Architektúra a urbanizmus

Študijný program AU je zameraný primárne na prípravu absolventa pre vstup na inžinierske štúdium v študijnom programe v rámci odboru alebo v rámci príbuzných študijných odborov. Absolventi dokážu pod dohľadom autorizovaného architekta alebo inej oprávnenej osoby spracovať architektonické alebo urbanistické návrhy a projekty. Sú spôsobilí pripravovať a vyhodnocovať podklady pre potreby architektonického alebo urbanistického návrhu. Majú znalosti zo základov architektonického a urbanistického navrhovania, ovládajú metódy a techniky architektonickej a urbanistickej tvorby, majú vedomosti z dejín architektúry, urbanizmu a umenia, z oblasti konštrukčno-technických disciplín, spoločenských a humanitných disciplín súvisiacich s odborom Architektúra a urbanizmus, ovládajú základy počítačovej podpory tvorby, majú informácie o základných legislatívnych aspektoch v dotyku s architektonickou a urbanistickou tvorbou a praxou.

Uplatnenie absolventov
Absolvent bakalárskeho stupňa štúdia je spôsobilý: - samostatne spracovávať architektonické návrhy a realizačné projekty jednoduchých stavieb, - architektonické projekty väčšieho rozsahu ako aj projekty a plány urbanistického charakteru môže spracovávať pod dohľadom autorizovaného architekta (všetky práce a činnosti, súvisiace s prípravou a uskutočňovaním projektovej fázy architektonického diela, predovšetkým rozpracovanie podrobnejších stupňov projektovej dokumentácie) - uplatniť sa v nižších funkciách v štátnej správe a samospráve v oblastiach súvisiacich s predmetom štúdia pri príprave rozhodnutí (oddelenia územného rozvoja a stavebného poriadku, oddelenia životného prostredia) - uplatniť sa v prezentačnej, odbornej a obchodnej činnosti v dodávateľských a obchodných firmách, pôsobiacich v stavebníctve.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium podľa akreditovaných ŠP na FAD STU je v zmysle § 56, ods. 1 zákona získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Pre uchádzačov, ktorí dosiahli požadované vzdelanie v zahraničí je základnou podmienkou prijatia uznanie, že úspešne vykonaná záverečná skúška a doklady potvrdzujúce ukončený stupeň štúdia zodpovedajú požiadavkám zákona na požadovaný stupeň úplného stredného vzdelania.

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium sú uvedené v časti všeobecné údaje k PS.Doplňujúce informácie

Povinné doklady k prihláške na štúdium:

 • Doklad o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania.
 • Uchádzač, ktorý maturoval skôr ako v roku 2022, priloží notársky overenú kópiu maturitného vysvedčenia v listinnej forme súčasne s podaním prihlášky (nie elektronickou formou), Uchádzač, ktorý sa hlási na štúdium opakovane po vylúčení alebo zanechaní štúdia na FAD STU, predkladá novú prihlášku spolu s overenou kópiou maturitného vysvedčenia,
 • Elektronickú verziu portfólia domácich prác podanú prostredníctvom AIS a spracovanú podľa špecifikovaných požiadaviek spolu s čestným prehlásením uchádzača potvrdzujúce autorstvo prác uchádzača /jpg alebo pdf formát max. do veľkosti 40MB/
 • Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu sa v prihláške nevyžaduje.


Podmienky pre zahraničných študentov
 • Uchádzači -cudzinci a uchádzači -občania SR, ktorí absolvovali predchádzajúce štúdium v zahraničí, predložia v zmysle zákona č. 422/2015 Z. z. overenú kópiu vydaného dokladu (listinu) Ekvivalenciu vzdelania na zahraničnej strednej škole, preloženého do slovenského jazyka (Zákon o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Overenie ekvivalencie vykonáva okresný úrad v sídle kraja. (Postup a formuláre žiadosti viď: http://www.stuba.sk/sk/informacie-pre-uchadzacov/studium-na-univerzite/uznavanie-dokladov-o-vzdelani-ziskanych-v zahranici.html?page_id=5545).
 • Požadovaná úroveň znalosti anglického jazyka je min. B2 podľa platného Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (platí pre všetkých uchádzačov o štúdium v anglickom jazyku - cudzincov aj občanov SR).


Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

--Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD., Ústav architektúry občianskych budov FA STU, tel.: 02/5727 6418Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzač predkladá komisii portfólio svojich prác, t. j. súbor autorských domácich alebo školských prác (výber max. 20 prác formátu A3 alebo A2 z oblasti výtvarnej tvorby). Obsah portfólia je sčasti dobrovoľný, ponechaný na individuálnej voľbe uchádzača a sčasti budú predpísané aj požadované súčasti súboru prác. Portfólio musí obsahovať čestné prehlásenie o autorstve.

Maximálny počet získaných bodov je 100. Aby bol študent úspešný musí byť jeho portfólio ohodnotené min. počtom bodov 40.

 

 Forma prijímacej skúšky

talentová, jednodňová • Podanie prihlášky na štúdium

  07.03.2022 - 08.06.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Aktuálny počet podaných prihlášok:
54


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma, elektronická forma)
 • životopis (elektronická forma)
 • portfólio domácich prác (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 3500 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 3500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 80 €
elektronická prihláška: 80 €

Fakturačné údaje

Poplatok sa uhrádza podľa údajov z e-prihlášky.


Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, PhD. – jan.ilkovic@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 31.08.2022 02:51

Upozorniť na neaktuálne údaje