Logo univerzity

Study programmes

Foreign language study programs are not provided.

Faculty profile

Filozofická fakulta TU plánuje v akademickom roku 2024/2025 otvoriť prvý stupeň štúdia (bakalárske štúdium) v študijných programoch dejiny a teória umenia, filozofia, história, klasická archeológia, politológia, psychológia a sociológia. Druhý stupeň štúdia (magisterské štúdium) v študijných programoch dejiny a teória umenia, filozofia, história, klasická archeológia, psychológia, politológia, sociológia a tretí stupeň štúdia (doktorandské štúdium) v študijných programoch filozofia, psychológia, slovenské dejiny, dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry, klasická archeológia a teória a metodológia sociológie.

Prečo študovať v Trnave?

Je len málo miest, kde sa snúbi história mesta s tradíciou univerzitného vzdelávania tak výrazne ako v Trnave. Okrem skutočnosti, že Trnava sa môže pýšiť titulom najstaršieho slobodného kráľovského mesta na území Slovenska (r. 1238) s množstvom vzácnych kultúrnych pamiatok i históriou kultúrneho a náboženského centra krajiny, dôležitou črtou života mesta je, že už od prvej polovice 17. storočia je Trnava uznávaným univerzitným centrom s množstvom vedeckých, kultúrnych a spoločenských ustanovizní, čo sa preukazuje tak na zachovalej historickej architektúre, ako i na súčasnom duchu mesta. V Trnave, ťažiacej z výhodnej polohy a výbornej dostupnosti, sídli hneď viacero vysokých škôl, z ktorých najvýznamnejšou je Trnavská univerzita.

Filozofická fakulta bola konštitutívnou súčasťou historickej Trnavskej univerzity, ktorá patrila už od dôb svojho založenia (r. 1635) medzi najvýznamnejšie vzdelávacie inštitúcie pôsobiace na území dnešného Slovenska. Obnovená Trnavská univerzita (r. 1992) tak nadväzuje na geografickú históriu a ideovú tradíciu, duchovné hodnoty a kresťanskú kultúru jednej z najstarších univerzít strednej Európy.

Filozofická fakulta je jednou zo zakladajúcich fakúlt dnešnej Trnavskej univerzity a k jej významným atribútom patrí historická kontinuita a akademická identita s pôvodnou Trnavskou univerzitou. Základným poslaním fakulty, na ktorej v súčasnosti pôsobí sedem katedier a tri špecializované pracoviská, je kresťansky orientované univerzitné vzdelávanie a rozvoj vedy a výskumu vo filozofických, humanitných, spoločenských vedách a vedách o umení. V rámci jednotlivých vedných odborov sú výsledky bádaní prezentované v periodikách Acta Philosophica Tyrnaviensia, Acta Moralia Tyrnaviensia, Sambucus, Acta Psychologica Tyrnaviensia, Studia Historica TyrnaviensiaAnodos. Zborník Memoria Tyrnaviae poskytuje priestor mladým vedeckým pracovníkom a doktorandom. Vedecko–výskumná činnosť sa realizuje najmä formou výskumných projektov a grantových úloh. Medzinárodnú spoluprácu fakulta rozvíja nielen formou mobilít, výskumnej spolupráce a prednášok zahraničných pedagógov, ale aj prostredníctvom semestrálnych kurzov zahraničných študentov. Súčasťou ďalších foriem vzdelávania je i postgraduálne štúdium a spolupráca s Univerzitou tretieho veku.

Štúdium na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave prebieha vo všetkých stupňoch vysokoškolského vzdelávania kreditovým systémom štúdia (ECTS). Fakulta podľa § 102 ods. 3 písm. e) zákona č. 131/2002 Z.z. O vysokých školách v znení neskorších predpisov a po vyjadrení Akreditačnej komisie plánuje v akademickom roku 2024/2025 otvoriť prvý stupeň štúdia (bakalárske štúdium) v študijných odboroch dejiny a teória umenia, filozofia, história, klasická archeológia, politológia, psychológia a sociológia. Druhý stupeň štúdia (magisterské štúdium) v študijných odboroch dejiny a teória umenia, filozofia, história, klasická archeológia, psychológia, politológia, sociológia a tretí stupeň štúdia (doktorandské štúdium) v študijných programoch filozofia, psychológia, slovenské dejiny, dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry, klasická archeológia a teória a metodológie sociológie. Štúdium v bakalárskom i magisterskom stupni štúdia bude prebiehať v dennej forme, v externej forme bude prebiehať bakalárske štúdium filozofie, psychológie a histórie. Vo všetkých akreditovaných odboroch je možné konať rigorózne skúšky a udeľovať titul PhDr. Rozhodnutím MŠ SR fakulta získala právo konať habilitačné konania a priznávať titul docent ako i konať inauguračné konania a priznávať titul profesor v príslušných vedných odboroch.

