Dizajn

Magisterské štúdium v študijnom programe dizajn je koncipované tak, aby absolvent získal čo najrozsiahlejšie teoretické a praktické vedomosti z oblasti dizajnu. Tieto poznatky sú založené na štúdiu výtvarných disciplín, dizajnu, technických a humanitných vied. Absolvent získa tiež primerané vedomosti o vnútornom prostredí budov tak, aby v nich bola zabezpečená duševná pohoda, telesné zdravie, harmónia a klimatická ochrana, primerané poznanie materiálovej a technickej základne ktoré tvoria rozsiahlu a neoddeliteľnú súčasť profesie dizajnéra. Získané vedomosti sú potrebné pre navrhovanie výrobkov pre veľkosériovú a malosériovú výrobu, tvorbu solitérov, umeleckého remesla a tiež pre tvorbu vnútorného priestoru, návrhu interiéru, tvorbu nábytkových solitérov a dizajnérskych štúdií, kde v tejto oblasti dokáže koordinovať aj tímovú prácu.

Uplatnenie absolventov
Vzdelanie v odbore umožňuje uplatnenie v slobodnom povolaní, v dizajnérskych štúdiách, architektonických ateliéroch, v projektovom manažmente developerských projektov, vývojových a technologických centrách a tiež v iných príbuzných profesiách súvisiacich s dizajnom ako napr. v oblasti reklamy, marketingu, vzdelávania, obchodu a služieb, v oblasti verejnej správy, v treťom sektore a pod. Absolvent magisterského ŠP Dizajn sa môže uplatniť ako dizajnér autorských a solitérnych produktov, priemyselný dizajnér produktov, dizajnér softvérových riešení a digitálnych produktov, interiérový dizajnér, projektový manažér alebo pracovník na oddelení výskumu a vývoja v oblasti dizajnu. Rovnako môže absolvent nájsť uplatnenie vo výstavníctve. Absolventi FAD STU vo veľkej miere využívajú možnosť práce na Dohodu alebo v rámci Živnostenského oprávnenia. Vzhľadom na tento fakt, nemožno presne zhodnotiť uplatniteľnosť našich absolventov po skončení jednotlivých stupňov štúdia zdokumentované na: - https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=702000000&faculty=702050000&field=8221V00&year=2019 - https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/nezamestnanost-mesacne-statistiky.html?page_id=1254, - https://www.minedu.sk/uplatnenie-absolventov/ - https://www.minedu.sk/pri-vybere-vysokej-skoly-pomoze-uchadzacom-aj-prehlad-nezamestnanosti-jej-absolventov/

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa na FAD STU je podľa §56, ods. 2 zákona vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, pričom súčet počtu získaných kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie, a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu druhého stupňa, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov.

Pre uchádzačov, ktorí dosiahli požadované vzdelanie v zahraničí je základnou podmienkou prijatia uznanie, že úspešne vykonaná záverečná skúška a doklady potvrdzujúce ukončený stupeň štúdia zodpovedajúci požadovanému stupňu vzdelania.

Ďalšou podmienkou prijatia na štúdium podľa študijných programov na FAD STU je úspešné
absolvovanie prijímacej skúšky.

Podmienkou prijatia na štúdium podľa študijných programov na FAD STU je aj uhradenie poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (čl. 4, ods. 10 vnútorného predpisu STU č. 5/2013 „Pravidlá a podmienky prijímania na štúdium študijných programov prvého, druhého a tretieho stupňa na STU v Bratislave).Doplňujúce informácie

Prijímaciu skúšku musí absolvovať každý uchádzač o štúdium, okrem uchádzačov - absolventov bakalárskeho štúdia na FAD STU, ktorí ukončili bakalárske štúdium na FAD STU v akademickom roku 2020/2021 v súlade s §56, ods. 2 zákona., v zmysle Pravidiel a podmienok prijímania na štúdium študijných programov prvého, druhého a tretieho stupňa na STU v Bratislave. Títo uchádzači nemusia doručiť svoje portfólio prác a ani životopis.
Uchádzači, ktorí sa hlásia na štúdium opakovane, po vylúčení alebo zanechaní inžinierskeho, resp. magisterského štúdia na Fakulte architektúry a dizajnu STU musia vykonať prijímaciu skúšku.

Požadovaná úroveň znalosti slovenského jazyka uchádzača je min. B2 pre slovenský program, pre anglický program úroveň jazykovej znalosti je min. B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti – SERR, resp. CEFR.Podmienky pre zahraničných študentov

Pre uchádzačov, ktorí dosiahli požadované vzdelanie v zahraničí je základnou podmienkou prijatia uznanie, že úspešne vykonaná záverečná skúška a doklady potvrdzujúce ukončený stupeň štúdia zodpovedajúci požadovanému stupňu vzdelania.

