Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta humanitných vied

Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

http://vimeo.com/17667909

Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline vznikla 20. 12 .2010 z Fakulty prírodných vied na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2010-15787/46239:4-071 doručeného dňa 20. 12. 2010 o registrácii dodatku č. 8 k Štatútu Žilinskej univerzity v Žiline, ktorý bol schválený Akademickým senátom Žilinskej univerzity v Žiline na jeho zasadnutí 20. 9. 2010, nadobudol platnosť dňom registrácie a účinnosť dňom doručenia rozhodnutia o registrácii MŠVVaŠ SR.

Fakulta prírodných vied Žilinskej univerzity v Žiline bola zriadená v roku 1998 ako pracovisko integrujúce pracovníkov najmä prírodovedných odborov. Po odčlenení Pedagogicko-katechetickej fakulty v Ružomberku od Žilinskej univerzity pripadla Fakulte prírodných vied úloha rozvíjať štúdium v odboroch, ktoré v regióne absentovali (matematika, anglický jazyk, hudobná výchova a náboženská výchova).

Profil fakulty sa tak postupne transformoval, budovali sa pracoviská humanitných a spoločenských vied, rozširovalo sa spektrum ponúkaných študijných programov, ktoré umožňujú absolventom uplatnenie na európskom trhu práce.

Fakulta humanitných vied UNIZA má v súčasnosti štyri katedry, ktorých vedecko-výskumné a pedagogické zameranie zodpovedá princípom vzdelávania 21. storočia smerom k učiacej sa spoločnosti:

  • Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva
  • Katedra pedagogických štúdií
  • Katedra anglického jazyka a literatúry
  • Katedra filozofie a religionistiky

Poslaním Fakulty humanitných vied UNIZA je rozvíjať vzdelanosť, vedu a výskum v duchu všeľudských humanitných tradícií a svojou širokospektrálnou humanitnou profiláciou prispievať ku kreditu Žilinskej univerzity v Žiline ako kvalitnej výskumnej univerzity.

Prijímacie konanie

Mediamatika a kultúrne dedičstvo PhD., denné

Uzávierka prihlášok: 31.05.2020
Termín skúšky: – 17.07.2020

Mediamatika a kultúrne dedičstvo PhD., externé

Uzávierka prihlášok: 31.05.2020
Termín skúšky: – 17.07.2020

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

ubytovacie zariadenie ŽU podľa ubytovacej kapacity s uvážením vzdialenosti  trvalého bydliska od sídla univerzity - 42,00 € - 51,00 €/ mesačne

Stravovanie

stravovacie zariadenie Žilinskej univerzity

Poplatok za stravu: 1,10-2,40€

Detail univerzity

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Viera Habrúnová (viera.habrunova@fhv.uniza.sk)
Posledná aktualizácia: 17.03.2020 15:33

Upozorniť na neaktuálne údaje