Dizajn

Absolvent Bc. štúdia Dizajnu je schopný tvorivo porozumieť výtvarným, technickým a kultúrnym vzťahom pri vývoji dizajnu jednoduchšieho technicko-výrobného charakteru. Jeho vedomosti ho oprávňujú pracovať tímovo pri riešení dizajnu čiastkových úloh v oblasti priemyselného dizajnu a redizajnu výrobkov spotrebného charakteru. Má predpoklady zvládnuť koordináciu prepojenia umelecko-estetických aspektov vývoja výrobku s jeho základnými technickými parametrami. Môže kreatívne vstupovať do riešenia dizajnu interiérového charakteru. Je spôsobilý vypracovávať dizajnérske návrhy súvisiace s tvorbou životného prostredia s dôrazom na ekologickú únosnosť a recyklovateľnosť produktu. Má základné vedomosti z tvorby grafického dizajnu a jeho uplatnenia. Je schopný zvládnuť základnú prípravnú tvorivú a realizačnú činnosť a doplnkové činnosti spojené s výkonom povolania dizajnér, má predpoklady pre štúdium na Mgr. stupni špecializácie.

Uplatnenie absolventov
Absolvent je kompetenčne vybavený pre pracovné uplatnenie ako samostatný dizajnér jednoduchších výrobkov alebo vedený člen tímu komplexnejších návrhov v dizajnérskych štúdiách, architektonických ateliéroch, v projektových tímoch, pri vývoji výrobkov alebo vo výskume, vo výrobe – osobitne v rastúcom dopyte po zákazníkom prispôsobených riešeniach alebo originálnych produktoch a ich detailoch. Absolvent môže navrhovať autorské a solitérne produkty, priemyselne hromadne vyrábané produkty, vybrané produkty vizuálnej komunikácie pre reklamu, marketing, alebo realizovať vizualizácie podľa výkresovej dokumentácie. Rovnako môže absolvent pracovať ako interiérový dizajnér alebo vo výstavníctve. V tomto rámci sú formulované požiadavky na uchádzačov vo výberových konaniach na obsadenie voľných pracovných miest, alebo v grantových schémach a projektoch (inzercia a pod.) pre daný akademický stupeň. Študenti po absolvovaní stáží a praxe deklarujú svoju spôsobilosť pre požadované úlohy, rovnako ako dopytovaní absolventi po istom období v praxi. Prípadné odporúčané rozšírenie kompetencií súvisí s nárokmi konkrétnej špecializovanej práce a všeobecná akademická príprava ho nemôže suplovať. Absolvent sa uplatní taktiež v iných príbuzných profesiách súvisiacich s dizajnom ako napr. reklama, marketing, vzdelávanie, služby, oblasť verejnej správy, tretí sektor a pod. Vzdelanie na tomto stupni pripraví absolventa aj na pôsobenie v slobodnom povolaní umeleckého odboru dizajn – v malom podnikaní. Absolventi FAD STU vo veľkej miere využívajú možnosť práce na Dohodu alebo v rámci Živnostenského oprávnenia. Vzhľadom na tento fakt, nemožno presne zhodnotiť uplatniteľnosť našich absolventov po skončení jednotlivých stupňov štúdia zdokumen-tované na: https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/nezamestnanost-mesacne-statistiky.html?page_id=1254, https://www.minedu.sk/uplatnenie-absolventov/ https://www.minedu.sk/pri-vybere-vysokej-skoly-pomoze-uchadzacom-aj-prehlad-nezamestnanosti-jej-absolventov/

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 • základná podmienka: úplné stredné vzdelanie (absolvovanie gymnázia) alebo úplné stredné odborné vzdelanie (SOŠ) ukončené maturitou ( uchádzači, ktorí absolvujú SŚ po termíne prijímacej skúšky sa maturitným vysvedčením preukazujú dodatočne, ostatní ho predkladajú ako súčasť prihlášky)

 • ďalšia podmienka: úspešné absolvovanie prijímacej skúšky,
 • podanie si elektronickej prihlášky v určenom termíne a uhradenie poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania.


Podmienky pre zahraničných študentov
 • školné podľa usmernenia rektora STU
 • overenie talentových predpokladov pre štúdium v termínoch prijímacích skúšok sa vyžaduje,
 • štúdium je možné absolvovať v slovenskom alebo anglickom jazyku,
 • doloženie certifikátu o znalosti jazyka (min. úroveň B2),
 • uznanie ekvivalencie vzdelania získaného na zahraničnej strednej škole vykonáva okresný úrad v sídle kraja a je potrebné ho doložiť najneskôr v deň zápisu. (Postup a formuláre žiadosti viď: http://www.stuba.sk/sk/informacie-pre-uchadzacov/studium-na-univerzite/uznavanie-dokladov-o-vzdelani-ziskanych-v zahranici.html?page_id=5545).


Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD., Ústav architektúry občianskych budov FA STU, tel.: 02/5727 6418Všeobecné informácie k prijímacej skúške
 • na jednej prihláške je možné uviesť len jeden študijný program
 • ak sa uchádzač hlási súčasne na viac študijných programov, podáva si na každý program osobitnú prihlášku a realizuje poplatok na každý program zvlášť.
 • fakulta požaduje výhradne využitie elektronickej prihlášky. 
 • fakulta zašle uchádzačom min. 3 týždne pred začatím prijímacích skúšok na Bc. štúdium individuálnu pozvánku s podrobnosťami celého prijímacieho konania.
 • každý uchádzač na bakalárske štúdium sa musí podrobiť prijímacej skúške,
 • uchádzači, ktorí absolvujú maturitu po termíne konania prijímacej skúšky predkladajú notársky overenú kópiu maturitného vysvedčenia v slovenskom jazyku na študijné oddelenie fakulty bezprostredne po vykonaní maturitnej skúšky a to do 8 dní od vykonania maturitnej skúškym najneskôr do dňa konania zápisu na štúdium.
 • notársky overenú kópiu maturitného vysvedčenia je nutné predložiť v papierovej podobe.
 • krátky životopis sa požaduje od všetkých uchádzačov na bakalárske štúdium,
 • uchádzač, ktorý sa uchádza o štúdium opakovane po vylúčení z predošlého štúdia na FAD STU, predkladá novú prihlášku spolu s overenou kópiou maturitného vysvedčenia a overenou kópiou výpisu absolvovaných predmetov.
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a k výkonu povolania vo zvolenom študijnom programe sa v prihláške nevyžaduje. ZŤP uchádzačom sa doporučuje informovať fakultu formou kópie ZŤP potvrdenia z dôvodov vytvorenia primeraných podmienok pre absolvovanie prijímacích skúšok a pre štúdium zo strany fakulty. Uchádzačom so špecifickými potrebami odporúčame oznámiť túto skutočnosť fakulte pred prijímacou skúškou.
 • Elektronickú verziu portfólia domácich prác podanú prostredníctvom AIS a spracovanú podľa požiadaviek špecifikovaných pre jednotlivé študijné odbory a s čestným prehlásením uchádzača potvrdzujúce autorstvo prác uchádzača /v súbornom pdf formáte max. do veľkosti 40MB, odovzdať do 6.januára 2022/.


Forma prijímacej skúšky

anonymná, talentová, jednodňová, onlineTesty

Prijímacia skúška prebieha ako jednodňová talentová skúška dištančným spôsobom - online. Pozostáva z grafickej a písomnej časti, kde sa spracovaním jednotlivých úloh preverujú predpoklady uchádzača o štúdium.

1. lineárna/tónovaná kresba zátišia podľa predlohy,

2. lineárna/tónovaná kresba busty podľa predlohy,

3. modelovanie - jednoduchý priemyselne vyrábaný objekt

4. praktický test kreativity,

5. test všeobecných znalostí z oblasti architektúry, umenia a dizajnu • Podanie prihlášky na štúdium

  01.04.2024 - 01.03.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
45


Aktuálny počet podaných prihlášok:
258


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma, elektronická forma)
 • životopis (elektronická forma)
 • Uznanie ekvivalencie vzdelania získaného na zahraničnej strednej škole vykonáva okresný úrad v sídle kraja a je potrebné ho doložiť najneskôr v deň zápisu (pre uchádzačov, ktorí absolvovali strednú školu v zahraničí). (papierová forma)
 • Elektronickú verziu portfólia domácich prác podanú prostredníctvom AIS a spracovanú podľa požiadaviek špecifikovaných pre jednotlivé študijné odbory asčestným prehlásením uchádzača potvrdzujúceautorstvo prác uchádzača /jpg alebo pdf formát max. 40MB (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Doplňujúce informácie k ročnému školnému:
Úplné znenie smernice rektora STU o školnom a poplatkoch: https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/UZ_Smernica_skolne%20a%20poplatky_2024_2025_D1a2_signed.pdf
prejsť na internú smernicu školy

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 50 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK70 8180 0000 0070 0008 1906
SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX
Variabilný symbol: podľa údajov z e-prihlášky

Konštantný symbol: 0308

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, PhD. – jan.ilkovic@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 19.07.2024 02:51

Upozorniť na neaktuálne údaje