Forenzná a kriminalistická environmentalistika

Jednotky študijného programu Forenzná a kriminalistická environmentalistika vyplývajú z jadra vedomostí študijného odboru a sú orientované predovšetkým na riešenie stúpajúcej environmentálnej kriminality nielen v oblasti trestných činov, ale aj priestupkov proti životnému prostrediu. 

Rozhodujúcim aspektom programu je vyvážený prehľad o podstate problémov životného prostredia v celej šírke problematiky, zároveň poznatky z forenzných a kriminalistických metód na úrovni inžiniersko-technickej, biologicko-ekologickej a aj právno-ekonomickej. Celkový podiel kreditov predmetov korpusu je až 91,66 % opisu študijného odboru. Absolvent bude pripravený tak, aby bol schopný na základe získaných poznatkov z oblasti prírodných vied (biológia, chémia, fyzika, environmentalistika, toxikológia, genetika a i), spoločenských vied (právo, filozofia, etika, kriminalistika, kriminológia a i.) a požiadaviek koncepčnej, plánovacej a projekčnej činnosti uplatňovať základné princípy pri ochrane a využívaní obnoviteľných a neobnoviteľných prírodných zdrojov, pri ochrane biodiverzity a ochrane prírody, pri racionálnom hospodárení v priemysle, poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve a ťažbe nerastných surovín s cieľom zníženia vplyvov antropogénnej činnosti (odpady, emisie, vplyv na krajinu), so špecifickým zameraním na problematiku environmentálnej kriminality.Uplatnenie absolventov

Absolventi sa uplatňujú v rôznych odvetviach priemyslu a verejnej správy, dokážu implementovať nové legislatívne predpisy a normy do celého cyklu ochrany životného a pracovného prostredia. Sú schopní samostatne pracovať predovšetkým v oblasti analýzy zložiek životného prostredia a hodnotenia rizík, vykonávať základné odborné úkony na úseku civilnej ochrany, hasičského a záchranného zboru, ochrany prírody a pod. Vedia sa uplatniť na miestach manažérov, vývojárov, technológov. poprípade súdnych znalcov pri posudzovaní environmentálnych vplyvov výrob a vplyvov človeka na životné prostredie, vrátane trestnej činnosti. Rovnako môžu nájsť uplatnenie v Policajnom zbore SR, poprípade v colnom kriminálnom úrade  ako experti pri posudzovaní kriminálnych činov a priestupkov na úseku ochrany prírody a životného prostredia, v prevádzkach laboratórií a pod.. Rovnako sa môžu uplatniť ako manažéri, vývojári a technológovia v rôznych odvetviach výrobného a spracovateľského priemyslu vo verejnom i súkromnom sektore. Dokážu zabezpečovať starostlivosť o environmentálne vhodné prevádzkovanie zdrojov znečisťovania životného prostredia, vyhodnocovať bilancie vzniku odpadov, implementovať nové technické riešenia a zavádzať nové legislatívne predpisy.

 Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium je úspešné ukončenie bakalárskeho štúdia v zmysle § 56, odst.2, Zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.

Na štúdium programov (ďalej len ŠP) druhého (inžinierskeho) stupňa na FEE TUZVO budú prijatí uchádzači, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky:

  1.  úspešne ukončili bakalárske štúdium v študijnom odbore ekologické  a environmentálne vedy. V prípade zmeny študijného programu bude posudzovaná zhodnosť obsahu absolvovaného študijného programu s programom, na ktorý sa uchádzač hlási.
  2. v stanovenom termíne do 30. 6. 2020 podali prihlášku na predpísanom tlačive, resp. elektronicky a doložili požadované prílohy.

 

Uchádzači, ktorí nesplnili podmienku v bode 1 (t.j. neabsolvovali bakalárske štúdium v odbore ekologické a environmentálne vedy), môžu byť prijatí na štúdium programov druhého stupňa na FEE TUZVO podmienečne, ak sú absolventmi prvého stupňa štúdia v nasledovných študijných odboroch (v zmysle vyhlášky MŠVVŠ SR č. 244/2019 Z. z. o sústave študijných odborov Slovenskej republiky (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/244/20190901):  

-          chemické inžinierstvo a technológie, 

-          chémia,

-          rovnako zamerané študijné odbory, resp. študijné programy v zahraničí a ďalšie podobné odbory resp. programy (vrátane zahraničných) podľa posúdenia garanta ŠP;

 Doplňujúce informácie

Aktuálne informácie o prijímacom konaní sú priebežne zverejňované na www.tuzvo.sk.

Deň otvorených dverí bude 6. decembra 2019.

V prípade záujmu, záujemcom o štúdium radi pripravíme informačný a poznávací blok kedykoľvek (po predchádzajúcej dohode). Podmienky pre zahraničných študentov

Fakulta vyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre zahraničných študentov (mimo EÚ). Pre našich študentov a zahraničných študentov z krajín EÚ toto potvrdenie nie je potrebné.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Prijímacie konanie sa uskutoční formou výberového konania bez prijímacích skúšok. Vo výberovom konaní sa posudzujú výsledky dosiahnuté počas bakalárskeho štúdia, a to:

1. vážený študijný priemer v Bc. stupni (max. 30 bodov),

2. priemer výsledkov štátnej záverečnej skúšky (max. 30 bodov).Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami:

Ing. Dana Štímeľová, tel. číslo: 045/5206 521

dana.stimelova@tuzvo.sk

miestnosť: E 220Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Administratívny poplatok 40 € je spojený s organizačným zabezpečením prijímacieho konania. V prípade záujmu o viaceré študijné programy, sa administratívny poplatok platí za každý ďalší študijný program. V tomto prípade je potrebné zaslať prihlášku na každý študijný program zvlášť. V prípade podania elektronickej prihlášky je potrebné túto vytlačiť, podpísať a zaslať aj poštou.

Administratívny poplatok uhradia uchádzači na Ing. štúdium poštovou poukážkou a potvrdenie o úhrade pošlú spolu s prihláškou na štúdium. V opačnom prípade nebude prihláška akceptovaná.  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.10.2020 - 30.06.2021

  • Zaslanie vysvedčenia do

    26.07.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
25


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica, BIC kód: SPSRSKBAXXX
Účet: 7000271101/8180, IBAN: SK1981800000007000271101
Variabilný symbol: 81300003 (pri elektronickej prihláške číslo vygenerované systémom)
Konštantný symbol: 0179

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Andrea Zacharová, PhD. – andrea.m.zacharova@gmail.com
Posledná aktualizácia: 22.09.2020 14:21

Upozorniť na neaktuálne údaje