Uchádzači - cudzinci a uchádzači - občania SR, ktorí absolvovali predchádzajúce bakalárske, resp. inžinierskeho/magisterské štúdium v zahraničí, predložia v zmysle vyhlášky č. 238/2005 o postupe pri uznávaní dokladov o vzdelaní overenú kópiu vydaného dokladu (listinu) o ekvivalencií vzdelania na zahraničnej vysokej škole, preloženého do slovenského jazyka (postup viď http://www.stuba.sk/sk/informacie-pre-uchadzacov/studium-na-univerzite/uznavanie-dokladov-o-vzdelani-ziskanych-v-zahranici.html?page_id=5545).

Požadovaná úroveň znalosti slovenského jazyka uchádzača je min. B2 pre slovenský program, pre anglický program úroveň jazykovej znalosti je min. B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti – SERR, resp. CEFR.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Prijímaciu skúšku musí absolvovať každý uchádzač o štúdium, okrem uchádzačov - absolventov bakalárskeho štúdia na FAD STU, ktorí ukončili bakalárske štúdium na FAD STU v akademickom roku 2020/2021 v súlade s §56, ods. 2 zákona., v zmysle Pravidiel a podmienok prijímania na štúdium študijných programov prvého, druhého a tretieho stupňa na STU v Bratislave. Títo uchádzači nemusia doručiť svoje portfólio prác a ani životopis.
Uchádzači, ktorí sa hlásia na štúdium opakovane, po vylúčení alebo zanechaní inžinierskeho, resp. magisterského štúdia na Fakulte architektúry a dizajnu STU musia vykonať prijímaciu skúšku.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD.,

Ústav architektúry  občianskych budov,

danica.koncekova@stuba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacieho konania sa môžu zúčastniť prihlásení uchádzači o štúdium podľa ŠP, ktorí predložia nasledovné požadované doklady :
• Kópiu bakalárskeho, resp. inžinierskeho / magisterského diplomu a dodatku k diplomu - predkladá sa notársky overená kópia v listinnej forme (vzhľadom na súčasnú situáciu do obdobia zápisu postačuje elektronická príloha- predkladá sa vo forme elektronickej prílohy k prihláške v pdf formáte, notársky overená kópia musí byť dodaná do dňa zápisu na štúdium).
• Uchádzači - cudzinci a uchádzači - občania SR, ktorí absolvovali predchádzajúce bakalárske, resp. inžinierskeho/magisterské štúdium v zahraničí, predložia v zmysle vyhlášky č. 238/2005 o postupe pri uznávaní dokladov o vzdelaní overenú kópiu vydaného dokladu (listinu) o ekvivalencií vzdelania na zahraničnej vysokej škole, preloženého do slovenského jazyka (postup viď http://www.stuba.sk/sk/informacie-pre-uchadzacov/studium-na-univerzite/uznavanie-dokladov-o-vzdelani-ziskanych-v-zahranici.html?page_id=5545).
• Doklad o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania.
• Životopis - predkladá sa vo forme elektronickej prílohy k prihláške v pdf formáte. /Okrem uchádzačov, na ktorých sa vzťahuje bod A2a./
• Výpis známok získaných v 1. stupni štúdia, príp. počas celého štúdia - predkladá sa vo forme elektronickej prílohy k prihláške v pdf formáte. /Okrem uchádzačov, na ktorých sa vzťahuje bod A2a./
• Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu sa v prihláške nevyžaduje, ak sa nejedná o uchádzača, ktorého zdravotný stav si vyžaduje lekárske potvrdenie pre účely štúdia. ZŤP uchádzačom sa odporúča informovať študijné oddelenie FAD STU formou kópie ZŤP potvrdenia z dôvodov vytvorenia primeraných podmienok pre absolvovanie prijímacích skúšok zo strany fakulty.
• Doklady priložené k prihláške sa uchádzačom nevracajú.

