Architektúra

Absolvovaním študijného programu absolvent získal: vedomosti z teórie a dejín architektúry a umenia; súbor technických vedomostí z oblasti konštrukcií a technického vybavenia budov; primerané vedomosti o vnútornom prostredí budov; spôsobilosť komplexne zpracovať architektonické návrhy a projekty budov, ich interiérov a exteriérov, urbanistické návrhy a územné plány; rekonštrukciu a obnovu pamiatkovo chránených budov; predpoklady pre manažérsku a koordinačnú činnosť súvisiacu s výkonom povolania architekt; vedomosti z humanitných vied potrebné pre chápanie vzťahov medzi ľuďmi, stavbami a prostredím; chápanie architektonickej profesie a úlohy architekta v spoločnosti. Nadobudol: 35% kreditov z povinných predmetov odboru; 40% z predmetov prehlbujúcich študijný program; 25% z voľne výberových predmetov.

Uplatnenie absolventov
Absolvent „inžinier architekt“ je schopný rozumieť kultúrnemu, intelektuálnemu, historickému, sociálnemu a ekonomickému vzťahu architektúry a prostredia. Chápe úlohu architekta voči klientovi a spoločnosti, čo závisí od kultivovaného, analytického a tvorivého myslenia. Je spôsobilý komplexne vypracovať architektonické návrhy a projekty budov, ich interiérov a exteriérov, urbanistické návrhy a územné plány pre potreby usmerňovania územného rozvoja. Je schopný riešiť úlohy od urbanistického celku, cez architektúru budov až po výtvarné a technické detaily, vrátane interiérov budov, ich rekonštrukcií, obnovy pamiatkovo chránených objektov a súborov a spolupracovať pri architektonickom stvárnení inžinierskych stavieb ako aj pri umeleckom dotváraní stavieb. Absolvent je pripravený zvládnuť koordináciu estetických, technických, konštrukčných, ekonomických, ekologických, spoločenských a požiadaviek. Je odborne pripravený zvládnuť prípravnú, návrhovú a projektovú činnosť. Má predpoklady zvládnuť dozor nad realizáciou budov a súborov ako aj pre súvisiacu manažérsku a koordinačnú činnosť súvisiacu s výkonom povolania architekta a architekta-urbanistu.

Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Štúdium 2. stupňa

 • základná podmienka: absolvovanie bakalárskeho štúdia v študijnom odbore alebo bakalárskeho alebo štúdia 2. stupňa v príbuznom odbore
 • ďalšia podmienka:  úspešné absolvovanie prijímacej skúšky,


Podmienky pre zahraničných študentov
 • školné podľa usmernenia rektora STU
 • overenie talentových predpokladov pre štúdium v termínoch prijímacích skúšok sa vyžaduje,
 • štúdium je možné absolvovať v slovenskom alebo anglickom jazyku,
 • pre podanie prihlášok platia vyššie uvedené termíny


Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Prijímaciu skúšku musí absolvovať každý uchádzač o štúdium, okrem uchádzačov - absolventov bakalárskeho štúdia na FA STU, ktorí v zmysle čl. 7 ods. 5,6  Pravidiel a podmienok prijímania na štúdium študijných programov prvého, druhého a tretieho stupňa  na STU v Bratislave, dosiahli súčasne nasledovné študijné výsledky (podmienky pre tzv. pokračujúce štúdium bez prijímacej skúšky) :

X/1 )  vážený študijný priemer  (VŠP) z vyštudovaných predmetov za celé štúdium nie horší ako 2,00    

X/2 )  vážený študijný priemer   (VŠP) z vybranej skupiny z úspešne vyštudovaných  predmetov :

 • v ŠP architektúra a  urbanizmus: Základy navrhovania I, II. a Ateliéry  navrhovania I – VIII. -  nie horší ako 2,00,,


Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD., Ústav architektúry  občianskych budov, tel.: 02/572 76 418Všeobecné informácie k prijímacej skúške
 • v študijnom odbore architektúra a urbanizmus je možné podať iba jednu prihlášku (buď na študijný program architektúra alebo ŠP urbanizmus)
 • fakulta požaduje využitie elektronickej prihlášky.Tlač a následné odoslanie vytlačenej a podpísanej e- prihlášky sú nevyhnutnými podmienkami pre úspešne podanie e-prihlášky na štúdium na FA STU. Fakulta potvrdzuje príjem prihlášky prostredníctvom AIS v e-prihláške, doporučuje sa zaslať prihlášku doporučene alebo osobne cez podateľňu fakulty. Fakulta zašle uchádzačom najneskôr 2 týždne pred konaním prijímacích skúšok na Ing. štúdium individuálnu pozvánku s podrobnosťami celého prijímacieho konania.
 • každý uchádzač na inžinierske / magisterské štúdium sa musí podrobiť prijímacej skúške. Na štúdium 2. stupňa je prijímacia skúška odpustená uchádzačom z radov absolventov bakalárskeho štúdia na FA STU ktorí dosiahli v predošlom bakalárskom štúdiu predpísané výsledky.
 • krátky životopis sa požaduje od uchádzačov na 2. stupeň, ktorí neabsolvovali 1. stupeň štúdia na FA STU.
 • uchádzač, ktorý sa uchádza o štúdium opakovane po vylúčení z predošlého štúdia, predkladá novú prihlášku spolu s overenou kópiou diplomu a overenou kópiou výpisu absolvovaných predmetov.
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a k výkonu povolania vo zvolenom študijnom programe sa v prihláške nevyžaduje, je dobrovoľné. Doporučuje sa však zdravotný stav vo vzťahu k zvolenému štúdiu konzultovať s lekárom. Uchádzač, ktorý nemá v prihláške lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre zvolené štúdium, vstupuje do štúdia zo zdravotného hľadiska na vlastnú zodpovednosť. ZŤP uchádzačom sa doporučuje informovať fakultu formou kópie ZŤP potvrdenia z dôvodov vytvorenia primeraných podmienok pre absolvovanie prijímacích skúšok a pre štúdium zo strany fakulty.


Forma prijímacej skúšky

talentová (praktická a a ústna časť)Testy

praktická časť: klauzúrna práca a portfólio prác z predchádzajúceho štúdia

ústna časť: obhajoba klauzúrnej práce, prezentácia a argumentačná úroveň k prácam v portfóliu, zhodnotenie obsahu a výsledkov predošlého štúdia  • Podanie prihlášky na štúdium

  31.03.2020 - 31.05.2020

 • Konanie prijímacej skúšky

  16.06.2021 - 17.06.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
120


Aktuálny počet podaných prihlášok:
110


Prílohy
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • životopis (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
Účet: SK70 8180 0000 0070 0008 1906
Variabilný symbol: číslo e-prihlášky Konštantný symbol: 0308

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Andrea Fabriciová – andrea.fabriciova@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 24.09.2020 10:49

Upozorniť na neaktuálne údaje