Dizajn

Absolvent Bc. štúdia Dizajnu je schopný tvorivo porozumieť výtvarným, technickým a kultúrnym vzťahom pri vývoji dizajnu jednoduchšieho technicko-výrobného charakteru. Jeho vedomosti ho oprávňujú pracovať tímovo pri riešení dizajnu čiastkových úloh v oblasti priemyselného dizajnu a redizajnu výrobkov spotrebného charakteru. Má predpoklady zvládnuť koordináciu prepojenia umelecko-estetických aspektov vývoja výrobku s jeho základnými technickými parametrami. Môže kreatívne vstupovať do riešenia dizajnu interiérového charakteru. Je spôsobilý vypracovávať dizajnérske návrhy súvisiace s tvorbou životného prostredia s dôrazom na ekologickú únosnosť a recyklovateľnosť produktu. Má základné vedomosti z tvorby grafického dizajnu a jeho uplatnenia. Je schopný zvládnuť základnú prípravnú tvorivú a realizačnú činnosť a doplnkové činnosti spojené s výkonom povolania dizajnér, má predpoklady pre štúdium na Mgr. stupni špecializácie.

Uplatnenie absolventov
Dizajnér, absolvent bakalárskeho stupňa štúdia, na základe získaných vedomostí a praktických zručností nájde uplatnenie v riešiteľskom tíme priemyselných dizajnérov pracujúcich na zložitejších úlohách, môže pracovať aj samostatne na dizajnérskych úlohách určených pre malé a stredné podnikanie. Má predpoklady pracovať v reklamných agentúrach, modelárskych štúdiách, obchode, či ako realizátor virtuálnych modelov.

Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 • základná podmienka: úplné stredné vzdelanie (absolvovanie gymnázia) alebo úplné stredné odborné vzdelanie (SOŠ) ukončené maturitou ( uchádzači, ktorí absolvujú SŚ po termíne prijímacej skúšky sa maturitným vysvedčením preukazujú dodatočne, ostatní ho predkladajú ako súčasť prihlášky)

 • ďalšia podmienka: úspešné absolvovanie prijímacej skúšky,
 • podanie si elektronickej prihlášky v určenom termíne a uhradenie poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania.


Podmienky pre zahraničných študentov
 • školné podľa usmernenia rektora STU
 • overenie talentových predpokladov pre štúdium v termínoch prijímacích skúšok sa vyžaduje,
 • štúdium je možné absolvovať v slovenskom alebo anglickom jazyku,
 • doloženie certifikátu o znalosti jazyka (min. úroveň B2),
 • uznanie ekvivalencie vzdelania získaného na zahraničnej strednej škole vykonáva okresný úrad v sídle kraja a je potrebné ho doložiť najneskôr v deň zápisu. (Postup a formuláre žiadosti viď: http://www.stuba.sk/sk/informacie-pre-uchadzacov/studium-na-univerzite/uznavanie-dokladov-o-vzdelani-ziskanych-v zahranici.html?page_id=5545).


Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD., Ústav architektúry občianskych budov FA STU, tel.: 02/5727 6418Všeobecné informácie k prijímacej skúške
 • na jednej prihláške je možné uviesť len jeden študijný program
 • ak sa uchádzač hlási súčasne na viac študijných programov, podáva si na každý program osobitnú prihlášku a realizuje poplatok na každý program zvlášť.
 • fakulta požaduje výhradne využitie elektronickej prihlášky. 
 • fakulta zašle uchádzačom min. 3 týždne pred začatím prijímacích skúšok na Bc. štúdium individuálnu pozvánku s podrobnosťami celého prijímacieho konania.
 • každý uchádzač na bakalárske štúdium sa musí podrobiť prijímacej skúške, na štúdium 2. stupňa je prijímacia skúška odpustená uchádzačom z radov absolventov FAD STU ktorí dosiahli v predošlom bakalárskom štúdiu predpísané výsledky.
 • uchádzači, ktorí absolvujú maturitu po termíne konania prijímacej skúšky predkladajú notársky overenú kópiu maturitného vysvedčenia v slovenskom jazyku na študijné oddelenie fakulty bezprostredne po vykonaní maturitnej skúšky a to do 8 dní od vykonania maturitnej skúškym najneskôr do dňa konania zápisu na štúdium.
 • notársky overenú kópiu maturitného vysvedčenia je nutné predložiť v papierovej podobe.
 • krátky životopis sa požaduje od všetkých uchádzačov na bakalárske štúdium,
 • uchádzač, ktorý sa uchádza o štúdium opakovane po vylúčení z predošlého štúdia na FAD STU, predkladá novú prihlášku spolu s overenou kópiou maturitného vysvedčenia a overenou kópiou výpisu absolvovaných predmetov.
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a k výkonu povolania vo zvolenom študijnom programe sa v prihláške nevyžaduje. ZŤP uchádzačom sa doporučuje informovať fakultu formou kópie ZŤP potvrdenia z dôvodov vytvorenia primeraných podmienok pre absolvovanie prijímacích skúšok a pre štúdium zo strany fakulty.


Forma prijímacej skúšky

anonymná, talentová, jednodňováTesty

1. Kolo

1. lineárna kresba zátišia podľa predlohy,

2. lineárna kresba busty podľa predlohy,

3. modelovanie (jednoduchý priemyselne vyrábaný predmet),

4a. test všeobecných znalostí z oblasti architektúry, umenia a dizajnu
4b. praktický test kreativity

2. Kolo

Druhé kolo bude prebiehať formou ústneho pohovoru s cieľom overiť vedomostné a výtvarné predpoklady uchádzača pre štúdium dizajnu. Hodnotí sa obsah a forma spracovanej dokumentácie, schopnosť argumentácie akomunikácie a pod. Uchádzač predkladá komisii portfólio svojich prác, t. j. súbor autorských domácich alebo školských prác (výber max. 20 prác formátu A3 alebo A2 zoblasti výtvarnej tvorby, resp. fotodokumetácia tvorby). Obsah portfólia bude sčasti dobrovoľný, ponechaný na individuálnej voľbe uchádzača asčasti budú predpísané aj požadované súčasti súboru prác.

Uchádzačom, ktorí postupujú do druhého kola, bude oznámená táto skutočnosť prostredníctvom internetovej komunikácie na ich mailovú adresu uvedenú v prihláške uchádzača v čo najkratšom čase, min. 10 dní pred termínom 2.kola, realizovaného ústnym pohovorom. • Podanie prihlášky na štúdium

  22.09.2020 - 30.11.2020

 • Konanie prijímacej skúšky

  11.01.2021 - 26.01.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
40


Aktuálny počet podaných prihlášok:
141


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma, elektronická forma)
 • životopis (elektronická forma)
 • Uznanie ekvivalencie vzdelania získaného na zahraničnej strednej škole vykonáva okresný úrad v sídle kraja a je potrebné ho doložiť najneskôr v deň zápisu (pre uchádzačov, ktorí absolvovali strednú školu v zahraničí). (papierová forma)
 • Elektronickú verziu portfólia domácich prác podanú prostredníctvom AIS a spracovanú podľa požiadaviek špecifikovaných pre jednotlivé študijné odbory asčestným prehlásením uchádzača potvrdzujúceautorstvo prác uchádzača /jpg alebo pdf formát max. 40MB (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 600 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK70 8180 0000 0070 0008 1906
SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX
Variabilný symbol: podľa údajov z e-prihlášky

Konštantný symbol: 0308

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, PhD. – jan.ilkovic@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 05.03.2021 02:51

Upozorniť na neaktuálne údaje