Univerzita

Ekonomická univerzita v Bratislave

Logo univerzity

Profil univerzity

Na Ekonomickej univerzite v Bratislave sa počas jej existencie uskutočnili viaceré zmeny z hľadiska názvu, zamerania a obsahu štúdia, ako aj organizačnej štruktúry. Škola vznikla v roku 1940, kedy obchodné a priemyselné komory - bratislavská, banskobystrická a prešovská – zriadili súkromnú Vysokú obchodnú školu v Bratislave, ktorej vláda udelila právo verejnosti. Nariadením Slovenskej národnej rady č. 34/1945 Zb. bola Vysoká obchodná škola poštátnená a premenovaná na Slovenskú vysokú školu obchodnú. V roku 1949 bol tento názov zmenený na Vysokú školu hospodárskych vied. Vládnym nariadením č. 40/1952 sa upravil názov školy na Vysokú školu ekonomickú. Zákonom SNR č. 139/1992 Zb. z 27. 2. 1992 bola Vysoká škola ekonomická v Bratislave rozdelená na Vysokú školu ekonomickú v Bratislave a Vysokú školu ekonomiky služieb a cestovného ruchu so sídlom v Banskej Bystrici. Na základe zákona SNR č. 292/1992 Zb. bol zmenený názov Vysokej školy ekonomickej na Ekonomickú univerzitu v Bratislave.

Hlavnou úlohou EU v Bratislave je poskytovať vysokoškolské vzdelávanie a tvorivé vedecké bádanie v oblasti ekonomických a manažérskych vied. Postavenie univerzity v oblasti vzdelávania a výskumu charakterizujú hlavne tieto indikátory: vývoj počtu študentov, vývoj počtu absolventov, záujem o štúdium, počet vysokoškolských učiteľov a ich kvalifikačná štruktúra, počet akreditovaných študijných programov, výsledky vo vede a výskume, zahraničné vzťahy (mobility študentov a učiteľov) a zdroje financovania.

Absolvent školy je ekonóm, ktorý ovláda všeobecné ekonomické teórie, osvojil si poznatky z národohospodárskej politiky, podnikového hospodárstva, manažmentu, marketingu, financií, kvantitatívnych metód v ekonómii, informatiky, práva a ďalších disciplín využívaných v hospodárskej praxi a ktorý dokáže komunikovať aspoň v dvoch svetových jazykoch. Absolvent školy je adaptabilný a zároveň učiaci sa človek, ktorý po nastúpení do zamestnania si ďalej osvojuje potrebné pracovné návyky, ale aj nové teoretické poznatky týkajúce sa predovšetkým objektu práce.

So vznikom školy sú spojené mená takých významných osobností, ako boli prof. PhDr. Juraj Hronec, prof. Ing. Július Pázman, prof. Ing. Vladimír Králiček, DrSc., prof. Ing. Ladislav Cicvárek a ďalší. Práve ich zásluhou sa v roku 1940 položili základy ekonomickej vzdelanosti na Slovensku.

V súčasnom období Ekonomickú univerzitu tvorí sedem fakúlt:

 • Národohospodárska fakulta so sídlom v Bratislave,
 • Obchodná fakulta so sídlom v Bratislave,
 • Fakulta hospodárskej informatiky so sídlom v Bratislave,
 • Fakulta podnikového manažmentu so sídlom v Bratislave,
 • Fakulta medzinárodných vzťahov so sídlom v Bratislave,
 • Fakulta aplikovaných jazykov so sídlom v Bratislave,
 • Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach.

Počas 80-ročnej existencie EU v Bratislave absolvovalo štúdium na univerzite viac ako 105 tisíc absolventov všetkých stupňov štúdia. V súčasnosti študuje na univerzite takmer 7 000 študentov.

EU v Bratislave je signatárom Magna Charta Universitatu a pripojila sa tiež k iniciatíve OSN Global Compact. Zároveň aktívne pôsobí v nasledujúcich medzinárodných organizáciách:

 • AACSB – Association to Advance Collegiate Schools of Business
 • EFMD – European Foundation for Management Development
 • EUA – European University Association
 • IAU – International Association of Universities
 • EDAMBA – European Doctoral Association for Master and Business Administration
 • CEISAL – Consejo Europeo de Estudios Sociales de América Latina
 • SURF – European Money and Finance Forum
 • CIDD – Consortium of International Double Degrees
 • EAIE – European Association for International Education
 • ERSA – European Regional Science Association
 • CIMA - The Chartered Institute of Management Accountants

Študijné miesta

Sídlo univerzity

Dolnozemská cesta 1, 852 35, Bratislava

02/67295356

 

Národohospodárska fakulta

Dolnozemská cesta 1, 852 35, Bratislava

02/67291255

02/67291124

 

Obchodná fakulta

Dolnozemská cesta 1, 852 35, Bratislava

02/6729 1104

 

Fakulta hospodárskej informatiky

Dolnozemská cesta 1, 852 32, Bratislava

02/67 295 738

02/67 295 738

 

Fakulta podnikového manažmentu

Dolnozemská cesta 1, 852 35, Bratislava

02/672 95 533

02/672 95 184

 

Fakulta medzinárodných vzťahov

Dolnozemská cesta 1/b, 852 35, Bratislava

02/6729 5457

02/6729 5112

 

Fakulta aplikovaných jazykov

Dolnozemská cesta 1, 852 35, Bratislava

02/67295225

02/67295146

 

Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach

Tajovského 13, 041 30, Košice

055/7223111

055/6230620

Kalendár termínov

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk