Žilinská univerzita v Žiline

Strojnícka fakulta

Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline - najlepšia strojnícka fakulta a tretia najlepšia technická fakulta na Slovensku (hodnotenie ARRA 2015).

Strojnícka fakulta má dlhoročnú tradíciu v technickom vzdelávaní a vedeckom výskume s dobrým realizačným výstupom pre odbornú domácu a zahraničnú prax. Na Strojníckej fakulte študuje asi 1 100 študentov vo všetkých formách štúdia. Študenti majú možnosť vybrať si zo siedmych študijných programov bakalárskeho, dvanástich programov inžinierskeho a z ôsmich programov doktorandského štúdia.
Fakultu tvorí desať odborných katedier, ktoré v spolupráci s ostatnými pracoviskami fakulty a univerzity zabezpečujú pedagogický proces a vedeckovýskumnú činnosť na fakulte.

Pre rozvoj vedy a techniky má fakulta k dispozícii desiatky laboratórií a niekoľko špecializovaných počítačových učební, prostredníctvom ktorých sa zabezpečujú aplikácie najmodernejších technológií a poznatkov výskumu do technickej praxe. Strojnícka fakulta má širokú medzinárodnú spoluprácu s renomovanými pracoviskami a partnerskými vysokými školami v Poľsku, Rakúsku, Spolkovej republike Nemecko, v Maďarsku, Holandsku, Švajčiarsku, Veľkej Británii, USA a Japonsku.
Hodnotenie študijných výsledkov v procese vzdelávania študentov je realizované kreditným systémom, ktorý študentom dovoľuje nielen profilovať svoje vzdelanie podľa vlastných schopností a potrieb, ale aj na základe spoločenskej objednávky a požiadaviek praxe. Systém vzdelávania zároveň umožňuje individuálne rozložiť a plánovať študijné povinnosti v súlade s rozvojom osobnosti každého študenta.

Prijímacie konanie

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Ubytovanie študentov:    ubytovacie zariadenie Žilinskej univerzity v Žiline

Poplatok za ubytovanie:  41,00 € - 51,00 € /mesačne.

Stravovanie

Stravovanie: stravovacie zariadenie Žilinskej univerzity.

Poplatok za stravu: 1,10 - 2,40 €/jedlo

Ostatné služby

Univerzitná knižnica: http://ukzu.uniza.sk/

Ústav telesnej výchovy: http://utv.uniza.sk/

Detail univerzity

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: doc. Mgr. Branislav Ftorek, PhD. (branislav.ftorek@fstroj.uniza.sk)
Posledná aktualizácia: 21.09.2020 08:23

Upozorniť na neaktuálne údaje