Ekonomická univerzita v Bratislave

Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach

Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

Podnikovohospodárska fakulta EU v Bratislave so sídlom v Košiciach je vedecko-pedagogickým pracoviskom pripravujúcim budúcich ekonómov pre podniky, firmy a inštitúcie ako i štátnu správu. Na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach možno v  súčasnosti  študovať vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia - v bakalárskom, inžinierskom i doktorandskom štúdiu v študijnom odbore ekonómia a manažment v študijných programoch:

  • na 1. stupni štúdia – ekonomika a manažment podniku - denná a externá forma (Košice, Michalovce) a obchodné podnikanie - denná forma štúdia (Košice),
  • na 2. stupni štúdia – finančné riadenie podniku - denná a externá forma (Košice, Michalovce) a podnikový obchod a marketing - denná forma štúdia (Košice),
  • na 3. stupni štúdia – ekonomika a manažment podniku - denná a externá forma (Košice).

Podnikovohospodárska fakulta EU v Bratislave so sídlom v Košiciach (ďalej PHF EU) je vedecko-pedagogickým pracoviskom pripravujúcim budúcich ekonómov pre podniky, firmy a inštitúcie ako i štátnu správu.

Pri tvorbe profilu fakulty a v jej rámci študijného odboru sa vychádzalo predovšetkým z potrieb hospodárskej praxe, ktorá si vyžaduje nielen vysoko kvalifikovaných, ale aj flexibilných a samostatne mysliacich odborníkov, schopných zaujať svoje miesta v pomerne širokej škále ekonomických aktivít. Osobitnú pozornosť v tomto smere venuje fakulta profilácii zameranej na marketing a manažment v podnikovej i mimopodnikovej sfére.

Aby bolo možné tieto ciele efektívne dosahovať, je im prispôsobená organizácia i formy vzdelávania.

Vysoká škola hospodárskych vied v Bratislave založila v roku 1952 konzultačné stredisko pre štúdium popri zamestnaní v Košiciach. Toto stredisko bolo predchodcom vzniku dnešnej fakulty. PHF EU vznikla v roku 1992, v rámci transformácie Vysokej školy ekonomickej v Bratislave na Ekonomickú univerzitu v Bratislave. PHF EU je najstaršou vzdelávacou ustanovizňou ekonomického a manažérskeho vzdelávania na východnom Slovensku. V súčasnosti zabezpečuje prípravu vysokoškolsky vzdelaných ekonómov a manažérov na všetkých troch stupňoch štúdia v dennej a externej forme štúdia. Na základe doterajších výsledkov v pedagogickej, vedeckovýskumnej a publikačnej oblasti, ako aj v oblasti zahraničných vzťahov a  spolupráce s hospodárskou praxou, sa PHF EU vo východoslovenskom regióne stala významným centrom v oblasti výchovy ekonómov a manažérov pre potreby podnikov, firiem a inštitúcií. Dosiahnuté výsledky v oblasti vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti, v kvalifikačnom raste,  publikačnej aktivite a v medzinárodných kontaktoch, ale aj v úzkej spolupráci s podnikmi sú zárukou ďalšieho kvalitatívneho rozvoja fakulty.

PHF EU realizuje výučbu v novovybudovaných priestoroch v rámci riadne akreditovaných študijných programov v Košiciach a na pedagogickom pracovisku v Michalovciach.

O tom, sme fakulta životaschopná a naša existencia v tomto regióne je opodstatnená, svedčí aj počet absolventov, ktorí za tie roky úspešne ukončili bakalárske, inžinierske, či doktorandské štúdium. Mnohí z našich absolventov našli uplatnenie ako renomovaní ekonómovia, či manažéri vo vedení podnikov, zahraničných spoločností, vedeckých inštitúcií, mnohí sa podieľajú na správe vecí verejných. Je to práve schopnosť širokého uplatnenia našich absolventov v reálnom živote, čo motivuje každoročne uchádzačov o štúdium na našej fakulte. Vzhľadom na štruktúru a obsah predmetov získavajú absolventi fakulty spôsobilosť orientovať sa v problematike ekonomiky rôznych typov podnikov a inštitúcií a efektívne pôsobiť na všetkých stupňoch riadenia.

