Environmentálne inžinierstvo

Uplatnenie absolventov

Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja Environmentálneho inžinierstva s orientáciou na vývoj progresívnych technológií ochrany zložiek životného prostredia a environmentálnych systémov, hodnotenia rizika, analýzy dopadov a analytických a monitorovacích techník. Absolvent báda a prináša vlastné riešenia problémov v oblasti kontroly a riadenia čistoty životného prostredia. Absolvent si osvojí zásady vedeckej a riadiacej práce vo výskumnej skupine, má schopnosť samostatného riešenia čiastkového problému základného výskumu, naučí sa formulovať vedecký problém, kriticky zhodnocovať publikované výsledky v sledovanej oblasti, hľadať originálne riešenia a konfrontovať svoje názory s vedeckou komunitou. Vie prezentovať výsledky svojej práce formou odborných seminárov v rámci školiaceho pracoviska, formou prezentácii (poster, prednáška) na odborných konferenciách a formou publikácií vo vedeckých časopisoch.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienkou je ukončené vysokoškolské štúdium II. stupňa v danom alebo príbuznom odbore.

Pri hodnotení uchádzača sa prihliada na jeho študijné výsledky v predchádzajúcom štúdiu,  publikačnú činnosť a účasť na študentských vedeckých a odborných konferenciách (ŠVOČ).Doplňujúce informácie

Prijímacie pohovory pozostávajú z dvoch častí:

- písomný jazykový test (jazyk si uchádzač uvedie v prihláške na doktorandské štúdium)

- z ústneho pohovoru pre komisiou.Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční študenti sa prihlasujú, aj prijímajú na štúdium za rovnakých podmienok ako uchádzači zo SR.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

nie je možné bez prijímacích skúšokKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami:

Ing. Dana Štímeľová, tel. číslo: 045/5206 521

dana.stimelova@tuzvo.sk

miestnosť: E 220Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzač sa prihlasuje na témy vypísané školiteľmi, ktoré budú zverejnené na stránke:

http://www.tuzvo.sk/sk/organizacna_struktura/fakulta_ekologie_a_environmentalistiky/studium/akreditovane_studijne_programy/doktorandske_studijne_programy/doktorandske_studijne_programy.html

Tlačivo pre prihlášku na doktorandské štúdium je predpísané MŠVVaŠ SR: "Prihláška na vysokoškolské štúdium, doktorandské - tretí stupeň". Je k dispozícii v špecializovaných predajniach tlačív (ŠEVT) alebo na internete na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: https://www.minedu.sk/odporucane-formulare-a-prihlaska-na-vs/.

Termín podania prihlášky je najneskôr do 29. 5. 2020 na dekanát Fakulty ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene, T.G.Masaryka 24, 960 53 Zvolen alebo osobne na referát vedecko-výskumnej práce a doktorandského štúdia dekanátu FEE, č. dverí E220.  

Prílohy k prihláške: · notársky overená kópia diplomu · notársky overená kópia vysvedčenia o štátnej skúške · notársky overená kópia dodatku k diplomu alebo výpis skúšok počas štúdia potvrdený študijným oddelením (a teda nemusí byť vypísaná tabuľka na 2. strane tlačiva prihlášky) · životopis · zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých (umeleckých) prác · doklad o uhradení manipulačného poplatku · rámcový projekt k téme dizertačnej práce. Od uchádzača sa nevyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu.Forma prijímacej skúšky

odborný pohovor pre komisiou, kde sa hodnotí:

1) projekt DiZP - hodnotí sa koncepčnosť, aktuálnosť, obsahová a formálna kvalita prezentácie projektu   DiZp

2) vedecká kvalita uchádzača - hodnotia sa teoretické a praktické kvality uchádzača vo vzťahu k téme DiZP, jeho zorientovanie sa v aktuálnom stave problematiky, aktívna vedecká činnosť

3) perspektívnosť výskumu - hodnotí sa nadväznosť DiZP na vedecké smerovanie školiaceho pracoviska, grantovú činnosť, publikovanie kvalitných vedeckých výstupov.Testy

z cudzieho jazyka  • Podanie prihlášky na štúdium

    02.03.2020 - 29.05.2020

  • Konanie prijímacej skúšky

    22.06.2020 - 26.06.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
1


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Názov účtu: Technická univerzia vo Zvolene

Banka: Štátna pokladnica
Účet: 7000271101/8180

IBAN: SK1981800000007000271101

BIC: SPSRSKBAXXX
Variabilný symbol: 81300003
Konštantný symbol: 179

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Andrea Zacharová, PhD. – andrea.m.zacharova@gmail.com
Posledná aktualizácia: 24.03.2023 11:58

Upozorniť na neaktuálne údaje