Ekológia a ochrana biodiverzity

Absolvent 2.stupňa študijného programu Ekológia a ochrana biodiverzity je odborníkom na ochranu biodiverzity, prírody, krajiny, ekosystémov a životného prostredia, na starostlivosť o chránené územia, na trvalo udržateľný rozvoj v biosférických rezerváciách, národných parkoch a chránených krajinných oblastiach. Ovláda vedecké metódy výskumu chránených území a dokáže aplikovať vedecké poznatky  prírodných, technických a spoločenských vied v praxi ochrany biodiverzity, prírody, krajiny a životného prostredia. Tvorí a vedie programy zamerané na  monitoring a vedecké poznávanie  ekologických procesov v chránených územiach a na sledovanie a výskum vzťahu človeka  k prírode. Aplikuje vedecké poznatky v samostatnej tvorivej činnosti, vo variantnom riešení konfliktných situácií človek-príroda a v overovaní pracovných hypotéz súvisiacich s ekologickou stabilitou ekosystémov v meniacich sa ekologických a spoločenských podmienkach.

Absolvent sa uplatňuje v riadiacich funkciách ochrany prírody a krajiny a životného prostredia, vo vedecko-výskumných inštitúciách zameraných na ekologický výskum krajiny, v medzinárodnej spolupráci chránených území a životného prostredia a na vysokých školách, predovšetkým prírodovedného a pôdohospodárskeho zamerania.Na základe integrácie poznatkov prírodovedných, technických a spoločensko-vedných disciplín absolvent ovláda manažérske systémy ekológie a ochrany biodiverzity a rieši problematiku súvisiacu najmä s usmerňovaním ľudských aktivít v chránených územiach a s aktívnou ochranou ohrozených, chránených a vzácnych taxónov organizmov, ich populácií a ekosystémov. Koordinuje činnosť mimovládnych organizácií ochrany prírody a krajiny v chránených územiach. Poskytuje odbornú poradenskú činnosť pre súkromných vlastníkov pozemkov v chránených územiach a koordinuje aktívnu starostlivosť o prírodné dedičstvo. Podieľa sa na monitorovaní a výskume ekosystémov v chránených územiach. Je schopný vykonávať riadiacu činnosť v organizáciách a orgánoch ochrany prírody a krajiny a životného prostredia a podieľať sa na tvorbe koncepčných dokumentov súvisiacich so stratégiou ochrany biodiverzity, prírody, krajiny a životného prostredia.Uplatnenie absolventov

Absolvent 2. stupňa študijného programu Ekológia a ochrana biodiverzity sa uplatňuje v riadiacich funkciách ochrany prírody a krajiny a životného prostredia, vo vedecko-výskumných inštitúciách zameraných na ekologický výskum krajiny, v medzinárodnej spolupráci chránených území a životného prostredia a na vysokých školách, predovšetkým prírodovedného a pôdohospodárskeho zamerania.Na základe integrácie poznatkov prírodovedných, technických a spoločensko-vedných disciplín absolvent ovláda manažérske systémy ekológie a ochrany biodiverzity a rieši problematiku súvisiacu najmä s usmerňovaním ľudských aktivít v chránených územiach a s aktívnou ochranou ohrozených, chránených a vzácnych taxónov organizmov, ich populácií a ekosystémov. Koordinuje činnosť mimovládnych organizácií ochrany prírody a krajiny v chránených územiach. Poskytuje odbornú poradenskú činnosť pre súkromných vlastníkov pozemkov v chránených územiach a koordinuje aktívnu starostlivosť o prírodné dedičstvo. Podieľa sa na monitorovaní a výskume ekosystémov v chránených územiach. Je schopný vykonávať riadiacu činnosť v organizáciách a orgánoch ochrany prírody a krajiny a životného prostredia a podieľať sa na tvorbe koncepčných dokumentov súvisiacich so stratégiou ochrany biodiverzity, prírody, krajiny a životného prostredia.

Absolvent môže pokračovať aj v štúdiu študijného programu na 3. stupni štúdia, ktorý je na fakulte akreditovaný.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium je úspešné ukončenie bakalárskeho štúdia v zmysle § 56, odst.2, Zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.

Ďalšou podmienkou v zmysle § 57, ods.1, Zákona č.131/2002 Z.z. je ukončenie štúdia v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore (zoznam príbuzných študijných programov je zverejnený na www.tuzvo.sk).

Termín podania prihlášky : do 30. júna 2020.

Akceptované študijné programy v odboroch:

        1. totožný študijný odbor: 4.3.4. Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií

         2. príbuzné študijné odbory:

                        4.2.1 Biológia

      4.3.1 Ochrana a využívanie krajiny

      4.3.5 Synekológia

1.1.1. Učiteľstvo akademických predmetov ( biológia, ekológia)

            + rovnako zamerané príbuzné študijné odbory, resp. študijné programy v zahraničí.

 

 Doplňujúce informácie

Aktuálne informácie o prijímacom konaní sú priebežne zverejňované na www.tuzvo.sk.

Deň otvorených dverí bude 6. decembra 2019.

V prípade záujmu, záujemcom o štúdium radi pripravíme informačný a poznávací blok kedykoľvek (po predchádzajúcej dohode). Podmienky pre zahraničných študentov

Fakulta nevyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti našich študentov. Pre zahraničných študentov (mimo EÚ) toto potvrdenie je potrebné.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Prijímacie konanie sa uskutoční formou výberového konania bez prijímacích skúšok.

Vo výberovom konaní sa posudzujú výsledky dosiahnuté počas bakalárskeho štúdia, a to:

1. vážený študijný priemer v Bc. stupni (max. 30 bodov),

2. priemer výsledkov štátnej záverečnej skúšky (max. 30 bodov).Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami:

Ing. Dana Štímeľová, tel. číslo: 045/5206 521

dana.stimelova@tuzvo.sk

miestnosť: E 220Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Administratívny poplatok 40 € je spojený s organizačným zabezpečením prijímacieho konania. V prípade záujmu o viaceré študijné programy, sa administratívny poplatok platí za každý ďalší študijný program. V tomto prípade je potrebné zaslať prihlášku na každý študijný program zvlášť. V prípade podania elektronickej prihlášky je potrebné túto vytlačiť, podpísať a zaslať aj poštou.

Administratívny poplatok uhradia uchádzači na Ing. štúdium poštovou poukážkou a potvrdenie o úhrade pošlú spolu s prihláškou na štúdium. V opačnom prípade nebude prihláška akceptovaná.  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.10.2020 - 30.06.2021

  • Zaslanie vysvedčenia do

    26.07.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
15


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica, BIC kód: SPSRSKBAXXX
Účet: 7000271101/8180, IBAN: SK1981800000007000271101
Variabilný symbol: 81300003 (pri elektronickej prihláške číslo vygenerované systémom)
Konštantný symbol: 0179

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Andrea Zacharová, PhD. – andrea.m.zacharova@gmail.com
Posledná aktualizácia: 22.09.2020 14:21

Upozorniť na neaktuálne údaje