Ekonomická univerzita v Bratislave

Národohospodárska fakulta

Logo univerzity

Študijné programy

aplikovaná ekonómia (denné, Slovenský)
ekonómia a právo (denné, Slovenský)
ekonómia a právo (externé, Slovenský)
financie, bankovníctvo a poisťovníctvo (denné, Slovenský)
financie, bankovníctvo a poisťovníctvo (externé, Slovenský)
manažment verejných politík (denné, Slovenský)

Profil fakulty

Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave má trvale dôležité postavenie na Slovensku pri výchove ekonómov - národohospodárov. Jadro činnosti fakulty predstavuje získavanie, tvorba a rozvoj teoretických, ako aj empirických poznatkov o trhovom hospodárstve a hospodárstve SR osobitne. Pedagogická a vedeckovýskumná činnosť fakulty sa v súlade s dlhodobou tradíciou orientuje na národohospodársku (makroekonomickú) úroveň národného hospodárstva a na interakcie medzi národohospodárskou úrovňou a podnikateľskou sférou (na prepojenie makro–mikro), na ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, bankovníctvo, verejné, podnikateľské a medzinárodné financie, poisťovníctvo, sociálny rozvoj a prácu, regionálny rozvoj a verejnú správu a na prienik informatizácie a informačných technológii do rozhodovacích procesov s cieľom pripraviť koncepčných odborníkov tohto zamerania pre všetky stupne riadenia národného hospodárstva. NHF EU v Bratislave zabezpečuje komplexné vzdelávanie, a to na všetkých troch stupňoch štúdia v študijných programoch študijných odborov: Národné hospodárstvo; Verejná správa a regionálny rozvoj; Financie, bankovníctvo a investovanie; Poisťovníctvo - na 1. a 2. stupni štúdia, Ekonomická teória, Financie, Poisťovníctvo, Verejná správa a regionálny rozvoj - na 3. stupni štúdia

Prijímacie konanie

Financie, bankovníctvo a poisťovníctvo Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2024
Termín skúšky: 17.06.2024 – 21.06.2024

Ekonómia a právo Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2024
Termín skúšky: 17.06.2024 – 21.06.2024

Financie, bankovníctvo a poisťovníctvo Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 31.03.2024
Termín skúšky: 17.06.2024 – 21.06.2024

Aplikovaná ekonómia Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2024
Termín skúšky: 17.06.2024 – 21.06.2024

Manažment verejných politík Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2024
Termín skúšky: 17.06.2024 – 21.06.2024

Aplikovaná ekonómia Ing., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2024
Termín skúšky: 01.05.2024 – 02.07.2024

Manažment verejných politík Ing., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2024
Termín skúšky: 01.05.2024 – 02.07.2024

Financie a dane Ing., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2024
Termín skúšky: 01.05.2024 – 02.07.2024

Finančné trhy a investovanie Ing., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2024
Termín skúšky: 01.05.2024 – 02.07.2024

Financie a dane Ing., externé

Uzávierka prihlášok: 30.04.2024
Termín skúšky: 01.05.2024 – 02.07.2024

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Ubytovanie v Študentských domovoch (ŠD) EU v Bratislave sa poskytuje študentom denného štúdia na NHF EU v Bratislave v 7 študentských domovoch, ktoré sú rozmiestnené v rôznych častiach Bratislavy. Z každého ŠD vedie dostupné spojenie MHD na Ekonomickú univerzitu v Bratislave.

Prideľovanie ubytovania zabezpečuje Ubytovacia komisia NHF v spolupráci so Študentským parlamentom NHF.

Kritériami pri prideľovaní ubytovania sú:

 • študijné výsledky podľa váženého priemeru známok zo skúšok za obdobie letného semestra predchádzajúceho akad. roka a zimného semestra súčasného akad. roka (vrátane neúspešne absolvovaných predmetov a prenosov),
 • pre novoprijatých študentov prvých ročníkov je to počet bodov z prijímacej skúšky, resp. priemer známok z bakalárskej štátnej skúšky,
 • najmenšia vzdialenosť miesta trvalého bydliska od miesta školy verejnými dopravnými prostriedkami (min. 90 km),
 • doplnkové body za:
 • jednostrannú osirelosť,
 • priznané sociálne štipendium,
 • účasť a umiestnenie v súťaži ŠVOČ,
 • motivačné štipendium (za reprezentáciu, mimoškolské aktivity a pod.).
 • darovanie krvi počas študentskej kvapky krvi na EU BA

Študentom vlastniacim preukaz ZŤP, resp. ZŤP-S, obojstranným sirotám, zahraničným študentom a študentom na manželských internátoch sa ubytovanie poskytuje prednostne.

Pre novoprijatých študentov prvých ročníkov (t.j. prvákov a štvrtákov) je rezervovaných 50% ubytovacích miest.

Žiadosť o pridelenie ubytovania sa podáva v stanovenom termíne (spravidla v máji, resp. v júni a júli pre novoprijatých študentov) prostredníctvom Akademického informačného systému EU v Bratislave.

Postup podávania žiadostí o ubytovanie v ŠD EU v Bratislave:

 1. Kontrola údajov v AIS-e: pozorne si skontrolujte, či máte zapísané všetky známky, či je vaša e-mailová adresa, adresa trvalého pobytu a telefónne číslo aktuálne
 2. Podanie žiadosti prostredníctvom AIS resp. ubytovacieho systému (návod na podanie žiadosti)
 3. Doručenie potrebných potvrdení: Kopia úmrtného listu, preukazu ZŤP/ZŤP-S, potvrdenie o poberaní motivačného štipendia (okrem m. štipendia za prospech)
 4. Zverejnenie výsledkov: výpočet bodov je realizovaný v súlade zo zásadami prideľovania ubytovania
 5. Pridelenie izieb:
 6. Ubytovať sa: na ubytovanie potrebujete: dve fotografie a potvrdenie o zaplatení poplatku za ubytovanie( za prvé 4 mesiace)

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na e-mailovej adrese ubytovanie@spnhf.sk

Podrobnejšie informácie o jednotlivých internátoch, cenníky ubytovania a kontakty nájdete tu

Stravovanie

Prevádzky poskytujúce stravovanie:

Študentská jedáleň EU v Bratislave Dolnozemská cesta 1

Prevádzkové hodiny:

Pondelok – piatok od 11:00 h do 14:00 h

Stravu je možné poskytnúť aj externým študentom s úhradou v hotovosti.

 

Študentská jedáleň EU v Bratislave EKONÓM Prístavná 8

Prevádzkové hodiny:

Pondelok – piatok od 11:00 h do 13:30 h

 

Bufet EU v Bratislave Dolnozemská č. 1 - budova Výučba I.

Prevádzkové hodiny:

Pondelok – štvrtok od 7:00 h do 17:00

Piatok od 7:00 h do 15:00 h

Sobota - od 7:00 h do 14:00 h

 

Bufet EU v Bratislave Dolnozemská č. 1 - budova Výučba II.

Prevádzkové hodiny:

Pondelok – štvrtok od 7:00 h do 17:00 h

Piatok od 7:00 h do 15:00 h

Sobota - od 7:00 h do 14:00 h

 

Bufet EU v Bratislave pri Študentskom domove Horský park

Prevádzkové hodiny:

Pondelok – štvrtok od 7:00 h do 21:00 h

Piatok - od 7:00 h do 20:00 h

Sobota – nedeľa od 9:30 h do 20:00 h

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Jana Kušnírová, PhD. (jana.kusnirova@euba.sk)
Posledná aktualizácia: 18.07.2023 12:21

Upozorniť na neaktuálne údaje