Ochrana a využívanie krajiny

Absolvent 2.stupňa v študijnom programe Ochrana a využívanie krajiny má široké vedomosti oblasti ochrany a využívanie prírody a jej zdrojov, pozná súvislosti a väzby medzi človekom a krajinou z hľadiska zabezpečenia ochrany prírody, ekologickej únosnosti a hodnotenia biodiverzity. Nachádza a prezentuje vlastné riešenia problémov pri výskume, analýze a návrhoch riešení zaoberajúcich sa tvorbou a ochranou životného prostredia ako celku a tvorivo aplikuje získané poznatky do praxe. Profil absolventa vyplýva z požiadaviek študijného odboru a aktuálnych požiadaviek praxe.  Absolvent dokáže riešiť: (1) problémy týkajúce sa ohrozenia kvality jednotlivých zložiek životného prostredia na lokálnej a regionálnej úrovni, (2) analyzovanie a syntetizovanie poznatkov a ich vyhodnocovanie, (3) navrhovanie konkrétnych opatrení na riešenie problémov ochrany prírody a krajiny, manažmentu, ochrany a plánovania ekostabilizačných opatrení na rôznych úrovniach, (4) vypracovanie náplne a postupov manažmentu chránených území na základe dosiahnutých vedeckých poznatkov a v zmysle platnej legislatívy, (5) environmentálnu problematiku a starostlivosť o krajinu, (6) základné zložky a prvky krajiny, v rámci krajinnej štruktúry a environmentálnych systémov, (7) navrhovanie koncepčných podkladov ekostabilizačných opatrení, revitalizácie a tvorby krajiny.

V portfóliu znalostí a zručností absolventov je spracovanie krajinárskych štúdií,  krajinných a územných plánov, regionálnych a lokálnych rozvojových programov, programov starostlivosti ochrany prírody a krajiny, Natury 2000, dokumentácie ÚSES, agro-environmentálnych programov. Absolvent dokáže hodnotiť vizuálneho dopady (impakt) ľudských činností v krajine, štruktúru ekologickej stability krajiny, vplyv činností na prostredie (proces EIA), hodnotiť návrhy krajinárskych úprav, vegetačných úprav v krajine, spracovanie plánov verejných a spoločných zariadení a opatrení PPÚ projektov pozemkových úprav a posúdiť hodnoty charakteristického vzhľadu krajiny, rozvojové programy rozvoja cestovného ruchu a programy obnovy vidieka a ďalšie súvisiace s krajinou.

Z aktuálnych spoločenských potrieb je absolvent pripravený na prípravu a riadenie projektov revitalizácie poškodených území, vyhodnocovanie výsledkov monitorovania jednotlivých zložiek životného prostredia, modelovanie procesov zmien v krajine a posudzovanie potenciálneho nebezpečenstva ekologických rizík a pohrôm.

Absolvent dokáže pracovať efektívne ako jednotlivec, člen alebo vedúci pracovného kolektívu, vytvárať databázy údajov, využívať ich, interpretovať a zovšeobecňovať, vytvárať prognózy z hľadiska lokálneho, regionálneho aj celoštátneho, udržiavať kontakt s aktuálnym vývojom vo svojej disciplíne, využívať výpočtovú techniku a informačné systémy (GIS) pri riešení úloh.Uplatnenie absolventov

Absolvent 2.stupňa v študijnom programe Ochrana a využívanie krajiny (krajinný ekológ a krajinný inžinier) je pripravený tak, aby bol schopný na základe získaných poznatkov o biotických, abiotických zložkách prostredia všeobecnej a krajinnej ekológie, poznatkov zo spoločenských vied, požiadaviek koncepčnej, plánovacej a projekčnej činnosti uplatňovať základné ekologické princípy v oblastiach: (1) základné ekologické disciplíny, (2) ekológia krajiny, (3) ekológia poľnohospodárskych, lesných a urbánnych ekosystémov, (4) ochrana a využívanie obnoviteľných a neobnoviteľných prírodných zdrojov, (5) ochrana biodiverzity a ochrany prírody, (6) racionálne obhospodarovanie, využívanie a tvorby krajiny, (7) plánovacie a projekčné procesy v krajine, územné a krajinné plánovanie, projekty pozemkových úprav.

Vzdelanie umožňuje študentovi uplatniť sa na teoreticko-odbornej úrovni ako krajinný ekológ (výskum, úrady ŽP, ochrana prírody) alebo na odborno-praktickej úrovni ako krajinný inžinier (plánovacie a projektové procesy).

