Forenzná a kriminalistická environmentalistika

Jednotky študijného programu Forenzná a kriminalistická environmentalistika vyplývajú z jadra vedomostí študijného odboru a sú orientované predovšetkým na riešenie stúpajúcej environmentálnej kriminality nielen v oblasti trestných činov, ale aj priestupkov proti životnému prostrediu. Študijný program prioritne pripravuje absolventa na vstup do inžinierskeho štúdia v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore. Vypĺňa priestor, ktorý existuje v príprave riadiacich a organizačných pracovníkov s komplexnými, prierezovými vedomosťami na strednom stupni riadenia, a to najmä v štátnej správe a samospráve, ale aj v organizáciách zameraných na ochranu životného prostredia, v projekčnej a výrobnej sfére. Rozhodujúcim aspektom programu je vyvážený prehľad o podstate problémov životného prostredia v celej šírke problematiky, zároveň poznatky z forenzných a kriminalistických metód na úrovni inžiniersko-technickej, biologicko-ekologickej a aj právno-ekonomickejUplatnenie absolventov

Absolvent 1. stupňa študijného programu Forenzná a kriminalistická environmentalistika je spôsobilý aplikačne využiť základné teoretické poznatky študijného odboru, pozná bezpečnosť chemických a príbuzných technológií, riziká práce s chemickými látkami, nakladaním s odpadmi, vie sumarizovať environmentálne problémy pre posudzovanie vplyvu technológií na stav životného prostredia. Dokáže analyzovať stav znečistenia zložiek životného prostredia a identifikovať príčiny tohto stavu. Je schopný navrhovať sanačné technológie na ochranu ovzdušia, vody a pôdy, spracovania a recyklácie odpadov a tiež posudzovať vplyvy škodlivých faktorov na ľudské zdravie a životné a pracovné prostredie. Má znalosti o vplyve ionizujúceho žiarenia na živé organizmy a environment. Je schopný podať kvalifikované podklady k vyšetrovaniu trestných činov a priestupkov v oblasti environmentu, riešiť jednoduché projekty z oblasti ochrany prírody a posudzovania kvality životného prostredia, dokáže riešiť rizikové analýzy a krízové situácie a orientuje sa v problematike kriminalistiky. Má primerané teoretické aj praktické znalosti zo základných chemických, fyzikálnych, biologických a environmentálnych disciplín, vrátane forenzných vied. Absolventi sa uplatňujú v rôznych odvetviach priemyslu a verejnej správy, dokážu implementovať nové legislatívne predpisy a normy do celého cyklu ochrany životného a pracovného prostredia. Sú schopní samostatne pracovať predovšetkým v oblasti analýzy zložiek životného prostredia a hodnotenia rizík, vykonávať základné odborné úkony na úseku civilnej ochrany, hasičského a záchranného zboru, ochrany prírody a pod. Vedia sa uplatniť na miestach manažérov, vývojárov, technológov, poprípade súdnych znalcov pri posudzovaní environmentálnych vplyvov výrob a vplyvov človeka na životné prostredie, vrátane trestnej činnosti. Rovnako môžu nájsť uplatnenie v v prevádzkach laboratórií alebo v Policajnom zbore SR, poprípade v colnom kriminálnom úrade ako experti pri posudzovaní kriminálnych činov a priestupkov na úseku ochrany prírody a životného prostredia a pod.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Študenti budú prijímaní na štúdium na základe splnenia základných podmienok prijatia na štúdium v zmysle § 56, odst.1, Zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov a na základe vyhodnotenia stredoškolského štúdia. Hodnotí sa priemer koncoročných vysvedčení posledných dvoch rokov štúdia na strednej škole a priemer z maturitnej skúšky z ústnej teoretickej a praktickej časti.Doplňujúce informácie

Aktuálne informácie o prijímacom konaní sú priebežne zverejňované na www.tuzvo.sk.

V prípade záujmu, záujemcom o štúdium radi pripravíme informačný a poznávací blok kedykoľvek (po predchádzajúcej dohode). Podmienky pre zahraničných študentov

Fakulta vyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre zahraničných študentov (mimo EÚ). Pre našich študentov a zahraničných študentov z krajín EÚ toto potvrdenie nie je potrebné.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Osobitné podmienky nie sú. Na štúdium sú prijímaní uchádzači s najlepším prospechom zo strednej školy.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami:

Mgr. Jarmila Šarinová

sarinova@tuzvo.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Absolventi, ktorí ukončili stredoškolské štúdium v roku prijímacieho konania, predložia najneskôr do 17.6.2024:

originál alebo overenú kópiu vysvedčení z posledných dvoch rokov štúdia na strednej škole

- originál alebo overenú kópiu maturitného vysvedčenia.

Administratívny poplatok 40 € (za podanie elektronickej prihlášky) je spojený s organizačným zabezpečením prijímacieho konania. V prípade záujmu o viaceré študijné programy sa administratívny poplatok platí za každý študijný program. V tomto prípade je potrebné zaslať prihlášku na každý študijný program zvlášť. V prípade zaslania elektronickej prihlášky, je potrebné túto vytlačiť, podpísať a zaslať aj poštou.

Administratívny poplatok uhradia uchádzači o prijatie na bakalárske štúdium poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom  a potvrdenie o úhrade pošlú spolu s prihláškou na štúdium. V opačnom prípade nebude prihláška akceptovaná.

Fakulta akceptuje len elektronické prihlášky.  • Podanie prihlášky na štúdium

  01.10.2023 - 31.05.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  18.06.2024 - 01.07.2024

 • Zaslanie vysvedčenia do

  17.06.2024

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  01.06.2024 - 15.08.2024

 • Konanie dodatočnej prijímacej skúšky

  26.08.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1250 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica, BIC kód: SPSRSKBAXXX
Účet: 7000271101/8180, IBAN: SK1981800000007000271101
Variabilný symbol: 81300003 (pri elektronickej prihláške číslo vygenerované systémom)
Konštantný symbol: 0179

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Andrea Zacharová, PhD. – andrea.m.zacharova@gmail.com
Posledná aktualizácia: 09.04.2024 14:32

Upozorniť na neaktuálne údaje