Architektúra a urbanizmus

Uplatnenie absolventov
Absolvent bakalárskeho stupňa štúdia je spôsobilý: - samostatne spracovávať architektonické návrhy a realizačné projekty jednoduchých stavieb, - architektonické projekty väčšieho rozsahu ako aj projekty a plány urbanistického charakteru môže spracovávať pod dohľadom autorizovaného architekta (všetky práce a činnosti, súvisiace s prípravou a uskutočňovaním projektovej fázy architektonického diela, predovšetkým rozpracovanie podrobnejších stupňov projektovej dokumentácie) - uplatniť sa v nižších funkciách v štátnej správe a samospráve v oblastiach súvisiacich s predmetom štúdia pri príprave rozhodnutí (oddelenia územného rozvoja a stavebného poriadku, oddelenia životného prostredia) - uplatniť sa v prezentačnej, odbornej a obchodnej činnosti v dodávateľských a obchodných firmách, pôsobiacich v stavebníctve.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 • základná podmienka: úplné stredné vzdelanie (absolvovanie gymnázia) alebo úplné stredné odborné vzdelanie (SOŠ) ukončené maturitou ( uchádzači, ktorí absolvujú SŚ po termíne prijímacej skúšky sa maturitným vysvedčením preukazujú dodatočne, ostatní ho predkladajú ako súčasť prihlášky)

 • ďalšia podmienka: úspešné absolvovanie prijímacej skúšky,
 • podanie si elektronickej prihlášky v určenom termíne a uhradenie poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania.


Podmienky pre zahraničných študentov
 • školné podľa usmernenia rektora STU
 • overenie talentových predpokladov pre štúdium v termínoch prijímacích skúšok sa vyžaduje,
 • štúdium je možné absolvovať v slovenskom alebo anglickom jazyku,
 • doloženie certifikátu o znalosti jazyka (min. úroveň B2),
 • uznanie ekvivalencie vzdelania získaného na zahraničnej strednej škole vykonáva okresný úrad v sídle kraja a je potrebné ho doložiť najneskôr v deň zápisu. (Postup a formuláre žiadosti viď: http://www.stuba.sk/sk/informacie-pre-uchadzacov/studium-na-univerzite/uznavanie-dokladov-o-vzdelani-ziskanych-v zahranici.html?page_id=5545).


Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD., Ústav architektúry občianskych budov FA STU, tel.: 02/5727 6418Všeobecné informácie k prijímacej skúške
 • na jednej prihláške je možné uviesť len jeden študijný program
 • ak sa uchádzač hlási súčasne na viac študijných programov, podáva si na každý program osobitnú prihlášku a realizuje poplatok na každý program zvlášť.
 • fakulta požaduje výhradne využitie elektronickej prihlášky. 
 • fakulta zašle uchádzačom min. 3 týždne pred začatím prijímacích skúšok na Bc. štúdium individuálnu pozvánku s podrobnosťami celého prijímacieho konania.
 • každý uchádzač na bakalárske štúdium sa musí podrobiť prijímacej skúške,
 • uchádzači, ktorí absolvujú maturitu po termíne konania prijímacej skúšky predkladajú notársky overenú kópiu maturitného vysvedčenia v slovenskom jazyku na študijné oddelenie fakulty bezprostredne po vykonaní maturitnej skúšky a to do 8 dní od vykonania maturitnej skúškym najneskôr do dňa konania zápisu na štúdium.
 • notársky overenú kópiu maturitného vysvedčenia je nutné predložiť v papierovej podobe.
 • krátky životopis sa požaduje od všetkých uchádzačov na bakalárske štúdium,
 • uchádzač, ktorý sa uchádza o štúdium opakovane po vylúčení z predošlého štúdia na FAD STU, predkladá novú prihlášku spolu s overenou kópiou maturitného vysvedčenia a overenou kópiou výpisu absolvovaných predmetov.
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a k výkonu povolania vo zvolenom študijnom programe sa v prihláške nevyžaduje. ZŤP uchádzačom sa doporučuje informovať fakultu formou kópie ZŤP potvrdenia z dôvodov vytvorenia primeraných podmienok pre absolvovanie prijímacích skúšok a pre štúdium zo strany fakulty. Tiež odporúčame infomovať fakultu, ak ste uchádzať so špecifickými potrebami.
 • Elektronickú verziu portfólia domácich prác podanú prostredníctvom AIS a spracovanú podľa požiadaviek špecifikovaných pre jednotlivé študijné odbory a s čestným prehlásením uchádzača potvrdzujúce autorstvo prác uchádzača /v súbornom pdf formáte max. do veľkosti 40MB, odovzdať do 6.januára 2022/.


Forma prijímacej skúšky

anonymná, talentová, jednodňová, onlineTesty

Prijímacia skúška prebieha ako jednodňová talentová skúška dištančným spôsobom - online. Pozostáva z grafickej a písomnej časti, kde sa spracovaním jednotlivých úloh preverujú predpoklady uchádzača o štúdium.

1. lineárna kresba zátišia podľa predlohy,

2. kompozícia z geometrických telies (návrh priestorovej kompozície, kresba ceruzkou),

3. test všeobecných znalostí z oblasti architektúry, umenia a dizajnu

4. hodnotenie portfólia domácich prác uchádzača

Portfólio musí obsahovať čestné prehlásenie uchádzača o autorstve predkladaných prác, ktoré musí byť vložené spolu s portfóliom domácich prác do dokumentovej časti e-prihlášky v AIS do 6.1.2022. Nevloženie portfólia domácich prác do AIS do uvedeného termínu znamená nesplnenie podmienok na prijatie! • Podanie prihlášky na štúdium

  03.10.2022 - 06.12.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
200


Aktuálny počet podaných prihlášok:
490


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma, elektronická forma)
 • životopis (elektronická forma)
 • uznanie ekvivalencie vzdelania získaného na zahraničnej strednej škole vykonáva okresný úrad v sídle kraja a je potrebné ho doložiť najneskôr v deň zápisu. (papierová forma)
 • elektronickú verziu portfóliadomácich prác podanú prostredníctvom AIS aspracovanú podľa požiadaviek špecifikovaných pre jednotlivé študijné odbory asčestným prehlásením uchádzača potvrdzujúceautorstvo prác uchádzača /jpg alebo pdf formát max. do veľkosti (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1200 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK70 8180 0000 0070 0008 1906
SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX
Variabilný symbol: podľa údajov z e-prihlášky

Konštantný symbol: 0308

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, PhD. – jan.ilkovic@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 30.01.2023 02:51

Upozorniť na neaktuálne údaje