Dizajn

Tretí stupeň štúdia umožňuje prehĺbenie umeleckej a metodologickej špecializácie absolventov odboru dizajn, resp. príbuzných odborov v súčasných smeroch a druhoch dizajnérskej tvorby. Absolvent ovláda nielen teóriu a metodológiu dizajnérskej tvorby, ale je schopný preukázať svoje tvorivé, umelecko-technické zručnosti pri riešení najzložitejších problémov súčasného dizajnu. Absolvent študijného programu je schopný samostatne analyzovať dizajnérsku úlohu, metodologicky zvládnuť náročné prepojenie tvaru a funkcie s najsúčasnejšími technologickými postupmi a materiálmi a spoločensko - kultúrnymi aspektmi pôsobenia dizajnérskeho diela. Výrazným znakom absolventa je zvládnutie interdisciplinárnych prístupov každej dizajnérskej témy. Absolvent je schopný uplatniť sa ako samostatný dizajnér v priemysle v oblasti vizuálnej komunikácie, reklamy, v oblasti manažmentu a marketingu dizajnérske tvorby, ale aj v oblastiach výskumu, vzdelávania tvorivých dizajnérov.

Uplatnenie absolventov
Vzdelanie v odbore umožňuje absolventovi/-tke uplatniť sa ako samostatný/-tná dizajnér/-rka v rôznych oblastiach a sférach dizajnu, vo výskumných a vývojových tímoch, v ktorých dokáže zabezpečiť financovanie výskumno-vývojových projektov, zostaviť a viesť tím. Pri uplatnení v slobodnom povolaní je absolvent/-tka pripravený/á riešiť komplexné projekty s presahmi do širokého spektra odvetví priemyslu. V dizajnérskych štúdiách a architektonických ateliéroch je schopný/á zastávať riadiace pozície. Nachádza uplatnenie vo vývojových a technologických centrách, v štandardných dizajnérskych povolaniach a v iných príbuzných profesiách. Absolvent/-tka vie zastávať vedúcu pozíciu pri odbornom vzdelávaní. Absolvent/-tka doktorandského ŠP Dizajn sa môže uplatniť v oblasti dizajnérskej a umeleckej tvorby, v pozícii kurátora/-ky výstav, zbierok dizajnu alebo vedenia kreatívnych a experimentálnych projektov. Interdisciplinárna príprava absolventa/-tky je predpokladom pre uplatnenie v hraničných oblastiach dizajnu medzi architektúru, urbanizmom, interiérovou tvorbou a pod. Absolventi FAD STU vo veľkej miere využívajú možnosť práce na Dohodu alebo v rámci Živnostenského oprávnenia. Vzhľadom na tento fakt, nemožno presne zhodnotiť uplatniteľnosť našich absolventov po skončení jednotlivých stupňov štúdia.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou pre prijatie na doktorandské štúdium je absolvovanie študijného programu  druhého stupňa štúdia podľa Čl.3 (1) Poriadku prijímacieho konania na STU Bratislava.

Pre uchádzačov, ktorí dosiahli požadované vzdelanie v zahraničí  je základnou podmienkou prijatia uznanie, že úspešne vykonaná záverečná skúška a doklady potvrdzujúce ukončený stupeň štúdia  zodpovedajú požadovanému stupňu vzdelania.

Pre cudzích štátnych príslušníkov, ktorí sa uchádzajú o štúdium študijných programov v jazyku slovenskom alebo anglickom (č l. 22 štatútu STU) sa použijú ustanovenia bodu a) primerane.

Ďalšou podmienkou  pre prijatie  na doktorandské štúdium vo všetkých študijných programoch na Fakulte architektúry STU je úspešné absolvovanej prijímacej skúšky.

Na doktorandské štúdium môžu byť prijatí len absolventi príbuzného odboru.Podmienky pre zahraničných študentov
 • zahraniční študenti študujú ako samoplatci,
 • školné podľa usmernenia rektora STU
 • štúdium je možné absolvovať v slovenskom alebo anglickom jazyku,

pre podanie prihlášok platia vyššie uvedené termínyKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD.,

Ústav architektúry  občianskych budov,

danica.koncekova@stuba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške
 1. Rámcový obsah skúšky:

Prijímacia skúška má formu ústneho pohovoru, ktorému predchádza test zo znalosti cudzieho jazyka. V rámci skúšky sa overia vedomosti a poznatky uchádzača z oblasti predmetov inžinierskeho alebo magisterského študijného odboru, ktoré súvisia so zvoleným doktorandským študijným programom a vybranou témou dizertačnej práce. Cieľom prijímacieho konania je zistenie predpokladov uchádzača pre samostatnú tvorivú činnosť v oblasti vedy, techniky, ako aj zistenie zodpovedajúcej úrovne jeho odborných znalostí.

 1. Spôsob vyhodnocovania výsledkov prijímacej skúšky:

Stanovenie poradia (na základe bodového hodnotenia úrovne odborných znalostí, dosiahnutých výsledkov štúdia a testov z jazyka).

 1. Zverejnenie výsledkov prijímacej skúšky:

Prostredníctvom internetovej stránky FA STU a na výveske doktorandského štúdia na FA STU.Forma prijímacej skúšky

Hodnotenie úrovne odborných znalostí a predpokladov tvorivej činnosti v oblasti vedy a umenia v rámci prijímacej skúšky:

Hodnotenia úrovne odborných znalostí a overenie predpokladov tvorivej činnosti v oblasti vedy - ústne

Dosiahnuté študijné výsledky, ocenenia a ďalšie aktivity

Znalosť cudzieho jazyka -písomný test • Podanie prihlášky na štúdium

  01.04.2024 - 31.05.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
3


Aktuálny počet podaných prihlášok:
4


Prílohy
 • životopis (elektronická forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
 • Motivačný list (papierová forma, elektronická forma)
 • Súpis výsledkov odbornej činnosti (papierová forma, elektronická forma)
 • Doklad o štátnej skúške z ang. jazyka (papierová forma, elektronická forma)
 • Rámcový projekt k téme dizertačnej práce (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Doplňujúce informácie k ročnému školnému:
Úplné znenie smernice rektora STU o školnom a poplatkoch: https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/UZ_Smernica_skolne%20a%20poplatky_2024_2025_D1a2_signed.pdf
prejsť na internú smernicu školy

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 50 €

Fakturačné údaje

Poplatok sa uhrádza podľa údajov z e-prihlášky.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, PhD. – jan.ilkovic@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 19.07.2024 02:52

Upozorniť na neaktuálne údaje