Ekológia a ochrana biodiverzity

Jednotky š¡tudijného programu vyplývajú z jadra vedomostí­ pre š¡tudijný odbor Všeobecná ekológia, ekológia jedinca a populá¡cií. Absolvent dokže analyzovať a riešiť praktické úlohy a problémy ochrany prí­rody. Uplatňuje sa v organizáciách ochrany prí­rody a orgánoch štátnej správy, v nižší­ch stupňoch riadenia a miestnej samosprávy a tiež v mimovládnych organizáciách a to v oblastiach týkajúcich sa interpretácie a komunikácie, ako aj riešenia jednoduchší­ch úloh rozvojových projektov a programov ochrany životného prostredia.Uplatnenie absolventov

Absolventi 1. stupňa študijného programu Ekológia a ochrana biodiverzity dokážu analyzovať a riešiť praktické úlohy a problémy ochrany prírody a biodiverzity, rozumejú problematike vzájomných vzťahov medzi živými, neživými a antropogénnymi zložkami ekosystémov. Získané vedomosti o fungovaní ekosystémov a krajinných systémov dokážu aplikovať pri riešení súčasných problémov ochrany prírody a racionálneho využívania krajiny. Uplatnia sa v organizáciách ochrany prírody a v orgánoch štátnej správy v nižších stupňoch riadenia a miestnej samosprávy, a tiež v mimovládnych organizáciách zameraných na ochranu prírody, a to v oblastiach týkajúcich sa interpretácie a komunikácie, ako aj riešenia jednoduchších úloh a vypracovania rozvojových projektov pri zohľadnení potenciálov, únosnosti a možnej zaťažiteľnosti krajiny jednotlivými aktivitami človeka bez toho, aby došlo k narušeniu ekosystémov, resp. štruktúry krajiny. V týchto inštitúciách uplatňujú v praxi základné ekologické princípy integráciou získaných vedomostí zo širokej oblasti všeobecnej a aplikovanej ekológie, ochrany biodiverzity, prírodných zdrojov, krajiny a tiež zo socio-ekonomickej sféry. Vychádzajú pritom z novej Stratégie EÚ pre biodiverzitu do roku 2020, ktorá  bola prijatá v roku 2011 Európskou komisiou. Fakulta má v tomto študijnom odbore akreditované aj študijné programy v 2. a 3. stupni vysokoškolského štúdia.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Študenti budú prijímaní na štúdium na základe splnenia základných podmienok prijatia na štúdium v zmysle § 56, odst.1, Zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov a na základe vyhodnotenia stredoškolského štúdia. Hodnotí sa priemer koncoročných vysvedčení posledných dvoch rokov štúdia na strednej škole a priemer z maturitnej skúšky z ústnej teoretickej a praktickej časti.

Termín podania prihlášky: do 31. marca 2020.Doplňujúce informácie

Aktuálne informácie o prijímacom konaní sú priebežne zverejňované na www.tuzvo.sk.

Deň otvorených dverí bude 6. decembra 2020

V prípade záujmu, záujemcom o štúdium radi pripravíme informačný a poznávací blok kedykoľvek (po predchádzajúcej dohode). Podmienky pre zahraničných študentov

Fakulta vyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od zahraničných študentov (mimo EÚ). Pre našich študentov a zahraničných študentov z krajín EÚ toto potvrdenie nie je potrebné.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Na štúdium sú prijímaní absolventi stredných škôl s najlepším prospechom.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami:

Mgr. Jarmila Šarinová

sarinova@tuzvo.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Absolventi, ktorí ukončili stredoškolské štúdium v roku prijímacieho konania, predložia najneskôr do 15.6.2020:

- originál alebo overenú kópiu vysvedčení z posledných dvoch rokov štúdia na strednej škole

- originál alebo overenú kópiu maturitného vysvedčenia.

Administratívny poplatok 40 € (elektronická prihláška 35 €) je spojený s organizačným zabezpečením prijímacieho konania. V prípade záujmu o viaceré študijné programy sa administratívny poplatok platí za každý študijný program. V tomto prípade je potrebné zaslať prihlášku na každý študijný program zvlášť. V prípade zaslania elektronickej prihlášky, je potrebné túto vytlačiť, podpísať a zaslať aj poštou.

Administratívny poplatok uhradia uchádzači na Bc. štúdium poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom  a potvrdenie o úhrade pošlú spolu s prihláškou na štúdium. V opačnom prípade nebude prihláška akceptovaná. • Deň otvorených dverí

  06.12.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.10.2019 - 15.05.2020

 • Konanie prijímacej skúšky

  15.06.2020 - 19.06.2020

 • Zaslanie vysvedčenia do

  15.06.2020

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  01.04.2020 - 15.08.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica, BIC kód: SPSRSKBAXXX
Účet: 7000271101/8180, IBAN: SK1981800000007000271101
Variabilný symbol: 81300003 (pri elektronickej prihláške číslo vygenerované systémom)
Konštantný symbol: 0179

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Jarmila Šarinová – sarinova@tuzvo.sk
Posledná aktualizácia: 18.03.2020 19:12

Upozorniť na neaktuálne údaje