Architektúra a urbanizmus

Študijný program AU je zameraný primárne na prípravu absolventa pre vstup na inžinierske štúdium v študijnom programe v rámci odboru alebo v rámci príbuzných študijných odborov. Absolventi dokážu pod dohľadom autorizovaného architekta alebo inej oprávnenej osoby spracovať architektonické alebo urbanistické návrhy a projekty. Sú spôsobilí pripravovať a vyhodnocovať podklady pre potreby architektonického alebo urbanistického návrhu. Majú znalosti zo základov architektonického a urbanistického navrhovania, ovládajú metódy a techniky architektonickej a urbanistickej tvorby, majú vedomosti z dejín architektúry, urbanizmu a umenia, z oblasti konštrukčno-technických disciplín, spoločenských a humanitných disciplín súvisiacich s odborom Architektúra a urbanizmus, ovládajú základy počítačovej podpory tvorby, majú informácie o základných legislatívnych aspektoch v dotyku s architektonickou a urbanistickou tvorbou a praxou.

Uplatnenie absolventov
Absolvent bakalárskeho stupňa štúdia je spôsobilý: - samostatne spracovávať architektonické návrhy a realizačné projekty jednoduchých stavieb, - architektonické projekty väčšieho rozsahu ako aj projekty a plány urbanistického charakteru môže spracovávať pod dohľadom autorizovaného architekta (všetky práce a činnosti, súvisiace s prípravou a uskutočňovaním projektovej fázy architektonického diela, predovšetkým rozpracovanie podrobnejších stupňov projektovej dokumentácie) - uplatniť sa v nižších funkciách v štátnej správe a samospráve v oblastiach súvisiacich s predmetom štúdia pri príprave rozhodnutí (oddelenia územného rozvoja a stavebného poriadku, oddelenia životného prostredia) - uplatniť sa v prezentačnej, odbornej a obchodnej činnosti v dodávateľských a obchodných firmách, pôsobiacich v stavebníctve.

Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Štúdium 1. stupňa

 • základná podmienka: úplné stredné vzdelanie (absolvovanie gymnázia) alebo úplné stredné odborné vzdelanie (SOŠ) ukončené maturitou ( uchádzači, ktorí absolvujú SŚ po termíne prijímacej skúšky sa maturitným vysvedčením preukazujú dodatočne, ostatní ho predkladajú ako súčasť prihlášky)
 • ďalšia podmienka: úspešné absolvovanie prijímacej skúšky

Štúdium 2. stupňa

 • základná podmienka: absolvovanie bakalárskeho štúdia v odbore alebo bakalárskeho alebo štúdia 2. stupňa v príbuznom odbore
 • ďalšia podmienka: pre absolventov Bc. resp. aj Ing. a Mgr. štúdia iných škôl úspešné absolvovanie prijímacej skúšky, pre absolventov Bc. štúdia FA STU len pokiaľ ju musí uchádzač absolvovať


Podmienky pre zahraničných študentov
 • školné podľa usmernenia rektora STU
 • overenie talentových predpokladov pre štúdium v termínoch prijímacích skúšok sa vyžaduje,
 • Test všeobecných študijných predpokladov - SCIO test (resp. SAT Teasoning Test)
 • štúdium je možné absolvovať v slovenskom alebo anglickom jazyku,
 • doloženie certifikátu o znalosti jazyka (SJ, AJ)


Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD., Ústav architektúry občianskych budov FA STU, tel.: 02/5727 6418Všeobecné informácie k prijímacej skúške
 • na jednej prihláške je možné uviesť len jeden študijný program
 • ak sa uchádzač hlási súčasne na viac študijných programov, podáva si na každý program osobitnú prihlášku a realizuje poplatok na každý program zvlášť.
 • fakulta požaduje využitie elektronickej prihlášky.Tlač a následné odoslanie vytlačenej e-prihlášky sú nevyhnutnými podmienkami pre úspešne podanie e-prihlášky na štúdium na FA STU. Fakulta potvrdzuje príjem prihlášky prostredníctvom AIS v e-prihláške, doporučuje sa zaslať prihlášku doporučene alebo osobne cez podateľňu fakulty. Fakulta zašle uchádzačom min. 3 týždne pred začatím prijímacích skúšok na Bc. štúdium individuálnu pozvánku s podrobnosťami celého prijímacieho konania.
 • každý uchádzač na bakalárske štúdium sa musí podrobiť prijímacej skúške, na štúdium 2. stupňa je prijímacia skúška odpustená uchádzačom z radov absolventov FA STU ktorí dosiahli v predošlom bakalárskom štúdiu predpísané výsledky.
 • kópiu dokladu o zaplatení poplatku za PS prevodným príkazom je nutné poslať spolu s prihláškou, najlepšie nalepiť na prihlášku
 • uchádzači, ktorí absolvujú maturitu po termíne konania prijímacej skúšky predkladajú overenú kópiu maturitného vysvedčenia v slovenskom jazyku na študijné oddelenie fakulty bezprostredne po vykonaní maturitnej skúšky a to do 8 dní od vykonania maturitnej skúškym najneskôr do dňa konania zápisu na štúdium.
 • uchádzači, ktorí maturovali skôr ako v roku 2020, priložia overenú kópiu maturitného vysvedčenia.
 • krátky životopis sa požaduje od všetkých uchádzačov na bakalárske štúdium a od tých uchádzačov na 2. stupeň , ktorí neabsolvovali 1. stupeň štúdia na FA STU. Súčasťou prihlášky uchádzačov, ktorí sú povinní absolvovať prijímaciu skúšku na 2. stupeň štúdia, je motivačný list.
 • Uchádzač SŚ, ktorý sa uchádza o štúdium opakovane, predkladá novú prihlášku spolu s overenou kópiou maturitného vysvedčenia.
 • uchádzač, ktorý sa uchádza o štúdium opakovane po vylúčení z predošlého štúdia na FA STU, predkladá novú prihlášku spolu s overenou kópiou maturitného vysvedčenia a overenou kópiou výpisu absolvovaných predmetov.
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a k výkonu povolania vo zvolenom študijnom programe sa v prihláške nevyžaduje, je dobrovoľné. Doporučuje sa však zdravotný stav vo vzťahu k zvolenému štúdiu konzultovať s lekárom. Uchádzač, ktorý nemá v prihláške lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre zvolené štúdium, vstupuje do štúdia zo zdravotného hľadiska na vlastnú zodpovednosť. ZŤP uchádzačom sa doporučuje informovať fakultu formou kópie ZŤP potvrdenia z dôvodov vytvorenia primeraných podmienok pre absolvovanie prijímacích skúšok a pre štúdium zo strany fakulty.


Forma prijímacej skúšky

anonymná, talentová, jednodňováTesty

1. kresba zátišia podľa predlohy,
2. kompozícia z geometrických telies,
3. test priestorovej predstavivosti
4. test všeobecných študijných predpokladov ( prostredníctvom spoločnosti SCIO, s.r.o.) • Deň otvorených dverí

  14.11.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  31.03.2020 - 01.02.2020

 • Konanie prijímacej skúšky

  08.01.2020 - 22.01.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
240


Aktuálny počet podaných prihlášok:
371


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • životopis (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 600 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK70 8180 0000 0070 0008 1906
SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX
Variabilný symbol: podľa údajov z e-prihlášky

Konštantný symbol: 0308

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, PhD. – jan.ilkovic@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 02.07.2020 03:01

Upozorniť na neaktuálne údaje