Ochrana a využívanie krajiny

Absolvent 2.stupňa v študijnom programe Ochrana a využívanie krajiny má široké vedomosti oblasti ochrany a využívanie prírody a jej zdrojov, pozná súvislosti a väzby medzi človekom a krajinou z hľadiska zabezpečenia ochrany prírody, ekologickej únosnosti a hodnotenia biodiverzity. Nachádza a prezentuje vlastné riešenia problémov pri výskume, analýze a návrhoch riešení zaoberajúcich sa tvorbou a ochranou životného prostredia ako celku a tvorivo aplikuje získané poznatky do praxe. Profil absolventa vyplýva z požiadaviek študijného odboru a aktuálnych požiadaviek praxe.  Absolvent dokáže riešiť: (1) problémy týkajúce sa ohrozenia kvality jednotlivých zložiek životného prostredia na lokálnej a regionálnej úrovni, (2) analyzovanie a syntetizovanie poznatkov a ich vyhodnocovanie, (3) navrhovanie konkrétnych opatrení na riešenie problémov ochrany prírody a krajiny, manažmentu, ochrany a plánovania ekostabilizačných opatrení na rôznych úrovniach, (4) vypracovanie náplne a postupov manažmentu chránených území na základe dosiahnutých vedeckých poznatkov a v zmysle platnej legislatívy, (5) environmentálnu problematiku a starostlivosť o krajinu, (6) základné zložky a prvky krajiny, v rámci krajinnej štruktúry a environmentálnych systémov, (7) navrhovanie koncepčných podkladov ekostabilizačných opatrení, revitalizácie a tvorby krajiny.

V portfóliu znalostí a zručností absolventov je spracovanie krajinárskych štúdií,  krajinných a územných plánov, regionálnych a lokálnych rozvojových programov, programov starostlivosti ochrany prírody a krajiny, Natury 2000, dokumentácie ÚSES, agro-environmentálnych programov. Absolvent dokáže hodnotiť vizuálneho dopady (impakt) ľudských činností v krajine, štruktúru ekologickej stability krajiny, vplyv činností na prostredie (proces EIA), hodnotiť návrhy krajinárskych úprav, vegetačných úprav v krajine, spracovanie plánov verejných a spoločných zariadení a opatrení PPÚ projektov pozemkových úprav a posúdiť hodnoty charakteristického vzhľadu krajiny, rozvojové programy rozvoja cestovného ruchu a programy obnovy vidieka a ďalšie súvisiace s krajinou.

Z aktuálnych spoločenských potrieb je absolvent pripravený na prípravu a riadenie projektov revitalizácie poškodených území, vyhodnocovanie výsledkov monitorovania jednotlivých zložiek životného prostredia, modelovanie procesov zmien v krajine a posudzovanie potenciálneho nebezpečenstva ekologických rizík a pohrôm.

Absolvent dokáže pracovať efektívne ako jednotlivec, člen alebo vedúci pracovného kolektívu, vytvárať databázy údajov, využívať ich, interpretovať a zovšeobecňovať, vytvárať prognózy z hľadiska lokálneho, regionálneho aj celoštátneho, udržiavať kontakt s aktuálnym vývojom vo svojej disciplíne, využívať výpočtovú techniku a informačné systémy (GIS) pri riešení úloh.Prospects of graduates

Absolvent 2.stupňa v študijnom programe Ochrana a využívanie krajiny (krajinný ekológ a krajinný inžinier) je pripravený tak, aby bol schopný na základe získaných poznatkov o biotických, abiotických zložkách prostredia všeobecnej a krajinnej ekológie, poznatkov zo spoločenských vied, požiadaviek koncepčnej, plánovacej a projekčnej činnosti uplatňovať základné ekologické princípy v oblastiach: (1) základné ekologické disciplíny, (2) ekológia krajiny, (3) ekológia poľnohospodárskych, lesných a urbánnych ekosystémov, (4) ochrana a využívanie obnoviteľných a neobnoviteľných prírodných zdrojov, (5) ochrana biodiverzity a ochrany prírody, (6) racionálne obhospodarovanie, využívanie a tvorby krajiny, (7) plánovacie a projekčné procesy v krajine, územné a krajinné plánovanie, projekty pozemkových úprav.