V prípade, že prihláška nebude obsahovať všetky povinné údaje alebo nebudú k prihláške priložené všetky požadované doklady a uchádzač si túto povinnosť nesplní v termíne stanovenom FAD STU, nebude sa môcť zúčastniť prijímacej skúšky.Forma prijímacej skúšky

neanonymná, talentováTesty

Forma a rámcový obsah prijímacej skúšky

FAD STU zašle uchádzačom minimálne 2 týždne pred začatím prijímacích skúšok na magisterské a inžinierske štúdium pozvánku prostredníctvom doručenia na mailovú adresu uvedenú v prihláške s podrobnosťami prijímacej skúšky (obsahová náplň portfólia, informácie a link na vloženie portfólia prác uchádzača digitálnou formou). Všetci uchádzači magisterského štúdia musia vložiť najneskôr do 17.06.2021 do 23:59 vo forme elektronickej prílohy k prihláške v pdf formáte požadované súborné portfólio dizajnérskych návrhov a iných grafických prác uchádzača, zameraných na preukázanie invenčnosti a kreativity uchádzača.


Cieľom prijímacej skúšky je preveriť tvorivé schopnosti a predpoklady uchádzača študovať vo zvolenom magisterskom študijnom programe. Skúška je neanonymná a uchádzač v portfóliu prác musí preukázať požadovaný stupeň kreativity, invencie a logickej schopnosti riešiť tvorivé úlohy odboru s využitím schopností a zručností nadobudnutých v bakalárskom stupni štúdia, zodpovedajúce požiadavkám študijného odboru.

Ústna časť skúšky sa neuskutoční. Predošlé štúdium uchádzač dokladuje výpisom absolvovaných predmetov a portfóliom ateliérových prác z obdobia štúdia.

Overenie splnenia podmienok sa realizuje komisionálnym hodnotením jednotlivých častí skúšky. Hodnotiace komisie sú minimálne trojčlenné (predseda + min. 2 členovia), menované dekanom fakulty. V jednotlivých častiach prijímacej skúšky môže uchádzač získať nasledovné bodové ohodnotenie:
a/ Časť hodnotenie portfólia prác uchádzača: Max. počet bodov je 60b
Náplň: portfólio dizajnérskych prác uchádzača za obdobie jeho bakalárskeho štúdia. S uvedením potrebných údajov – názov práce, kde bola vykonávaná, dátum práce, spolupráca, pedagóg, ostatné podľa vlastného uváženia. Práce musia byť overené a potvrdené fakultou, kde boli vykonávané /pečiatka fakulty alebo signatúra pedagóga/ , alebo musí byť doložené čestné prehlásenie uchádzača, že práce vykonával na univerzite/resp. fakulte pod vedením pedagóga fakulty.
b/ Časť posudzovanie výsledkov predchádzajúceho štúdia: Max. počet bodov je 40b
Náplň: Uchádzač dodá v elektronickej podobe sumár svojich známok získaných v 1. stupni štúdia, príp. počas celého štúdia. V tejto časti sa bude hodnotiť obsah, výsledky z predošlého štúdia s dôrazom na výsledky z ateliérových prác uchádzača.

Počet prijatých uchádzačov vychádza z plánovaného počtu po zohľadnení kvalitatívneho kritéria prijímacej skúšky, pričom posledný uchádzač, ktorý vyhovel na prijímacej skúške musí získať minimálne 75 bodov, t. j. 75,00 % z celkového počtu 100 bodov.

Prijatí sú uchádzači, ktorí prejavili najvyššiu mieru schopností na štúdium a získali vyšší počet bodov (po splnení všetkých podmienok pre prijatie). Po vyhodnotení celkových výsledkov prijímacej skúšky môže dekan fakulty svojim rozhodnutím prijať aj väčší počet uchádzačov ako je plánovaný za predpokladu splnenia kvalitatívneho kritéria uchádzačov t. j. získanie min. 75 bodov.  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.04.2024 - 31.05.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
40


Aktuálny počet podaných prihlášok:
43


Prílohy
  • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
  • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
  • životopis (elektronická forma)
  • portfólio dizajnérskych prác uchádzača za obdobie jeho bakalárskeho štúdia (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Doplňujúce informácie k ročnému školnému:
Úplné znenie smernice rektora STU o školnom a poplatkoch: https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/UZ_Smernica_skolne%20a%20poplatky_2024_2025_D1a2_signed.pdf
prejsť na internú smernicu školy

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 50 €

Fakturačné údaje

Platbu je potrebné realizovať výlučne bankovým prevodom z účtu na základe pokynov v e-prihláške. Údaje pre platbu /platia aj pre zahraničie/:

IBAN: SK70 8180 0000 0070 0008 1906
SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX
Banka:
Štátna pokladnica, Radlinského 32
Bratislava, Slovenská republika
Variabilný symbol: číslo e-prihlášky

Konštantný symbol: 0308

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, PhD. – jan.ilkovic@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 19.07.2024 02:52

Upozorniť na neaktuálne údaje