Architektúra a urbanizmus

Uplatnenie absolventov
Vzhľadom na to, že študenti už počas svojho štúdia prichádzajú do kontaktu s navrhovaním reálnych zadaní, sú súčinní pri vytváraní projektovej dokumentácie (Bellušove ateliéry alebo formou praxe v architektonických a projekčných kanceláriách), tak sa vedia veľmi rýchlo začleniť do pracovných tímov, zhostiť sa pracovnej úlohy ako aj do konfrontácie s výzvami. Z tohto dôvodu, nemajú študenti, ešte v čase štúdia, problém vykonávať prax. - Slovenská komora architektov - Siebert Talaš architekti - Pamiatkový ústav Slovenskej republiky - Útvar hlavnej architektky mesta Bratislava, Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Link na dokumenty. Študenti FAD STU vo veľkej miere pracujú, resp. praxujú už počas svojho štúdia, kde využívajú možnosť práce na Dohodu alebo svoje Živnostenské oprávnenie. Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov po skončení ich jednotlivých stupňov štúdia zdokumentované na: https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/nezamestnanost-mesacne-statistiky.html?page_id=1254, https://www.minedu.sk/uplatnenie-absolventov/ https://www.minedu.sk/pri-vybere-vysokej-skoly-pomoze-uchadzacom-aj-prehlad-nezamestnanosti-jej-absolventov/

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 • základná podmienka: úplné stredné vzdelanie (absolvovanie gymnázia) alebo úplné stredné odborné vzdelanie (SOŠ) ukončené maturitou ( uchádzači, ktorí absolvujú SŚ po termíne prijímacej skúšky sa maturitným vysvedčením preukazujú dodatočne, ostatní ho predkladajú ako súčasť prihlášky)

 • ďalšia podmienka: úspešné absolvovanie prijímacej skúšky,
 • podanie si elektronickej prihlášky v určenom termíne a uhradenie poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania.


Podmienky pre zahraničných študentov
 • školné podľa usmernenia rektora STU
 • overenie talentových predpokladov pre štúdium v termínoch prijímacích skúšok sa vyžaduje,
 • štúdium je možné absolvovať v slovenskom alebo anglickom jazyku,
 • doloženie certifikátu o znalosti jazyka (min. úroveň B2),
 • uznanie ekvivalencie vzdelania získaného na zahraničnej strednej škole vykonáva okresný úrad v sídle kraja a je potrebné ho doložiť najneskôr v deň zápisu. (Postup a formuláre žiadosti viď: http://www.stuba.sk/sk/informacie-pre-uchadzacov/studium-na-univerzite/uznavanie-dokladov-o-vzdelani-ziskanych-v zahranici.html?page_id=5545).


Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD., Ústav architektúry občianskych budov FA STU,danica.koncekova@stuba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške
 • na jednej prihláške je možné uviesť len jeden študijný program
 • ak sa uchádzač hlási súčasne na viac študijných programov, podáva si na každý program osobitnú prihlášku a realizuje poplatok na každý program zvlášť.
 • fakulta požaduje výhradne využitie elektronickej prihlášky. 
 • fakulta zašle uchádzačom min. 3 týždne pred začatím prijímacích skúšok na Bc. štúdium individuálnu pozvánku s podrobnosťami celého prijímacieho konania.
 • každý uchádzač na bakalárske štúdium sa musí podrobiť prijímacej skúške,
 • uchádzači, ktorí absolvujú maturitu po termíne konania prijímacej skúšky predkladajú notársky overenú kópiu maturitného vysvedčenia v slovenskom jazyku na študijné oddelenie fakulty bezprostredne po vykonaní maturitnej skúšky a to do 8 dní od vykonania maturitnej skúškym najneskôr do dňa konania zápisu na štúdium.
 • notársky overenú kópiu maturitného vysvedčenia je nutné predložiť v papierovej podobe.
 • krátky životopis sa požaduje od všetkých uchádzačov na bakalárske štúdium,
 • uchádzač, ktorý sa uchádza o štúdium opakovane po vylúčení z predošlého štúdia na FAD STU, predkladá novú prihlášku spolu s overenou kópiou maturitného vysvedčenia a overenou kópiou výpisu absolvovaných predmetov.
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a k výkonu povolania vo zvolenom študijnom programe sa v prihláške nevyžaduje. ZŤP uchádzačom sa doporučuje informovať fakultu formou kópie ZŤP potvrdenia z dôvodov vytvorenia primeraných podmienok pre absolvovanie prijímacích skúšok a pre štúdium zo strany fakulty. Tiež odporúčame infomovať fakultu, ak ste uchádzať so špecifickými potrebami.
 • Elektronickú verziu portfólia domácich prác podanú prostredníctvom AIS a spracovanú podľa požiadaviek špecifikovaných pre jednotlivé študijné odbory a s čestným prehlásením uchádzača potvrdzujúce autorstvo prác uchádzača /podľa pokynov na webovej stránke)


Forma prijímacej skúšky

anonymná, talentová, jednodňová, onlineTesty

Prijímacia skúška prebieha ako jednodňová talentová skúška dištančným spôsobom. Pozostáva z grafickej a písomnej časti, kde sa spracovaním jednotlivých úloh preverujú predpoklady uchádzača o štúdium.

1. lineárna/tónovaná kresba zátišia, busty podľa predlohy,

2. lineárna/tónovaná kresba zátišia, busty podľa predlohy,

3. kompozícia z geometrických telies (návrh priestorovej kompozície, kresba ceruzkou),

4. test všeobecných znalostí z oblasti architektúry, umenia a dizajnu

5. test priestorovej predstavivosti • Podanie prihlášky na štúdium

  01.04.2024 - 01.03.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
200


Aktuálny počet podaných prihlášok:
525


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma, elektronická forma)
 • životopis (elektronická forma)
 • uznanie ekvivalencie vzdelania získaného na zahraničnej strednej škole vykonáva okresný úrad v sídle kraja a je potrebné ho doložiť najneskôr v deň zápisu. (papierová forma)
 • elektronickú verziu portfóliadomácich prác podanú prostredníctvom AIS aspracovanú podľa požiadaviek špecifikovaných pre jednotlivé študijné odbory asčestným prehlásením uchádzača potvrdzujúceautorstvo prác uchádzača /jpg alebo pdf formát max. do veľkosti (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1200 €
Doplňujúce informácie k ročnému školnému:
Úplné znenie smernice rektora STU o školnom a poplatkoch: https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/UZ_Smernica_skolne%20a%20poplatky_2024_2025_D1a2_signed.pdf
prejsť na internú smernicu školy

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 50 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK70 8180 0000 0070 0008 1906
SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX
Variabilný symbol: podľa údajov z e-prihlášky

Konštantný symbol: 0308

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, PhD. – jan.ilkovic@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 30.05.2024 02:51

Upozorniť na neaktuálne údaje