky: 15.06.2020 – 19.06.2020

Forenzná a kriminalistická environmentalistikaBc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2020
Termín skúšky: 15.06.2020 – 19.06.2020

Ekológia a ochrana biodiverzityPhD., denné

Uzávierka prihlášok: 29.05.2020
Termín skúšky: 22.06.2020 – 26.06.2020

Ekológia a ochrana biodiverzityPhD., externé

Uzávierka prihlášok: 29.05.2020
Termín skúšky: 22.06.2020 – 26.06.2020

Environmentálne inžinierstvoPhD., denné

Uzávierka prihlášok: 29.05.2020
Termín skúšky: 22.06.2020 – 26.06.2020

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

študentský domov

Stravovanie

študentská jedáleň

Ostatné služby

V prípade záujmu urobíme prehliadku školy v akomkoľvek termíne. 

Detail univerzity

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Ing. Andrea Zacharová, PhD. (andrea.m.zacharova@gmail.com)
Posledná aktualizácia: 04.10.2019 12:30

Upozorniť na neaktuálne údaje