Forenzná a kriminalistická environmentalistika

Jednotky študijného programu Forenzná a kriminalistická environmentalistika vyplývajú z jadra vedomostí študijného odboru a sú orientované predovšetkým na riešenie stúpajúcej environmentálnej kriminality nielen v oblasti trestných činov, ale aj priestupkov proti životnému prostrediu. Študijný program prioritne pripravuje absolventa na vstup do inžinierskeho štúdia v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore. Vypĺňa priestor, ktorý existuje v príprave riadiacich a organizačných pracovníkov s komplexnými, prierezovými vedomosťami na strednom stupni riadenia, a to najmä v štátnej správe a samospráve, ale aj v organizáciách zameraných na ochranu životného prostredia, v projekčnej a výrobnej sfére. Rozhodujúcim aspektom programu je vyvážený prehľad o podstate problémov životného prostredia v celej šírke problematiky, zároveň poznatky z forenzných a kriminalistických metód na úrovni inžiniersko-technickej, biologicko-ekologickej a aj právno-ekonomickejProspects of graduates

Absolvent 1. stupňa študijného programu Forenzná a kriminalistická environmentalistika je spôsobilý aplikačne využiť základné teoretické poznatky študijného odboru, pozná bezpečnosť chemických a príbuzných technológií, riziká práce s chemickými látkami, nakladaním s odpadmi, vie sumarizovať environmentálne problémy pre posudzovanie vplyvu technológií na stav životného prostredia. Dokáže analyzovať stav znečistenia zložiek životného prostredia a identifikovať príčiny tohto stavu. Je schopný navrhovať sanačné technológie na ochranu ovzdušia, vody a pôdy, spracovania a recyklácie odpadov a tiež posudzovať vplyvy škodlivých faktorov na ľudské zdravie a životné a pracovné prostredie. Má znalosti o vplyve ionizujúceho žiarenia na živé organizmy a environment. Je schopný podať kvalifikované podklady k vyšetrovaniu trestných činov a priestupkov v oblasti environmentu, riešiť jednoduché projekty z oblasti ochrany prírody a posudzovania kvality životného prostredia, dokáže riešiť rizikové analýzy a krízové situácie a orientuje sa v problematike kriminalistiky. Má primerané teoretické aj praktické znalosti zo základných chemických, fyzikálnych, biologických a environmentálnych disciplín, vrátane forenzných vied. Absolventi sa uplatňujú v rôznych odvetviach priemyslu a verejnej správy, dokážu implementovať nové legislatívne predpisy a normy do celého cyklu ochrany životného a pracovného prostredia. Sú schopní samostatne pracovať predovšetkým v oblasti analýzy zložiek životného prostredia a hodnotenia rizík, vykonávať základné odborné úkony na úseku civilnej ochrany, hasičského a záchranného zboru, ochrany prírody a pod. Vedia sa uplatniť na miestach manažérov, vývojárov, technológov, poprípade súdnych znalcov pri posudzovaní environmentálnych vplyvov výrob a vplyvov človeka na životné prostredie, vrátane trestnej činnosti. Rovnako môžu nájsť uplatnenie v v prevádzkach laboratórií alebo v Policajnom zbore SR, poprípade v colnom kriminálnom úrade ako experti pri posudzovaní kriminálnych činov a priestupkov na úseku ochrany prírody a životného prostredia a pod.Always up-to-date news about university Technical University in Zvolen on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Študenti budú prijímaní na štúdium na základe splnenia základných podmienok prijatia na štúdium v zmysle § 56, odst.1, Zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov a na základe vyhodnotenia stredoškolského štúdia. Hodnotí sa priemer koncoročných vysvedčení posledných dvoch rokov štúdia na strednej škole a priemer z maturitnej skúšky z ústnej teoretickej a praktickej časti.

Termín podania prihlášky: do 31.marca 2022.Additional information

Aktuálne informácie o prijímacom konaní sú priebežne zverejňované na www.tuzvo.sk.

V prípade záujmu, záujemcom o štúdium radi pripravíme informačný a poznávací blok kedykoľvek (po predchádzajúcej dohode). Conditions for international students

Fakulta vyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre zahraničných študentov (mimo EÚ). Pre našich študentov a zahraničných študentov z krajín EÚ toto potvrdenie nie je potrebné.Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

Osobitné podmienky nie sú. Na štúdium sú prijímaní uchádzači s najlepším prospechom zo strednej školy.Coordinator for students with specific needs

Koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami:

Mgr. Jarmila Šarinová

sarinova@tuzvo.skGeneral information on the admission exam

Absolventi, ktorí ukončili stredoškolské štúdium v roku prijímacieho konania, predložia najneskôr do 17.6.2022:

originál alebo overenú kópiu vysvedčení z posledných dvoch rokov štúdia na strednej škole

- originál alebo overenú kópiu maturitného vysvedčenia.

Administratívny poplatok 35 € (za podanie elektronickej prihlášky) je spojený s organizačným zabezpečením prijímacieho konania. V prípade záujmu o viaceré študijné programy sa administratívny poplatok platí za každý študijný program. V tomto prípade je potrebné zaslať prihlášku na každý študijný program zvlášť. V prípade zaslania elektronickej prihlášky, je potrebné túto vytlačiť, podpísať a zaslať aj poštou.

Administratívny poplatok uhradia uchádzači o prijatie na bakalárske štúdium poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom  a potvrdenie o úhrade pošlú spolu s prihláškou na štúdium. V opačnom prípade nebude prihláška akceptovaná.

Fakulta akceptuje len elektronické prihlášky.  • Apply the application for study

  01.10.2022 - 31.03.2023

 • Performance of the entrance exam

  19.06.2023 - 23.06.2023

 • Send certificate to

  17.06.2023

 • Submit additional application form

  01.04.2023 - 15.08.2023

 • Performance of the additional entrance exam

  21.08.2023

Always up-to-date news about university Technical University in Zvolen on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
10


Annual tuition fees
Standard length of study: 600 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 400 €

The fee for admission procedure
E-application form: 35 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica, BIC kód: SPSRSKBAXXX
Účet: 7000271101/8180, IBAN: SK1981800000007000271101
Variabilný symbol: 81300003 (pri elektronickej prihláške číslo vygenerované systémom)
Konštantný symbol: 0179

Always up-to-date news about university Technical University in Zvolen on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Andrea Zacharová, PhD. – andrea.m.zacharova@gmail.com
Last update: 24.03.2023 12:30

Draw attention to not topical data