Ekonomická univerzita v Bratislave

Fakulta hospodárskej informatiky

Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

Fakulta pripravuje budúcich ekonómov orientovaných na prácu so všetkými druhmi sociálnych a ekonomických informácií, spojenú s ich získavaním, spracúvaním, kontrolou a vytváraním informačných systémov, schopných implementovať tieto informácie do ekonomických systémov pri analýze dosiahnutých výsledkov v sociálnej a ekonomickej sfére, ale hlavne pri príprave sociálnych a ekonomických stratégií, rozhodovaní o variantoch možných riešení a pri vypracúvaní prognóz.

Fakulta poskytuje vysokoškolské vzdelanie v akreditovaných študijných programoch študijných odborov Účtovníctvo,Hospodárska informatika, Kvantitatívne metódy v ekonómii, Ekonometria a operačný výskum v prvom, druhom a treťom stupni štúdia.

Fakulta pripravuje budúcich ekonómov orientovaných na prácu so všetkými druhmi sociálnych a ekonomických informácií, spojenú s ich získavaním, spracúvaním, kontrolou a vytváraním informačných systémov, schopných implementovať tieto informácie do ekonomických systémov pri analýze dosiahnutých výsledkov v sociálnej a ekonomickej sfére, ale hlavne pri príprave sociálnych a ekonomických stratégií, rozhodovaní o variantoch možných riešení a pri vypracúvaní prognóz.

Fakulta poskytuje vysokoškolské vzdelanie v akreditovaných študijných programoch v odbore ekonómia a manažment v prvom, druhom a treťom stupni štúdia.

 

  1. stupeň štúdia - bakalárske štúdium sa realizuje počas troch rokov, pričom ročne sa vyhodnocuje dosiahnutý počet kreditov. Na ukončenie 1. stupňa štúdia je potrebné, aby študent získal najmenej 180 kreditov, čo je podmienkou na vykonanie štátnej bakalárskej skúšky a obhajoby bakalárskej práce. Záverečná bakalárska práca v rozsahu 25 – 30 strán je vypracovaná samostatne v 6. semestri štúdia. Absolvent získava akademický titul bakalár (Bc.). (Informácie o priebehu prijímacieho konania)
  2. stupeň štúdia - inžinierske štúdium sa realizuje počas dvoch rokov, pričom ročne sa vyhodnocuje dosiahnutý počet kreditov. Na ukončenie 2. stupňa je potrebné, aby študent získal najmenej 120 kreditov, čo je podmienkou na vykonanie štátnej záverečnej skúšky a obhajoby diplomovej práce. Absolvent získava akademický titul inžinier (Ing.). (Informácie o priebehu prijímacieho konania)
  3. stupeň štúdia v dennej forme sa realizuje počas troch rokov a v externej forme počas piatich rokov. Tretí stupeň štúdia končí obhajobou dizertačnej práce. Absolvent získava titul doktor (Philosophiae Doctor -PhD.). Viac informácií o ňom nájdete na stránke doktorandské štúdium. (Informácie o priebehu prijímacieho konania

Absolventi fakulty nachádzajú uplatnenie predovšetkým tam, kde sa popri vedomostiach z makroekonómie a mikroekonómie, hospodárskej politiky a manažmentu vyžaduje schopnosť pracovať s kvantitatívnymi informáciami o sociálnych a ekonomických javoch rôzneho druhu; kde sa používa výpočtová technika s rôznym špecializovaným softvérom; kde sa tvoria analýzy, rozoberajú informácie pre rozhodovanie a riadenie a vytvárajú prognózy.

Absolventi fakulty sa uplatňujú v rôznych pozíciách často ako analytici, štatistici a prognostici, manažéri, aktuári, auditori, kontrolóri, účtovníci a nezriedka ich možno stretnúť aj vo vrcholovom manažmente podnikov a vo vysokých funkciách štátnej a komunálnej správy.

Učebné plány fakulty pre jednotlivé študijné programy sú porovnateľné s plánmi, podľa ktorých sa vyučuje na popredných európskych a svetových univerzitách s podobným zameraním.

Strategickým cieľom fakulty je vybudovanie špičkovej vedecko-výskumnej a výchovno-vzdelávacej inštitúcie, ktorá by jednak spĺňala požiadavky praxe, dosahovala seriózne výsledky v oblasti vedy a výskumu a ktorej vzdelanie by bolo plne kompatibilné so vzdelaním podobných popredných inštitúcii vo svete.

Prijímacie konanie

Ubytovanie a stravovanie

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Ing. Silvia Zelinová, PhD. (silvia.zelinova@euba.sk)
Posledná aktualizácia: 26.09.2023 13:50

Upozorniť na neaktuálne údaje