Podpora mobilít študentov PHF EU je v súlade so zámerom fakulty vytvárať podmienky pre študijné a prednáškové pobyty študentov a učiteľov fakulty v zahraničí. Mobility prispievajú k rozšíreniu a výmene vedeckých poznatkov a zvyšujú atraktívnosť fakulty pre študentov.

Významnou zmenou práce fakulty s talentovanými študentmi je vytvorenie špeciálnej skupiny talentovaných študentov „Honoris“, pre ktorú je zo strany fakulty zabezpečený rozšírený výučbový program. Cieľom tejto inovácie je predprípava študentov 2. stupňa štúdia na efektívnejšie zvládnutie doktorandského štúdia.

PHF EU má od roku 2008 zavedený a používa systém  manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2009, čo napomáha k zlepšovaniu svojich procesov. Súčasťou trvalého zlepšovania našich procesov je aj pravidelné hodnotenie podľa modelu CAF 2006. Manažérsky systém fakulty budovaný na princípoch modelu kvality podľa CAF smeruje aktivity fakulty k neustálemu zlepšovaniu pedagogickej činnosti, vedeckovýskumnej činnosti, ako aj k potrebe aplikovať získané poznatky v praxi.

Fakulta získala ocenenia „Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu“ v roku 2008 - ocenenie „Ocenený za  zlepšenie výkonnosti“ a za rok 2010 ocenenie „Ocenený finalista súťaže Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu 2010“. Tieto ocenenia získala fakulta na základe vyhodnotenia súťaže Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu v kategórii C3 – iné organizácie verejného sektora, do ktorej sa zapojila. Budovanie a zdokonaľovanie manažérskych systémov na fakulte zároveň zaväzuje k využívaniu moderných systémov manažérstva kvality.

Prijímacie konanie

Ekonomika a manažment podniku Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2024
Termín skúšky: 17.06.2024 – 21.06.2024

Obchodné podnikanie Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2024
Termín skúšky: 17.06.2024 – 21.06.2024

Ekonomika a manažment podniku Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 31.03.2024
Termín skúšky: 17.06.2024 – 21.06.2024

Finančné riadenie podniku Ing., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2024
Termín skúšky: 22.08.2024 – 22.08.2024

Finančné riadenie podniku Ing., externé

Uzávierka prihlášok: 30.04.2024
Termín skúšky: 22.08.2024 – 22.08.2024

Podnikový obchod a marketing Ing., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2024
Termín skúšky: 22.08.2024 – 22.08.2024

Ekonomika a manažment podniku PhD., denné

Uzávierka prihlášok: 07.06.2024
Termín skúšky: 27.06.2024 – 27.06.2024

Ekonomika a manažment podniku PhD., externé

Uzávierka prihlášok: 07.06.2024
Termín skúšky: 27.06.2024 – 27.06.2024

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Účelovým zariadením PHF EU je Študentský domov na Bellovej ulici 1 v Košiciach.

Študentský domov J. L. Bellu v Košiciach

(názov Študentského domova PHF EU v Košiciach podľa Zriaďovacej listiny zo dňa 15. júla 2005):

Ekonomická univerzita v Bratislave
Študentský domov J. L. Bellu
Bellova 1
040 01 Košice

Ostatné služby

Fakulta žije aj svojím vlastným životom nielen pedagogickým, či vedeckým. Kolektív zamestnancov a zanietených kolegov a doktorandov pripravuje aj v spolupráci so Študentským parlamentom ekonómov (https://phf.euba.sk/studium/studentsky-parlament) pravidelne zaujímavé a motivačné akcie pre študentov, nových uchádzačov o štúdium, ako aj pre svojich zamestnancov. 

webové sídlo fakulty: http://phf.euba.sk

fb stránka fakulty: https://www.facebook.com/phfeu/

instagram fakulty: https://www.instagram.com/phf_euke/

 

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Ing. Monika Čonková, PhD. (monika.conkova@euba.sk)
Posledná aktualizácia: 25.05.2023 16:27

Upozorniť na neaktuálne údaje