Vzdelanie umožňuje študentovi uplatniť sa na teoreticko-odbornej úrovni ako krajinný ekológ (výskum, úrady ŽP, ochrana prírody) alebo na odborno-praktickej úrovni ako krajinný inžinier (plánovacie a projektové procesy).

Absolvent sa dokáže uplatniť v rôznych pozíciách pri uplatňovaní rámca politiky Európskej komisie na ochranu biodiverzity a pri vytváraní stratégie celoeurópskej zelenej infraštruktúry, pričom aplikuje poznatky zo širokého spektra disciplín a uplatňuje integrovaný prístup k manažmentu krajiny a starostlivé strategické priestorové plánovanie.Always up-to-date news about university Technical University in Zvolen on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium je úspešné ukončenie bakalárskeho štúdia v zmysle § 56, odst.2, Zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.

Ďalšou podmienkou v zmysle § 57, ods.1, Zákona č.131/2002 Z.z. je ukončenie bakalárskeho štúdia v totožnom alebo príbuznom študijnom odbore ako je inžiniersky študijný program, na ktorý si uchádzač podáva prihlášku.

Prihlášku na druhý (inžiniersky) stupeň vysokoškolského štúdia je potrebné poslať v stanovenom termíne (do 15. júla 2022)

 Prijímacie konanie sa uskutoční formou výberového konania bez prijímacích skúšok. Vo výberovom konaní sa posudzujú výsledky dosiahnuté počas bakalárskeho štúdia, a to:

 

1. vážený študijný priemer v Bc. stupni (max. 30 bodov)

2. priemer výsledkov štátnej záverečnej skúšky (max. 30 bodov).

 

V prípade spojeného štúdia sa posudzujú výsledky dosiahnuté počas celého štúdia.

 

Uchádzači si môžu podať prihlášku na jednotlivé študijné programy, pokiaľ úspešne ukončili bakalárske štúdium v študijnom odbore ekologické a environmentálne vedy.

 

Uchádzači, ktorí ukončili štúdium v inom  odbore, môžu byť prijatí na štúdium programov druhého stupňa na FEE TUZVO, ak sú absolventmi prvého stupňa štúdia v nasledujúcich študijných odboroch (v zmysle vyhlášky MŠVVŠ SR č. 244/2019 Z. z. o sústave študijných odborov Slovenskej republiky

 (https://www.slov-lex.sk/pravne -predpisy/SK/ZZ/2019/244/20190901):

 

Pre študijný program OVK sú to študijné programy z odboru:

  • lesníctvo- zamerané na ochranu lesa a ekosystémové služby lesov,
  • poľnohospodárstvo a krajinárstvo – zamerané na krajinárstvo, ochranu rastlín, krajinnú a záhradnú architektúru,
  • rovnako zamerané študijné odbory, resp. študijné programy v zahraničí a ďalšie podobné odbory, resp. programy (vrátane zahraničných) podľa posúdenia  garanta ŠP.

 Additional information

Aktuálne informácie o prijímacom konaní sú priebežne zverejňované na www.tuzvo.sk.

V prípade záujmu, záujemcom o štúdium radi pripravíme informačný a poznávací blok kedykoľvek (po predchádzajúcej dohode). Conditions for international students

Fakulta vyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od zahraničných študentov (mimo EÚ). Pre našich študentov a zahraničných študentov z krajín EÚ toto potvrdenie nie je potrebné.Coordinator for students with specific needs

Koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami:

Ing. Dana Štímeľová, tel. číslo: 045/5206 521

dana.stimelova@tuzvo.sk

miestnosť: E 220Sorry, university did not provide the necessary information to date.
  • Apply the application for study

    01.12.2022 - 17.07.2023

  • Send certificate to

    21.07.2023

Always up-to-date news about university Technical University in Zvolen on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
10


Annual tuition fees
Standard length of study: 600 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 600 €

The fee for admission procedure
E-application form: 35 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica

Názov účtu: Technická univerzita vo Zvolene

Účet: 7000271101/8180

IBAN : SK1981800000007000271101

BIC: PSRSKBAXXX                                                                                                       Variabilný symbol: 81300003 ( pri elektronických číslo vygenerované systémom)

Always up-to-date news about university Technical University in Zvolen on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Andrea Zacharová, PhD. – andrea.m.zacharova@gmail.com
Last update: 24.03.2023 12:41

Draw attention to not topical data