Technická univerzita vo Zvolene

Fakulta ekológie a environmentalistiky

Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

Fakulta ekológie a environmentalistiky  je zameraná na polytematickú vedeckú a vzdelávaciu činnosť v celom priereze ekológie a environmentalistiky.

Poskytuje univerzitno-technické vzdelanie a vychováva vysokoškolsky vzdelaných odborníkov v bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom stupni štúdia v oblasti ekológie a vied o životnom prostredí vrátane technologických procesov a látok ovplyvňujúcich životné prostredie. Absolventi sú schopní analyzovať problémy prírody, krajiny alebo životného prostredia, navrhovať riešenia týchto problémov. Vo vedecko-výskumnej činnosti sa zameriava na oblasti: (1) vlastnosti ekosystémov a hodnotenie biodiverzity; (2) aplikovaná ekológia a ochrana prírody; (3) krajinnoekologické procesy, vývoj krajiny, jej využitie, zmeny v krajine a krajinný dizajn; (4) optimalizácia spracovania odpadov a odpadové hospodárstvo; (5) technologické postupy v priemyselnej sfére a znižovanie environmentálnych záťaží; (6) riadiace, legislatívne a ekonomické aspekty vzťahu človeka, prírody a životného prostredia; a (7) kultúrne, filozofické a sociálne aspekty vzťahu človek – príroda – životné prostredie.

Prijímacie konanie

Ochrana a využívanie krajiny Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2022
Termín skúšky: 20.06.2022 – 24.06.2022

Ekológia a ochrana biodiverzity Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2022
Termín skúšky: 20.06.2022 – 24.06.2022

Forenzná a kriminalistická environmentalistika Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2022
Termín skúšky: 20.06.2022 – 24.06.2022

Ochrana a využívanie krajiny Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 31.03.2022
Termín skúšky: 20.06.2022 – 24.06.2022

Forenzná a kriminalistická environmentalistika Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 31.03.2022
Termín skúšky: 20.06.2022 – 24.06.2022

Ekológia a ochrana biodiverzity Ing., denné

Uzávierka prihlášok: 15.07.2022
Termín skúšky:

Forenzná a kriminalistická environmentalistika Ing., denné

Uzávierka prihlášok: 15.07.2022
Termín skúšky:

Ochrana a využívanie krajiny Ing., externé

Uzávierka prihlášok: 15.07.2022
Termín skúšky:

Forenzná a kriminalistická environmentalistika Ing., externé

Uzávierka prihlášok: 15.07.2022
Termín skúšky:

Ochrana a využívanie krajiny Ing., denné

Uzávierka prihlášok: 15.07.2022
Termín skúšky:

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

študentský domov

Stravovanie

študentská jedáleň

Ostatné služby

V prípade záujmu urobíme prehliadku školy v akomkoľvek termíne. 

Detail univerzity

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Ing. Andrea Zacharová, PhD. (andrea.m.zacharova@gmail.com)
Posledná aktualizácia: 04.10.2019 12:30

Upozorniť na neaktuálne údaje