Absolvent sa dokáže uplatniť v rôznych pozíciách pri uplatňovaní rámca politiky Európskej komisie na ochranu biodiverzity a pri vytváraní stratégie celoeurópskej zelenej infraštruktúry, pričom aplikuje poznatky zo širokého spektra disciplín a uplatňuje integrovaný prístup k manažmentu krajiny a starostlivé strategické priestorové plánovanie.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium je úspešné ukončenie bakalárskeho štúdia v zmysle § 56, odst.2, Zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.

Ďalšou podmienkou v zmysle § 57, ods.1, Zákona č.131/2002 Z.z. je ukončenie bakalárskeho štúdia v totožnom alebo príbuznom študijnom odbore ako je inžiniersky študijný program, na ktorý si uchádzač podáva prihlášku.

Prihlášku na druhý (inžiniersky) stupeň vysokoškolského štúdia je potrebné poslať v stanovenom termíne (do 15. júla 2022)

 Prijímacie konanie sa uskutoční formou výberového konania bez prijímacích skúšok. Vo výberovom konaní sa posudzujú výsledky dosiahnuté počas bakalárskeho štúdia, a to:

 

1. vážený študijný priemer v Bc. stupni (max. 30 bodov)

2. priemer výsledkov štátnej záverečnej skúšky (max. 30 bodov).

 

V prípade spojeného štúdia sa posudzujú výsledky dosiahnuté počas celého štúdia.

 

Uchádzači si môžu podať prihlášku na jednotlivé študijné programy, pokiaľ úspešne ukončili bakalárske štúdium v študijnom odbore ekologické a environmentálne vedy.

 

Uchádzači, ktorí ukončili štúdium v inom  odbore, môžu byť prijatí na štúdium programov druhého stupňa na FEE TUZVO, ak sú absolventmi prvého stupňa štúdia v nasledujúcich študijných odboroch (v zmysle vyhlášky MŠVVŠ SR č. 244/2019 Z. z. o sústave študijných odborov Slovenskej republiky

 (https://www.slov-lex.sk/pravne -predpisy/SK/ZZ/2019/244/20190901):

 

Pre študijný program OVK sú to študijné programy z odboru:

  • lesníctvo- zamerané na ochranu lesa a ekosystémové služby lesov,
  • poľnohospodárstvo a krajinárstvo – zamerané na krajinárstvo, ochranu rastlín, krajinnú a záhradnú architektúru,
  • rovnako zamerané študijné odbory, resp. študijné programy v zahraničí a ďalšie podobné odbory, resp. programy (vrátane zahraničných) podľa posúdenia  garanta ŠP.

 

 Doplňujúce informácie

Aktuálne informácie o prijímacom konaní sú priebežne zverejňované na www.tuzvo.sk.

V prípade záujmu, záujemcom o štúdium radi pripravíme informačný a poznávací blok kedykoľvek (po predchádzajúcej dohode). Podmienky pre zahraničných študentov

Fakulta vyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od zahraničných študentov (mimo EÚ). Pre našich študentov a zahraničných študentov z krajín EÚ toto potvrdenie nie je potrebné.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami:

Ing. Dana Štímeľová, tel. číslo: 045/5206 521

dana.stimelova@tuzvo.sk

miestnosť: E 220Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Absolventi, ktorí ukončili vysokoškolské štúdium I. stupňa, predložia v termíne do  22. 7. 2022

- notárom overenú kópiu diplomu,

– kópiu vysvedčenia zo štátnej skúšky,

– študijným oddelením potvrdený výpis výsledkov štúdia (vážený študijný priemer).

Fakulta nevyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti našich študentov. Pre zahraničných študentov (mimo EÚ) toto potvrdenie je potrebné.  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.12.2022 - 17.07.2023

  • Zaslanie vysvedčenia do

    21.07.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica

Názov účtu: Technická univerzita vo Zvolene

Účet: 7000271101/8180

IBAN : SK1981800000007000271101

BIC: PSRSKBAXXX

Variabilný symbol: 81300003 ( pri elektronických číslo vygenerované systémom)

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Andrea Zacharová, PhD. – andrea.m.zacharova@gmail.com
Posledná aktualizácia: 24.03.2023 12:41

Upozorniť na neaktuálne údaje