Architektúra

Program má pluralitný charakter a umožňuje individuálnu profiláciu absolventa. Tvorí vrcholné teoretické štádium vzdelávania architekta-projektanta a súčasne poskytuje možnosť profilácie fundovaného vedecko-výskumného pracovníka orientovaného na teoreticko-filozofické bádanie, pozitívny historiografický výskum v oblasti architektúry. Študijný program podnecuje schopnosť samostatne tvorivo pracovať na projektoch teoretického, vedeckého a výskumného charakteru, analyzovať zložité problémy odboru, identifikovať ich zákonitosti, získavať a spracovávať poznatky, ktoré znamenajú nové poznanie v odbore a novým originálnym vedeckým spôsobom riešia zvlášť zložitý problém. Študijný program pripraví absolventa na samostatnú kreatívnu vedecko-výskumnú činnosť. Uplatní sa v architektonickej vede, vo vzdelávaní a v architektonickej praxi a môže pôsobiť vo vedecko-výskumných a vedecko-pedagogických inštitúciách, vykonávať koncepčné výskumné práce v architektonických ateliéroch, pri vydávaní vedeckých, teoretických a odborných periodík.

Uplatnenie absolventov
Uplatnenie absolventov podľa portálu Uplatnenie.sk: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=702000000&faculty=702050000&field=3507V01&year=2019 Škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave / Fakulta architektúry a dizajnu Odbor: Architektúra a urbanizmus - architektúra, vysokoškolské vzdelanie III. stupeň, doktorandské štúdium Miera nezamestnanosti: 0% Muži: 38%, Ženy: 62%

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou pre prijatie na doktorandské štúdium je absolvovanie študijného programu  druhého stupňa štúdia podľa Čl.3 (1) Poriadku prijímacieho konania na STU Bratislava.

Pre uchádzačov, ktorí dosiahli požadované vzdelanie v zahraničí  je základnou podmienkou prijatia uznanie, že úspešne vykonaná záverečná skúška a doklady potvrdzujúce ukončený stupeň štúdia  zodpovedajú požadovanému stupňu vzdelania.

Pre cudzích štátnych príslušníkov, ktorí sa uchádzajú o štúdium študijných programov v jazyku slovenskom alebo anglickom (č l. 22 štatútu STU) sa použijú ustanovenia bodu a) primerane.

Ďalšou podmienkou  pre prijatie  na doktorandské štúdium vo všetkých študijných programoch na Fakulte architektúry STU je úspešné absolvovanej prijímacej skúšky.

Na doktorandské štúdium môžu byť prijatí len absolventi príbuzného odboru.Podmienky pre zahraničných študentov
 • zahraniční študenti študujú ako samoplatci,
 • školné podľa usmernenia rektora STU
 • štúdium je možné absolvovať v slovenskom alebo anglickom jazyku,

pre podanie prihlášok platia vyššie uvedené termínyKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD.,

Ústav architektúry  občianskych budov,

danica.koncekova@stuba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške
 1. Rámcový obsah skúšky:

Prijímacia skúška má formu ústneho pohovoru, ktorému predchádza test zo znalosti cudzieho jazyka. V rámci skúšky sa overia vedomosti a poznatky uchádzača z oblasti predmetov inžinierskeho alebo magisterského študijného odboru, ktoré súvisia so zvoleným doktorandským študijným programom a vybranou témou dizertačnej práce. Cieľom prijímacieho konania je zistenie predpokladov uchádzača pre samostatnú tvorivú činnosť v oblasti vedy, techniky, ako aj zistenie zodpovedajúcej úrovne jeho odborných znalostí.

 1. Spôsob vyhodnocovania výsledkov prijímacej skúšky:

Stanovenie poradia (na základe bodového hodnotenia úrovne odborných znalostí, dosiahnutých výsledkov štúdia a testov z jazyka).

 1. Zverejnenie výsledkov prijímacej skúšky:

Prostredníctvom internetovej stránky FA STU a na výveske doktorandského štúdia na FA STU.Forma prijímacej skúšky

Hodnotenie úrovne odborných znalostí a predpokladov tvorivej činnosti v oblasti vedy a umenia v rámci prijímacej skúšky:

Hodnotenia úrovne odborných znalostí a overenie predpokladov tvorivej činnosti v oblasti vedy - ústne

Dosiahnuté študijné výsledky, ocenenia a ďalšie aktivity

Znalosť cudzieho jazyka -písomný test • Podanie prihlášky na štúdium

  01.04.2024 - 31.05.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
4


Aktuálny počet podaných prihlášok:
6


Prílohy
 • životopis (elektronická forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
 • Motivačný list (papierová forma, elektronická forma)
 • Súpis výsledkov odbornej činnosti (papierová forma, elektronická forma)
 • Doklad o štátnej skúške z ang. jazyka (papierová forma, elektronická forma)
 • Rámcový projekt k téme dizertačnej práce (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 600 €
Doplňujúce informácie k ročnému školnému:
Úplné znenie smernice rektora STU o školnom a poplatkoch: https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/UZ_Smernica_skolne%20a%20poplatky_2024_2025_D1a2_signed.pdf
prejsť na internú smernicu školy

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 50 €

Fakturačné údaje

Poplatok sa uhrádza podľa údajov z e-prihlášky.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, PhD. – jan.ilkovic@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 23.07.2024 02:52

Upozorniť na neaktuálne údaje