Ekológia a ochrana biodiverzity

Jednotky š¡tudijného programu vyplývajú z jadra vedomostí­ pre š¡tudijný odbor Všeobecná ekológia, ekológia jedinca a populá¡cií. Absolvent dokže analyzovať a riešiť praktické úlohy a problémy ochrany prí­rody. Uplatňuje sa v organizáciách ochrany prí­rody a orgánoch štátnej správy, v nižší­ch stupňoch riadenia a miestnej samosprávy a tiež v mimovládnych organizáciách a to v oblastiach týkajúcich sa interpretácie a komunikácie, ako aj riešenia jednoduchší­ch úloh rozvojových projektov a programov ochrany životného prostredia.Uplatnenie absolventov

Absolventi 1. stupňa študijného programu Ekológia a ochrana biodiverzity dokážu analyzovať a riešiť praktické úlohy a problémy ochrany prírody a biodiverzity, rozumejú problematike vzájomných vzťahov medzi živými, neživými a antropogénnymi zložkami ekosystémov. Získané vedomosti o fungovaní ekosystémov a krajinných systémov dokážu aplikovať pri riešení súčasných problémov ochrany prírody a racionálneho využívania krajiny. Uplatnia sa v organizáciách ochrany prírody a v orgánoch štátnej správy v nižších stupňoch riadenia a miestnej samosprávy, a tiež v mimovládnych organizáciách zameraných na ochranu prírody, a to v oblastiach týkajúcich sa interpretácie a komunikácie, ako aj riešenia jednoduchších úloh a vypracovania rozvojových projektov pri zohľadnení potenciálov, únosnosti a možnej zaťažiteľnosti krajiny jednotlivými aktivitami človeka bez toho, aby došlo k narušeniu ekosystémov, resp. štruktúry krajiny. V týchto inštitúciách uplatňujú v praxi základné ekologické princípy integráciou získaných vedomostí zo širokej oblasti všeobecnej a aplikovanej ekológie, ochrany biodiverzity, prírodných zdrojov, krajiny a tiež zo socio-ekonomickej sféry. Vychádzajú pritom z novej Stratégie EÚ pre biodiverzitu do roku 2020, ktorá  bola prijatá v roku 2011 Európskou komisiou. Fakulta má v tomto študijnom odbore akreditované aj študijné programy v 2. a 3. stupni vysokoškolského štúdia.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Študenti budú prijímaní na štúdium na základe splnenia základných podmienok prijatia na štúdium v zmysle § 56, odst.1, Zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov a na základe vyhodnotenia stredoškolského štúdia. Hodnotí sa priemer koncoročných vysvedčení posledných dvoch rokov štúdia na strednej škole a priemer z maturitnej skúšky z ústnej teoretickej a praktickej časti.

Termín podania prihlášky: do 31. marca 2022.Doplňujúce informácie

Aktuálne informácie o prijímacom konaní sú priebežne zverejňované na www.tuzvo.sk.

V prípade záujmu, záujemcom o štúdium radi pripravíme informačný a poznávací blok kedykoľvek (po predchádzajúcej dohode). Podmienky pre zahraničných študentov

Fakulta vyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od zahraničných študentov (mimo EÚ). Pre našich študentov a zahraničných študentov z krajín EÚ toto potvrdenie nie je potrebné.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Na štúdium sú prijímaní absolventi stredných škôl s najlepším prospechom.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami:

Mgr. Jarmila Šarinová

sarinova@tuzvo.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Absolventi, ktorí ukončili stredoškolské štúdium v roku prijímacieho konania, predložia najneskôr do 17.6.2022:

- originál alebo overenú kópiu vysvedčení z posledných dvoch rokov štúdia na strednej škole

- originál alebo overenú kópiu maturitného vysvedčenia.

Administratívny poplatok 35 € za podanie elektronickej prihlášky je spojený s organizačným zabezpečením prijímacieho konania. V prípade záujmu o viaceré študijné programy sa administratívny poplatok platí za každý študijný program. V tomto prípade je potrebné zaslať prihlášku na každý študijný program zvlášť. V prípade zaslania elektronickej prihlášky, je potrebné túto vytlačiť, podpísať a zaslať aj poštou.

Administratívny poplatok uhradia uchádzači na Bc. štúdium poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom  a potvrdenie o úhrade pošlú spolu s prihláškou na štúdium. V opačnom prípade nebude prihláška akceptovaná.

Fakulta akceptuje len elektronické prihlášky.  • Podanie prihlášky na štúdium

  01.10.2021 - 31.03.2022

 • Konanie prijímacej skúšky

  20.06.2022 - 24.06.2022

 • Zaslanie vysvedčenia do

  17.06.2022

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  01.04.2022 - 15.08.2022

 • Konanie dodatočnej prijímacej skúšky

  22.08.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica, BIC kód: SPSRSKBAXXX
Účet: 7000271101/8180, IBAN: SK1981800000007000271101
Variabilný symbol: 81300003 (pri elektronickej prihláške číslo vygenerované systémom)
Konštantný symbol: 0179

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Andrea Zacharová, PhD. – andrea.m.zacharova@gmail.com
Posledná aktualizácia: 14.10.2021 06:54

Upozorniť na neaktuálne údaje