Ochrana a využívanie krajiny

Absolventi 1. stupňa študijného programu Ochrana a využívanie krajiny ovládajú problematiku vzájomných vzťahov medzi živými a neživými zložkami prírodných ekosystémov v krajine (agroekosystémy, lesné ekosystémy, vodné ekosystémy) a antropogénnymi zložkami krajinných ekosystémov (urbánne ekosystémy, socioekonomické sféry). Znalosti dokážu primerane aplikovať do oblastí, kde sú základné poznatky o fungovaní krajinných systémov nevyhnutným predpokladom riešenia súčasných problémov ochrany a racionálneho využívania krajiny. Štúdium v 1. stupni vytvára východisko pre pokračovanie v štúdiu na 2. stupni, ktoré smeruje k získaniu kvalifikácie krajinný inžinier.Prospects of graduates

Absolventi 1. stupňa študijného programu Ochrana a využívanie krajiny majú možnosť uplatniť sa na úradoch štátnej správy a miestnej samosprávy s príslušným zameraním, aj na nižšej riadiacej úrovni. Uplatnenie nájdu aj v rôznych organizáciách v oblasti životného prostredia, ochrany prírody (správy chránených území), v hospodárskej sfére, kde sa vyžadujú odborné predpoklady so zameraním na krajinu a environment alebo na ovládanie GIS, ale i v mimovládnych organizáciách.Always up-to-date news about university Technical University in Zvolen on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Študenti budú prijímaní na štúdium na základe splnenia základných podmienok prijatia na štúdium v zmysle § 56, odst.1, Zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov a na základe vyhodnotenia stredoškolského štúdia. Hodnotí sa priemer koncoročných vysvedčení posledných dvoch rokov štúdia na strednej škole a priemer z maturitnej skúšky z ústnej teoretickej a praktickej časti.Additional information

Aktuálne informácie o prijímacom konaní sú priebežne zverejňované na www.tuzvo.sk.

V prípade záujmu, záujemcom o štúdium radi pripravíme informačný a poznávací blok kedykoľvek (po predchádzajúcej dohode). Conditions for international students

Fakulta vyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre zahraničných študentov (mimo EÚ). Pre našich študentov a zahraničných študentov z krajín EÚ toto potvrdenie nie je potrebné.Conditions of admission without the entrance exam

Osobitné podmienky nie sú. Na štúdium sú prijímaní uchádzači s najlepším prospechom zo strednej školy.Coordinator for students with specific needs

Koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami:

Mgr. Jarmila Šarinová

sarinova@tuzvo.skGeneral information on the admission exam

Absolventi, ktorí ukončili stredoškolské štúdium v roku prijímacieho konania, predložia najneskôr do 17.6.2024:

- originál alebo overenú kópiu vysvedčení z posledných dvoch rokov štúdia na strednej škole

- originál alebo overenú kópiu maturitného vysvedčenia.

Administratívny poplatok 40 € (za podanie elektronickej prihlášky) je spojený s organizačným zabezpečením prijímacieho konania. V prípade záujmu o viaceré študijné programy sa administratívny poplatok platí za každý študijný program. V tomto prípade je potrebné zaslať prihlášku na každý študijný program zvlášť. V prípade zaslania elektronickej prihlášky, je potrebné túto vytlačiť, podpísať a zaslať aj poštou.

Administratívny poplatok uhradia uchádzači o prijatie na bakalárske štúdium poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom  a potvrdenie o úhrade pošlú spolu s prihláškou na štúdium. V opačnom prípade nebude prihláška akceptovaná.

Fakulta akceptuje len elektornické prihlášky.  • Apply the application for study

  01.10.2023 - 31.05.2024

 • Performance of the entrance exam

  18.06.2024 - 01.07.2024

 • Send certificate to

  17.06.2024

 • Submit additional application form

  01.06.2024 - 15.08.2024

 • Performance of the additional entrance exam

  26.08.2024

Always up-to-date news about university Technical University in Zvolen on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
20


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1250 €


The fee for admission procedure
E-application form: 40 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica, BIC kód: SPSRSKBAXXX
Účet: 7000271101/8180, IBAN: SK1981800000007000271101
Variabilný symbol: 81300003 (pri elektronickej prihláške číslo vygenerované systémom)
Konštantný symbol: 0179

Always up-to-date news about university Technical University in Zvolen on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Andrea Zacharová, PhD. – andrea.m.zacharova@gmail.com
Last update: 09.04.2024 15:11

Draw attention to not topical data