Architektúra a urbanizmus

Študijný program AU je zameraný primárne na prípravu absolventa pre vstup na inžinierske štúdium v študijnom programe v rámci odboru alebo v rámci príbuzných študijných odborov. Absolventi dokážu pod dohľadom autorizovaného architekta alebo inej oprávnenej osoby spracovať architektonické alebo urbanistické návrhy a projekty. Sú spôsobilí pripravovať a vyhodnocovať podklady pre potreby architektonického alebo urbanistického návrhu. Majú znalosti zo základov architektonického a urbanistického navrhovania, ovládajú metódy a techniky architektonickej a urbanistickej tvorby, majú vedomosti z dejín architektúry, urbanizmu a umenia, z oblasti konštrukčno-technických disciplín, spoločenských a humanitných disciplín súvisiacich s odborom Architektúra a urbanizmus, ovládajú základy počítačovej podpory tvorby, majú informácie o základných legislatívnych aspektoch v dotyku s architektonickou a urbanistickou tvorbou a praxou.

Uplatnenie absolventov
Absolvent bakalárskeho stupňa štúdia je spôsobilý: - samostatne spracovávať architektonické návrhy a realizačné projekty jednoduchých stavieb, - architektonické projekty väčšieho rozsahu ako aj projekty a plány urbanistického charakteru môže spracovávať pod dohľadom autorizovaného architekta (všetky práce a činnosti, súvisiace s prípravou a uskutočňovaním projektovej fázy architektonického diela, predovšetkým rozpracovanie podrobnejších stupňov projektovej dokumentácie) - uplatniť sa v nižších funkciách v štátnej správe a samospráve v oblastiach súvisiacich s predmetom štúdia pri príprave rozhodnutí (oddelenia územného rozvoja a stavebného poriadku, oddelenia životného prostredia) - uplatniť sa v prezentačnej, odbornej a obchodnej činnosti v dodávateľských a obchodných firmách, pôsobiacich v stavebníctve.

Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

1st degree studies

basic condition: completed secondary education (graduation from secondary grammar school) or completed secondary vocational education (secondary vocational school) ended with secondary school leaving exam (applicants taking the state exam after the date of the entrance exam will document the secondary school leaving exam certificate additionally, other submit it as part of the application).

further condition: successful passing of the entrance exam

2nd degree studies

basic condition: graduating from the Bachelor studies in the field or of Bachelor or 2nd degree studies of related field

further condition: for Bachelor programme graduates or Enginineering and Master's programme graduates from other schools, it is the successful passing of the entrance exams, for graduates of the Bachelor programme of studies at the Faculty of Architecture of the Slovak University of Technology only if the applicant must pass itPodmienky prijatia bez prijímacej skúšky

--Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
 • Podanie prihlášky na štúdium

  22.09.2020 - 30.11.2020

 • Konanie prijímacej skúšky

  16.06.2021 - 16.06.2021

 • Zaslanie vysvedčenia do

  29.06.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Aktuálny počet podaných prihlášok:
15


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • životopis (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 3500 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 3500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 80 €
elektronická prihláška: 80 €

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, PhD. – jan.ilkovic@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 05.03.2021 02:51

Upozorniť na neaktuálne údaje