Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta humanitných vied

Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

http://vimeo.com/17667909

Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline vznikla 20. 12. 2010 z Fakulty prírodných vied na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2010-15787/46239:4-071 doručeného dňa 20. 12. 2010 o registrácii dodatku č. 8 k Štatútu Žilinskej univerzity v Žiline, ktorý bol schválený Akademickým senátom Žilinskej univerzity v Žiline na jeho zasadnutí 20. 9. 2010, nadobudol platnosť dňom registrácie a účinnosť dňom doručenia rozhodnutia o registrácii MŠVVaŠ SR.

Fakulta prírodných vied Žilinskej univerzity v Žiline bola zriadená v roku 1998 ako pracovisko integrujúce pracovníkov najmä prírodovedných odborov. Po odčlenení Pedagogicko-katechetickej fakulty v Ružomberku od Žilinskej univerzity pripadla Fakulte prírodných vied úloha rozvíjať štúdium v odboroch, ktoré v regióne absentovali (matematika, anglický jazyk, hudobná výchova a náboženská výchova).

Profil fakulty sa tak postupne transformoval, budovali sa pracoviská humanitných a spoločenských vied, rozširovalo sa spektrum ponúkaných študijných programov, ktoré umožňujú absolventom uplatnenie na európskom trhu práce.

Fakulta humanitných vied ŽU v Žiline má v súčasnosti štyri katedry, ktorých vedecko-výskumné a pedagogické zameranie zodpovedá princípom vzdelávania 21. storočia smerom k učiacej sa spoločnosti:

  • Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva
  • Katedra pedagogických štúdií
  • Katedra anglického jazyka a literatúry
  • Katedra filozofie

Poslaním Fakulty humanitných vied UNIZA je rozvíjať vzdelanosť, vedu a výskum v duchu všeľudských humanitných tradícií a svojou širokospektrálnou humanitnou profiláciou prispievať ku kreditu Žilinskej univerzity ako kvalitnej výskumnej univerzity.

Prijímacie konanie

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Ubytovacie zariadenie UNIZA poskytuje  ubytovanie podľa ubytovacej kapacity s uvážením vzdialenosti trvalého bydliska študenta od sídla univerzity. Poplatok za ubytovanie: 54€ - 61€/ mesačne.

 

Stravovanie

Študenti majú možnosť využívať služby stravovacieho zariadenia UNIZA.

Poplatok za jedlo: 1,60€ - 4,20€

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Viera Habrúnová (viera.habrunova@fhv.uniza.sk)
Posledná aktualizácia: 26.05.2023 08:07

Upozorniť na neaktuálne údaje