FF TU ponúka svojim študentom ubytovanie, služby univerzitnej knižnice, katedrové knižnice, celý rad špecializovaných učební a pracovísk, ako sú videoprezentačné učebne, multimediálne učebne, multifunkčnú aulu, pracovisko pre doktorandov, Centrum komunikácie, centrálny IT systém, Modulárny akademický informačný systém, Univerzitné pastoračné centrum, služby psychologickej poradne, univerzitnej jedálne a viacero ostatných podporných služieb.

Filozofická fakulta Trnavskej univerzity patrí medzi najvýznamnejšie humanitne orientované fakulty na Slovensku. O jej význame svedčí aj rozsiahla publikačná činnosť jej vedecko-pedagogických pracovníkov, citačný ohlas a početná účasť na vedeckých grémiách, redakčných radách a komisiách, tak doma ako aj v zahraničí. Trnavská univerzita sa umiestňuje na popredných miestach v hodnotení verejných vysokých škôl a fakúlt vykonávanom Akademickou rankingovou a ratingovou agentúrou (ARRA). V oblasti humanitných vied, kam patrí aj FF TU bola v roku 2015 na 3. mieste v rebríčku kvality vysokých škôl na Slovensku, pri hodnotení grantových prostriedkov na 1 tvorivého pracovníka sa fakulta v roku 2005 a 2006 umiestnila na 4. mieste v rámci 23 slovenských fakúlt zaradených do skupiny „Humanitné vedy“. V roku 2006 sa Trnavská univerzita v oblasti humanitných vied umiestnila na 2. mieste, v roku 2007 na 3. mieste, v roku 2008 na 4., v roku 2009 na 3. mieste. V rokoch 2010, 2011 a 2012 na 4. mieste v celkovom hodnotení všetkých slovenských univerzít. V rokoch 2013 a 2014 sa fakulta umiestnila na 6. mieste a v roku 2015 na 5. mieste v rámci skupín svojich odborov, kde sa lepšie umiestnili najmä hybridné „filozoficko-prírodovedné“ fakulty. Ak Vám teda nepostačujú dnes tak preferované praktické a užitočné zručnosti napr. v oblasti informačných technológii, ale zaujíma Vás skutočne široké a ucelené humanitné vzdelanie, strategické myslenie v súvislostiach a pokiaľ chcete prežiť roky vysokoškolského štúdia vo výnimočnej komunite vysokoškolských pedagógov a študentov, ktorí usilujú o nestranné hľadanie pravdy, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity sa môže aj pre Vás stať domovom.

Admission procedure

History Mgr., external

Deadline for applications: 29.02.2024
Deadline of examination:

Classical Archaeology Bc., full-time

Deadline for applications: 29.02.2024
Deadline of examination:

Social psychology PhD., external

Deadline for applications: 29.02.2024
Deadline of examination:

Politology Bc., external

Deadline for applications: 29.02.2024
Deadline of examination:

Theory and methodology of sociology PhD., external

Deadline for applications: 29.02.2024
Deadline of examination:

Sociology Mgr., full-time

Deadline for applications: 29.02.2024
Deadline of examination:

History Bc., full-time

Deadline for applications: 29.02.2024
Deadline of examination:

Systematic philosophy PhD., full-time

Deadline for applications: 29.02.2024
Deadline of examination:

Psychology Bc., external

Deadline for applications: 29.02.2024
Deadline of examination:

Theory and methodology of sociology PhD., full-time

Deadline for applications: 29.02.2024
Deadline of examination:

Accommodation and boarding

Accomodation

FF TU ponúka svojim študentom ubytovanie v študentskom domove Petra Pázmaňa, ktorý sa nachádza len niekoľko metrov od budovy fakulty ako aj v ďalších ubytovacích zariadeniach v meste a blízkom okolí.

Boarding

Stravovanie študentov zabezpečuje moderná univerzitná jedáleň v sídle fakulty.

Other services

FF TU ďalej ponúka  služby univerzitnej knižnice, katedrové knižnice, celý rad špecializovaných učební a pracovísk, ako sú videoprezentačné učebne, multimediálne učebne, multifunkčnú aulu, pracovisko pre doktorandov, Centrum komunikácie, centrálny IT systém, Modulárny akademický informačný systém, Univerzitné pastoračné centrum, služby psychologickej poradne, univerzitnej jedálne a viacero ostatných podporných služieb.

The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

University detail

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Responsibility for content: Silvia Ondrišová (silvia.ondrisova@truni.sk)
Last update: 19.10.2023 10:25

Draw attention to not topical data