Dizajn

Absolvent Bc. štúdia Dizajnu je schopný tvorivo porozumieť výtvarným, technickým a kultúrnym vzťahom pri vývoji dizajnu jednoduchšieho technicko-výrobného charakteru. Jeho vedomosti ho oprávňujú pracovať tímovo pri riešení dizajnu čiastkových úloh v oblasti priemyselného dizajnu a redizajnu výrobkov spotrebného charakteru. Má predpoklady zvládnuť koordináciu prepojenia umelecko-estetických aspektov vývoja výrobku s jeho základnými technickými parametrami. Môže kreatívne vstupovať do riešenia dizajnu interiérového charakteru. Je spôsobilý vypracovávať dizajnérske návrhy súvisiace s tvorbou životného prostredia s dôrazom na ekologickú únosnosť a recyklovateľnosť produktu. Má základné vedomosti z tvorby grafického dizajnu a jeho uplatnenia. Je schopný zvládnuť základnú prípravnú tvorivú a realizačnú činnosť a doplnkové činnosti spojené s výkonom povolania dizajnér, má predpoklady pre štúdium na Mgr. stupni špecializácie.

Uplatnenie absolventov
Dizajnér, absolvent bakalárskeho stupňa štúdia, na základe získaných vedomostí a praktických zručností nájde uplatnenie v riešiteľskom tíme priemyselných dizajnérov pracujúcich na zložitejších úlohách, môže pracovať aj samostatne na dizajnérskych úlohách určených pre malé a stredné podnikanie. Má predpoklady pracovať v reklamných agentúrach, modelárskych štúdiách, obchode, či ako realizátor virtuálnych modelov.

Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Štúdium 1. stupňa

 • základná podmienka: úplné stredné vzdelanie (absolvovanie gymnázia) alebo úplné stredné odborné vzdelanie (SOŠ) ukončené maturitou ( uchádzači, ktorí absolvujú SŚ po termíne prijímacej skúšky sa maturitným vysvedčením preukazujú dodatočne, ostatní ho predkladajú ako súčasť prihlášky)
 • ďalšia podmienka: úspešné absolvovanie prijímacej skúšky

Štúdium 2. stupňa

 • základná podmienka: absolvovanie bakalárskeho štúdia v odbore alebo bakalárskeho alebo štúdia 2. stupňa v príbuznom odbore
 • ďalšia podmienka: pre absolventov Bc. resp. aj Ing. a Mgr. štúdia iných škôl úspešné absolvovanie prijímacej skúšky, pre absolventov Bc. štúdia FA STU len pokiaľ ju musí uchádzač absolvovať


Podmienky pre zahraničných študentov
 • školné podľa usmernenia rektora STU
 • overenie talentových predpokladov pre štúdium v termínoch prijímacích skúšok sa vyžaduje,
 • štúdium nie je možné absolvovať v anglickom jazyku,
 • pre podanie prihlášok platia vyššie uvedené termíny


Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD., Ústav architektúry občianskych budov FA STU, tel.: 02/5727 6418Všeobecné informácie k prijímacej skúške
 • na jednej prihláške je možné uviesť len jeden študijný program
 • ak sa uchádzač hlási súčasne na viac študijných programov, podáva si na každý program osobitnú prihlášku a realizuje poplatok na každý program zvlášť.
 • fakulta požaduje využitie elektronickej prihlášky.Tlač a následné odoslanie vytlačenej e-prihlášky sú nevyhnutnými podmienkami pre úspešne podanie e-prihlášky na štúdium na FA STU. Fakulta potvrdzuje príjem prihlášky prostredníctvom AIS v e-prihláške, doporučuje sa zaslať prihlášku doporučene alebo osobne cez podateľňu fakulty. Fakulta zašle uchádzačom min. 3 týždne pred začatím prijímacích skúšok na Bc. štúdium individuálnu pozvánku s podrobnosťami celého prijímacieho konania.
 • každý uchádzač na bakalárske štúdium sa musí podrobiť prijímacej skúške, na štúdium 2. stupňa je prijímacia skúška odpustená uchádzačom z radov absolventov FA STU ktorí dosiahli v predošlom bakalárskom štúdiu predpísané výsledky.
 • kópiu dokladu o zaplatení poplatku za PS prevodným príkazom je nutné poslať spolu s prihláškou, najlepšie nalepiť na prihlášku
 • uchádzači, ktorí absolvujú maturitu po termíne konania prijímacej skúšky predkladajú overenú kópiu maturitného vysvedčenia v slovenskom jazyku na študijné oddelenie fakulty bezprostredne po vykonaní maturitnej skúšky a to do 8 dní od vykonania maturitnej skúškym najneskôr do dňa konania zápisu na štúdium.
 • uchádzači, ktorí maturovali skôr ako v roku 2020, priložia overenú kópiu maturitného vysvedčenia.
 • krátky životopis sa požaduje od všetkých uchádzačov na bakalárske štúdium a od tých uchádzačov na 2. stupeň , ktorí neabsolvovali 1. stupeň štúdia na FA STU. Súčasťou prihlášky uchádzačov, ktorí sú povinní absolvovať prijímaciu skúšku na 2. stupeň štúdia, je motivačný list.
 • Uchádzač SŚ, ktorý sa uchádza o štúdium opakovane, predkladá novú prihlášku spolu s overenou kópiou maturitného vysvedčenia.
 • uchádzač, ktorý sa uchádza o štúdium opakovane po vylúčení z predošlého štúdia na FA STU, predkladá novú prihlášku spolu s overenou kópiou maturitného vysvedčenia a overenou kópiou výpisu absolvovaných predmetov.
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a k výkonu povolania vo zvolenom študijnom programe sa v prihláške nevyžaduje, je dobrovoľné. Doporučuje sa však zdravotný stav vo vzťahu k zvolenému štúdiu konzultovať s lekárom. Uchádzač, ktorý nemá v prihláške lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre zvolené štúdium, vstupuje do štúdia zo zdravotného hľadiska na vlastnú zodpovednosť. ZŤP uchádzačom sa doporučuje informovať fakultu formou kópie ZŤP potvrdenia z dôvodov vytvorenia primeraných podmienok pre absolvovanie prijímacích skúšok a pre štúdium zo strany fakulty.


Forma prijímacej skúšky

anonymná, talentová, jednodňováTesty
 1. Kresba zátišia podľa predlohy
 2. Modelovanie jednoduchého priemyselne vyrábaného predmetu
 3. Praktický test kreativity
 4. Test  všeobecných študijných predpokladov ( prostredníctvom spoločnosti SCIO, s.r.o.)


 • Deň otvorených dverí

  14.11.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  31.03.2020 - 01.02.2020

 • Konanie prijímacej skúšky

  08.01.2020 - 22.01.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Aktuálny počet podaných prihlášok:
158


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • životopis (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 600 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK70 8180 0000 0070 0008 1906
SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX
Variabilný symbol: podľa údajov z e-prihlášky

Konštantný symbol: 0308

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, PhD. – jan.ilkovic@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 14.07.2020 03:01

Upozorniť na neaktuálne údaje