Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta riadenia a informatiky

Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

Fakulta riadenia a informatiky predstavuje zaujímavú kombináciu informačných technológií a manažérskych prístupov. Súčasný svet biznisu a podnikania sa nezaobíde bez technických znalostí a to na fakulte všetci dobre vieme. Byť inovatívny, kreatívny a zároveň mať odborné znalosti je nevyhnutné. Toto všetko FRI má. Neriešiť projekty do šuplíka, ale pracovať na reálnych riešeniach pre firmy, prepájať svoje štúdium s praxou a posúvať sa ďalej spolu so svojím riešením, to je pre študenta na FRI najdôležitejšie. Ak aj ty cítiš potrebu získať na vysokej škole oveľa viac než titul, si na správnom mieste.

Stručná história fakulty

Fakulta riadenia a informatiky je súčasťou Žilinskej univerzity v Žiline (do roku 1996 Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline). Vznikla v roku 1990 integráciou Katedry technickej kybernetiky (profilová katedra študijného odboru Kybernetika v doprave a spojoch) a jej študentov z Fakulty strojníckej a elektrotechnickej, Ústavu rozvoja komunikácií VŠDS a Katedry matematických metód, Katedry jazykov a časti Katedry ekonomiky dopravy z Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. Akademická rada Vysokej školy dopravy a spojov schválila jej vznik na svojom rokovaní dňa 11.7.1990 pod názvom Fakulta riadenia. Na Fakultu riadenia a informatiky bola premenovaná v roku 1996.

Všeobecná informácia o fakulte

Študijné programy fakulty sú interdisciplinárne a pri ich koncipovaní fakulta nadväzuje na viac ako dvadsaťročné úspešné tradície vo výchove študentov v študijnom odbore Kybernetika v doprave a spojoch na bývalej Fakulte strojníckej a elektrotechnickej VŠDS v Žiline a na viac ako desaťročné tradície v študijných odboroch Informačné a riadiace systémy a Aplikovaná matematika na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline.

Aktivity Fakulty riadenia a informatiky sú determinované novými trendmi rozvoja informačných a komunikačných technológií, pričom prioritnou úlohou fakulty je zabezpečiť kontinuálne prepojenie výskumu, vzdelávania a uplatnenia absolventa v praxi.

Hlavné vzdelávacie a odborné činnosti spočívajú v oblastiach, ako sú navrhovanie a realizácia technických prostriedkov pre informačné a riadiace systémy, analýza, syntéza a návrh integrovaných informačných a riadiacich systémov, manažment, marketing, logistika, podnikanie, tvorba dopravných a komunikačných systémov, riadenie a optimalizácia prepravy tovaru a cestujúcich, riadenie a optimalizácia tvorby báz dát a prenosu a spracovania informácií, problematika multimediálnych informačných systémov a grafických informačných systémov, simulačných prostriedkov pre komunikačné siete a systémy a matematické modelovanie.

Prijímacie konanie

Informatika Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2024
Termín skúšky: 06.06.2024 – 06.06.2024

Manažment Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 30.04.2024
Termín skúšky: 06.06.2024 – 06.06.2024

Počítačové inžinierstvo Ing., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2024
Termín skúšky: 29.05.2024 – 29.05.2024

Informačný manažment Ing., externé

Uzávierka prihlášok: 30.04.2024
Termín skúšky: 29.05.2024 – 29.05.2024

Biomedicínska informatika Ing., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2024
Termín skúšky: 29.05.2024 – 29.05.2024

Počítačové inžinierstvo Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2024
Termín skúšky: 06.06.2024 – 06.06.2024

Informatika a riadenie Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2024
Termín skúšky: 06.06.2024 – 06.06.2024

Informačné systémy Ing., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2024
Termín skúšky: 29.05.2024 – 29.05.2024

Inteligentné informačné systémy Ing., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2024
Termín skúšky: 29.05.2024 – 29.05.2024

Manažment Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2024
Termín skúšky: 06.06.2024 – 06.06.2024

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Ubytovanie študentov:
Všetkým uchádzačom o štúdium, ktorí budú prijatí do 1. ročníka bakalárskeho štúdia v dennej forme štúdia a ktorí majú trvalé bydlisko mimo mesta Žilina, Žilinská univerzita v Žiline  poskytne ubytovanie vo svojich ubytovacích zariadeniach na základe podania žiadosti o pridelenie ubytovania. Požiadavku na pridelenie ubytovania je potrebné uviesť  v elektronickej prihláške na štúdium na vysokej škole.

Poplatok za ubytovanie:
41 - 61 EUR/mesačne.

Stravovanie

Študenti majú možnosť využívať služby stravovacieho zariadenia Žilinskej univerzity v Žiline.

Poplatok za jedlo: 1,10 - 3,20 EUR

Ostatné služby

Študenti fakulty majú v rámci výučby možnosť bezplatnej prípravy na získanie priemyselných certifikátov Cisco Certified Network Associate pod hlavičkou sieťovej akadémie. Tá úspešne pôsobí na fakulte už viac ako 20 rokov a v roku 2015 bola ocenená ako najlepšia akadémia v poskytovaní CCNP kurzov v regióne centrálnej Európy (Europe-Central/Russia/CIS Recipients) a získala ocenenie CCNP Academy Curriculum Excellence. Na fakulte tiež funguje podobne zameraná Juniper Academy a v oblasti sieťovej bezpečnosti Fortinet Academy. Študenti fakulty tak majú možnosť získať celosvetovo uznávané certifikáty (CISCO CCNA/CCNP, CompTIA+, Juniper JNCIA/JNCIS, Fortinet NSE a ďalšie). Študent fakulty taktiež môže získať akademický certifikát Introduction ADOIT, ADOIT je nástroj na správu podnikových IS/IKT. Študent počas štúdia môže absolvovať rôzne stáže a študijné pobyty alebo sa zúčastňovať rôznych medzinárodných súťaží. Po ukončení štúdia má absolvent dostatočné vedomosti aj na to, aby si mohol  založiť vlastný start-up business.

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Renáta Nováková (renata.novakova@fri.uniza.sk)
Posledná aktualizácia: 03.04.2024 11:20

Upozorniť na neaktuálne údaje