Teória a metodológia sociológie

Študijný odbor zahŕňa znalosti týkajúce sa  základných úrovní, subsystémov a procesov v spoločnosti a jej segmentoch, ako aj metodologických prístupov a metodických pravidiel sociologického skúmania sociálnej skutočnosti. Štúdium sa orientuje sa na nadobudnutie poznatkov a zručností, ktoré sa týkajú sociologickej teórie, dejín sociológie a metód sociologického výskumu, ktoré sú doplnené o základné poznatky z pomocných a príbuzných vedných disciplín ako napríklad demografia, štatistika, psychológia, ekonómia, filozofia, politológia, logika a metodológia vedy. K nosným témam patria: sociálne mikro- a makroštruktúry, sociálne procesy, história sociologického myslenia: klasické a súčasné sociologické teórie, metódy a techniky sociologického výskumu a odvetvové sociologické disciplíny podľa zamerania dizertačnej práce.Prospects of graduates

Absolvent v súvislosti s riešením konkrétnych sociálnych problémov je schopný: identifikovať zodpovedajúcu špecifickú oblasť, uviesť a objasniť už použité alebo štandardne používané spôsoby a metódy ich riešenia, ako aj navrhnúť nové spôsoby riešenia; adaptovať a aplikovať tieto riešenia v konkrétnych podmienkach riešenia problému. Absolvent je schopný samostatne formulovať a analyzovať problémy, navrhnúť možné riešenia a viesť projekty zamerané na prácu s ľuďmi, vo verejných inštitúciách a organizáciách, v mediálnom sektore, v sektore služieb a v neziskových organizáciách.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Trnava University in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Výberové konanie na základe doterajších študijných výsledkov, odbornej skúšky a odborného pohovoru o prihlásenej téme dizertačnej práce s prihliadnutím na dosiahnuté výsledky doterajšieho vzdelania. Akceptujú sa prihlášky absolventov daného študijného programu alebo príbuzných študijných programov. O akceptovaní prihlášky rozhoduje prijímacia komisia.Additional information

FF TU ponúka svojim študentom ubytovanie, služby univerzitnej knižnice, katedrové knižnice, celý rad špecializovaných učební a pracovísk, ako sú videoprezentačné učebne, multimediálne učebne, multifunkčnú aulu, pracovisko pre doktorandov, Centrum komunikácie, centrálny IT systém, Modulárny akademický informačný systém, Univerzitné pastoračné centrum, služby psychologickej poradne, univerzitnej jedálne a viacero ostatných podporných služieb.Coordinator for students with specific needs

Mgr. Iveta Schusterová, PhD., Katedra psychológie, tel.č. +421 33/5939 361,

e-mail: iveta.schusterova@truni.skSorry, university did not provide the necessary information to date.
  • Apply the application for study

    01.10.2020 - 31.03.2021

Always up-to-date news about university Trnava University in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
200


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1000 €

The fee for admission procedure
application form: 35 €
E-application form: 35 €

Billing information

Platobné údaje
Banka: štátna pokladnica
IBAN: SK35 8180 0000 0070 0024 1228
Variabilný symbol: vygenerovaný VS pre platbu pre uchádzača = osobné číslo uchádzača bez písmena R vygenerované cez elektronickú prihlášku, resp. bez symbolu, ak uchádzač zasiela prihlášku len poštou
Špecifický symbol: 10002
Doplňujúci údaj: Priezvisko a meno
Údaje pre platbu zo zahraničia: IBAN SK35 8180 0000 0070 0024 1228 · SWIFT SPSRSKBA

Always up-to-date news about university Trnava University in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik – erik.hrnciarik@truni.sk
Last update: 21.03.2021 16:11

Draw attention to not topical data