Architektúra a urbanizmus

Študijný program AU je zameraný primárne na prípravu absolventa pre vstup na inžinierske štúdium v študijnom programe v rámci odboru alebo v rámci príbuzných študijných odborov. Absolventi dokážu pod dohľadom autorizovaného architekta alebo inej oprávnenej osoby spracovať architektonické alebo urbanistické návrhy a projekty. Sú spôsobilí pripravovať a vyhodnocovať podklady pre potreby architektonického alebo urbanistického návrhu. Majú znalosti zo základov architektonického a urbanistického navrhovania, ovládajú metódy a techniky architektonickej a urbanistickej tvorby, majú vedomosti z dejín architektúry, urbanizmu a umenia, z oblasti konštrukčno-technických disciplín, spoločenských a humanitných disciplín súvisiacich s odborom Architektúra a urbanizmus, ovládajú základy počítačovej podpory tvorby, majú informácie o základných legislatívnych aspektoch v dotyku s architektonickou a urbanistickou tvorbou a praxou.

Uplatnenie absolventov
Vzhľadom na to, že študenti už počas svojho štúdia prichádzajú do kontaktu s navrhovaním reálnych zadaní, sú súčinní pri vytváraní projektovej dokumentácie (Bellušove ateliéry alebo formou praxe v architektonických a projekčných kanceláriách), tak sa vedia veľmi rýchlo začleniť do pracovných tímov, zhostiť sa pracovnej úlohy ako aj do konfrontácie s výzvami. Z tohto dôvodu, nemajú študenti, ešte v čase štúdia, problém vykonávať prax. - Slovenská komora architektov - Siebert Talaš architekti - Pamiatkový ústav Slovenskej republiky - Útvar hlavnej architektky mesta Bratislava, Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Link na dokumenty. Študenti FAD STU vo veľkej miere pracujú, resp. praxujú už počas svojho štúdia, kde využívajú možnosť práce na Dohodu alebo svoje Živnostenské oprávnenie. Vzhľadom na tento fakt, nie je možné uviesť hodnotenie uplatniteľnosti našich absolventov po skončení ich jednotlivých stupňov štúdia zdokumentované na: https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/nezamestnanost-mesacne-statistiky.html?page_id=1254, https://www.minedu.sk/uplatnenie-absolventov/ https://www.minedu.sk/pri-vybere-vysokej-skoly-pomoze-uchadzacom-aj-prehlad-nezamestnanosti-jej-absolventov/

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium podľa akreditovaných ŠP na FAD STU je v zmysle § 56, ods. 1 zákona získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Pre uchádzačov, ktorí dosiahli požadované vzdelanie v zahraničí je základnou podmienkou prijatia uznanie, že úspešne vykonaná záverečná skúška a doklady potvrdzujúce ukončený stupeň štúdia zodpovedajú požiadavkám zákona na požadovaný stupeň úplného stredného vzdelania.

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium sú uvedené v časti všeobecné údaje k PS.Doplňujúce informácie

Povinné doklady k prihláške na štúdium:

 • Doklad o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania.
 • Uchádzač, ktorý maturoval skôr ako v roku 2022, priloží notársky overenú kópiu maturitného vysvedčenia v listinnej forme súčasne s podaním prihlášky (nie elektronickou formou), Uchádzač, ktorý sa hlási na štúdium opakovane po vylúčení alebo zanechaní štúdia na FAD STU, predkladá novú prihlášku spolu s overenou kópiou maturitného vysvedčenia,
 • Elektronickú verziu portfólia domácich prác podanú prostredníctvom AIS a spracovanú podľa špecifikovaných požiadaviek spolu s čestným prehlásením uchádzača potvrdzujúce autorstvo prác uchádzača /jpg alebo pdf formát max. do veľkosti 40MB/
 • Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu sa v prihláške nevyžaduje.


Podmienky pre zahraničných študentov
 • Uchádzači -cudzinci a uchádzači -občania SR, ktorí absolvovali predchádzajúce štúdium v zahraničí, predložia v zmysle zákona č. 422/2015 Z. z. overenú kópiu vydaného dokladu (listinu) Ekvivalenciu vzdelania na zahraničnej strednej škole, preloženého do slovenského jazyka (Zákon o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Overenie ekvivalencie vykonáva okresný úrad v sídle kraja. (Postup a formuláre žiadosti viď: http://www.stuba.sk/sk/informacie-pre-uchadzacov/studium-na-univerzite/uznavanie-dokladov-o-vzdelani-ziskanych-v zahranici.html?page_id=5545).
 • Požadovaná úroveň znalosti anglického jazyka je min. B2 podľa platného Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (platí pre všetkých uchádzačov o štúdium v anglickom jazyku - cudzincov aj občanov SR).


Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

--Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD., Ústav architektúry občianskych budov FA STU,danica.koncekova@stuba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Všetky podrobné informácie tu:

https://www.fad.stuba.sk/fakulta-architektury-a-dizajnu/prijimacie-konanie/prijimacie-konanie-a-terminy.html?page_id=11394

 

 Forma prijímacej skúšky

talentová, jednodňová • Podanie prihlášky na štúdium

  01.04.2024 - 31.05.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Aktuálny počet podaných prihlášok:
68


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma, elektronická forma)
 • životopis (elektronická forma)
 • portfólio domácich prác (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 3600 €
Doplňujúce informácie k ročnému školnému:
Úplné znenie smernice rektora STU o školnom a poplatkoch: https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/UZ_Smernica_skolne%20a%20poplatky_2024_2025_D1a2_signed.pdf
prejsť na internú smernicu školy

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 80 €
elektronická prihláška: 80 €

Fakturačné údaje

Poplatok sa uhrádza podľa údajov z e-prihlášky.


Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, PhD. – jan.ilkovic@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 23.07.2024 02:51

Upozorniť na neaktuálne údaje