Ochrana a využívanie krajiny

Absolvent 2.stupňa v študijnom programe Ochrana a využívanie krajiny má široké vedomosti oblasti ochrany a využívanie prírody a jej zdrojov, pozná súvislosti a väzby medzi človekom a krajinou z hľadiska zabezpečenia ochrany prírody, ekologickej únosnosti a hodnotenia biodiverzity. Nachádza a prezentuje vlastné riešenia problémov pri výskume, analýze a návrhoch riešení zaoberajúcich sa tvorbou a ochranou životného prostredia ako celku a tvorivo aplikuje získané poznatky do praxe. Profil absolventa vyplýva z požiadaviek študijného odboru a aktuálnych požiadaviek praxe.  Absolvent dokáže riešiť: (1) problémy týkajúce sa ohrozenia kvality jednotlivých zložiek životného prostredia na lokálnej a regionálnej úrovni, (2) analyzovanie a syntetizovanie poznatkov a ich vyhodnocovanie, (3) navrhovanie konkrétnych opatrení na riešenie problémov ochrany prírody a krajiny, manažmentu, ochrany a plánovania ekostabilizačných opatrení na rôznych úrovniach, (4) vypracovanie náplne a postupov manažmentu chránených území na základe dosiahnutých vedeckých poznatkov a v zmysle platnej legislatívy, (5) environmentálnu problematiku a starostlivosť o krajinu, (6) základné zložky a prvky krajiny, v rámci krajinnej štruktúry a environmentálnych systémov, (7) navrhovanie koncepčných podkladov ekostabilizačných opatrení, revitalizácie a tvorby krajiny.

V portfóliu znalostí a zručností absolventov je spracovanie krajinárskych štúdií,  krajinných a územných plánov, regionálnych a lokálnych rozvojových programov, programov starostlivosti ochrany prírody a krajiny, Natury 2000, dokumentácie ÚSES, agro-environmentálnych programov. Absolvent dokáže hodnotiť vizuálneho dopady (impakt) ľudských činností v krajine, štruktúru ekologickej stability krajiny, vplyv činností na prostredie (proces EIA), hodnotiť návrhy krajinárskych úprav, vegetačných úprav v krajine, spracovanie plánov verejných a spoločných zariadení a opatrení PPÚ projektov pozemkových úprav a posúdiť hodnoty charakteristického vzhľadu krajiny, rozvojové programy rozvoja cestovného ruchu a programy obnovy vidieka a ďalšie súvisiace s krajinou.

Z aktuálnych spoločenských potrieb je absolvent pripravený na prípravu a riadenie projektov revitalizácie poškodených území, vyhodnocovanie výsledkov monitorovania jednotlivých zložiek životného prostredia, modelovanie procesov zmien v krajine a posudzovanie potenciálneho nebezpečenstva ekologických rizík a pohrôm.

Absolvent dokáže pracovať efektívne ako jednotlivec, člen alebo vedúci pracovného kolektívu, vytvárať databázy údajov, využívať ich, interpretovať a zovšeobecňovať, vytvárať prognózy z hľadiska lokálneho, regionálneho aj celoštátneho, udržiavať kontakt s aktuálnym vývojom vo svojej disciplíne, využívať výpočtovú techniku a informačné systémy (GIS) pri riešení úloh.Uplatnenie absolventov

Absolvent 2.stupňa v študijnom programe Ochrana a využívanie krajiny (krajinný ekológ a krajinný inžinier) je pripravený tak, aby bol schopný na základe získaných poznatkov o biotických, abiotických zložkách prostredia všeobecnej a krajinnej ekológie, poznatkov zo spoločenských vied, požiadaviek koncepčnej, plánovacej a projekčnej činnosti uplatňovať základné ekologické princípy v oblastiach: (1) základné ekologické disciplíny, (2) ekológia krajiny, (3) ekológia poľnohospodárskych, lesných a urbánnych ekosystémov, (4) ochrana a využívanie obnoviteľných a neobnoviteľných prírodných zdrojov, (5) ochrana biodiverzity a ochrany prírody, (6) racionálne obhospodarovanie, využívanie a tvorby krajiny, (7) plánovacie a projekčné procesy v krajine, územné a krajinné plánovanie, projekty pozemkových úprav.

Vzdelanie umožňuje študentovi uplatniť sa na teoreticko-odbornej úrovni ako krajinný ekológ (výskum, úrady ŽP, ochrana prírody) alebo na odborno-praktickej úrovni ako krajinný inžinier (plánovacie a projektové procesy).

Absolvent sa dokáže uplatniť v rôznych pozíciách pri uplatňovaní rámca politiky Európskej komisie na ochranu biodiverzity a pri vytváraní stratégie celoeurópskej zelenej infraštruktúry, pričom aplikuje poznatky zo širokého spektra disciplín a uplatňuje integrovaný prístup k manažmentu krajiny a starostlivé strategické priestorové plánovanie.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium je úspešné ukončenie bakalárskeho štúdia v zmysle § 56, odst.2, Zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.

Ďalšou podmienkou v zmysle § 57, ods.1, Zákona č.131/2002 Z.z. je ukončenie štúdia v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore (zoznam príbuzných študijných programov je zverejnený na www.tuzvo.sk).

Termín podania prihlášky : do 30. júna 2020

Akceptované študijné programy v odboroch:

                1. totožný študijný odbor: 4.3.1 Ochrana a využívanie krajiny

                2. príbuzné študijné odbory:

                        4.3.2. Environmentálny manažment

              4.1.35. Geografia

              4.3.4. Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií

              4.3.5. Synekológia

              5.1.2.  Priestorové plánovanie

              6.1.10 Záhradníctvo

              6.1.11. Krajinárstvo

              6.1.17. Krajinná a záhradná architektúra

              6.2.1. Lesníctvo

              + rovnako zamerané príbuzné študijné odbory, resp. študijné programy v zahraničí.Doplňujúce informácie

Aktuálne informácie o prijímacom konaní sú priebežne zverejňované na www.tuzvo.sk.

Deň otvorených dverí bude 6. decembra 2019.

V prípade záujmu, záujemcom o štúdium radi pripravíme informačný a poznávací blok kedykoľvek (po predchádzajúcej dohode). Podmienky pre zahraničných študentov

Fakulta vyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od zahraničných študentov (mimo EÚ). Pre našich študentov a zahraničných študentov z krajín EÚ toto potvrdenie nie je potrebné.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami:

Ing. Dana Štímeľová, tel. číslo: 045/5206 521

dana.stimelova@tuzvo.sk

miestnosť: E 220Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.10.2020 - 30.06.2021

  • Zaslanie vysvedčenia do

    26.07.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 600 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica

Názov účtu: Technická univerzita vo Zvolene

Účet: 7000271101/8180

IBAN : SK1981800000007000271101

BIC: PSRSKBAXXX                                                                                                       Variabilný symbol: 81300003 ( pri elektronických číslo vygenerované systémom)

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Andrea Zacharová, PhD. – andrea.m.zacharova@gmail.com
Posledná aktualizácia: 22.09.2020 14:21

Upozorniť na neaktuálne údaje